Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europeiska regionkommittén stöder EU:s handlingsplan för demokrati som ett led i en ”process för att skapa en ny demokratisk infrastruktur”  

Europeiska unionen måste skapa en ”ny demokratisk infrastruktur” för att säkerställa fria och rättvisa val, förbättra mediepluralismen och öka allmänhetens engagemang, konstaterade Europeiska regionkommittén (ReK) den 30 juni. I rekommendationer som syftar till att stärka demokratin, jämställdheten och respekten för de mänskliga rättigheterna betonar kommunala och regionala ledare att myndigheter på lokal och regional nivå kan spela en viktig roll när det gäller att främja mediekompetens, kritiskt tänkande och öppenhet i politiska kampanjer samt att stödja allmänhetens deltagande i politiken.

Genom rekommendationerna stöder kommittén EU:s handlingsplan för demokrati , som lades fram av Europeiska kommissionen i december 2020 och innehåller en rad initiativ – i flera fall av icke-lagstiftande karaktär – med syftet att värna och utveckla den europeiska demokratin i en digital tidsålder. Kommittén riktar dock även kritik mot planen, eftersom den anser att de lokala och regionala myndigheternas potentiella bidrag när det gäller att förbättra den europeiska demokratins hälsa inte betonas tillräckligt.

Den 30 juni höll Věra Jourová , kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, ett anförande riktat till ReK-ledamöterna under kommitténs plenarsession. Hon välkomnade ReK:s yttrande och framförde följande budskap: ”Vi får inte ta demokratin för given. Den digitala tidsåldern innebär att vi måste ta ny ställning till hur demokratin kan främjas och skyddas. Den kräver en strategi som inbegriper hela samhället, och internationellt samarbete: en samordnad insats mellan myndigheter, som även involverar lokala och regionala myndigheter, det civila samhället, forskare och faktagranskare, den privata sektorn, medierna och medborgarna själva. Jag välkomnar ReK:s bidrag till EU:s handlingsplan för demokrati och tankar om hur lokala och regionala myndigheter kan engagera sina medborgare, se till att de val som hålls är fria och rättvisa, stärka medierna och bemöta desinformation. Vi erbjuder också finansieringsmöjligheter för att hjälpa till att omsätta politiken i handling på lokal och regional nivå. Ett exempel på detta är de pågående ansökningsomgångarna för vänortsprojekt och nätverk av städer inom ramen för programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden.”

Vasco Ilídio Alves Cordeiro (PT–PES), första vice ordförande för ReK och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, sade: ”Vår union kan endast vara en union med gemensamma och respekterade värden. De lokala och regionala myndigheterna, och deras folkvalda ledare, har en viktig roll att spela när det gäller inte bara att skydda och respektera demokratin utan också att främja den. Människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter: dessa värden utgör inte bara grunden för vår union, utan också självklara kriterier vid bedömningen av huruvida ord och handling stämmer överens i varje samhälle och varje land runt om i Europa.

Aleksandra Dulkiewicz (PL–EPP), borgmästare i Gdańsk och ReK:s föredragande för EU:s handlingsplan för demokrati , sade: ”Medborgarutbildning om demokrati är det vaccin som behövs för att vår europeiska värdegemenskap ska överleva. Vi får inte låta de medborgerliga rättigheterna och friheterna undergrävas i EU:s medlemsstater. När de medborgerliga rättigheterna och friheterna försämras i en medlemsstat har detta en konkret och negativ inverkan på demokratins ställning i Europa som helhet och utgör ett hot mot våra europeiska värden. Eftersom de lokala och regionala myndigheterna befinner sig närmast medborgarna bör de spela en aktiv roll i processen för att stödja demokrati, frihet och medborgardeltagande. I Gdańsk, en stad där frihet och solidaritet utgör centrala värden, håller vi på att utarbeta Gdańsk-modellen för medborgarutbildning, som bygger på att man lär ut kritiskt tänkande och samhällsansvar.”

I ReK:s förslag, där EU:s handlingsplan för demokrati ses som en del av en process för att ”skapa en ny demokratisk infrastruktur”, betonas vikten av att främja den pågående debatten om yttrandefrihet på internet och vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att bekämpa desinformation, hatpropaganda och konspirationsteorier. ReK stöder det pris som uppkallats efter Aleksandra Dulkiewicz föregångare, Paweł Adamowicz, som mördades 2019. Paweł Adamowicz-priset främjar social delaktighet, lika möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter och medborgerliga friheter.

Bland de övriga förslagen finns en uppmaning till EU om att bidra till att bygga upp den institutionella och administrativa kapacitet och struktur som behövs för att främja allmänhetens deltagande i det politiska livet, och om att se till att tillgången till medel görs så enkel som möjligt och att medlen förvaltas av lokala och regionala myndigheter i största möjliga utsträckning.

ReK:s ledamöter antog också ett yttrande om ett initiativ som lanserats av Europeiska kommissionen med koppling till EU:s handlingsplan för demokrati, en strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU . I yttrandet, som utarbetats av Jean-Luc Vanraes (BE–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Uccle/Ukkel, stöds Europeiska kommissionens strategi och uppmanas kommissionen att ”systematiskt kontrollera att stadgan tillämpas innan den beviljar EU-medel”, eftersom unionens värden ”bör utgöra ett villkor för berättigande till EU-medel”.

Jean-Luc Vanraes sade: ”Den 18 december 2000 undertecknade EU:s medlemsstater entusiastiskt EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Att främja och värna dessa rättigheter är en viktig uppgift för Europeiska kommissionen. Jag ber därför kommissionen att utnyttja alla rättsliga och finansiella medel som står till dess förfogande för att fullgöra detta uppdrag.”

Kontaktperson:

Andrew Gardner

andrew.gardner@cor.europa.eu

+32 473843981

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Gå med i #EUCouncillors-nätverket
Gå med i #EUCouncillors-nätverket
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NEW-DEMOCRATIC-INFRASTRUCTURE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023