Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Naturkatastrofer: EU måste investera på lokal nivå i dag för att rädda liv i morgon  

EU bör fortsätta att göra stora investeringar i åtgärder för att minska katastrof- och klimatriskerna med tanke på de nuvarande konsekvenserna av översvämningar, värmeböljor och jordskalv för lokalsamhällen i hela Europa. Det var budskapet från en konferens som FN och EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala politiker anordnade gemensamt inför den internationella dagen för katastrofriskreducering.

Talarna vid det gemensamma evenemanget Robert Glasser, FN:s generalsekreterares särskilda representant för katastrofriskreducering, Karl-Heinz Lambertz, ordförande för Europeiska regionkommittén (ReK), EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter, och Corina Crețu, kommissionsledamot för regionalpolitik, var eniga om att klimatförändringarna förstärker de extrema väderhändelserna i hela Europa, vilket leder till ett tryck på kritisk infrastruktur och kritiska system i Europa som kommer att kräva fortsatta investeringar för att minska katastrofrisken.

"Katastrofer tar sig många former, men klimatförändringarna har uppenbart en stor inverkan. Väder och klimat dominerar riskbilden mer än någonsin tidigare och står för 90 % av alla registrerade större katastrofer", sade Robert Glasser, som är chef för FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNISDR).

FN:s särskilda representant Robert Glasser sade att "det finns goda nyheter. Europa har visat att dödsfall på grund av katastrofer kan undvikas. Översvämningar och värmeböljor dödar färre européer tack vare tidiga varningar och bättre beredskap. Europa har antagit Sendai-ramverket för katastrofriskreducering, den globala planen för att minska förlusterna till följd av katastrofer. Vi räknar med att antalet länder i regionen med planer på nationell och lokal nivå för att minska förlusterna till följd av katastrofer kommer att öka kraftigt fram till tidsgränsen 2020, och EU har en viktig roll att spela för att se till att så sker."

Han fortsatte: "I likhet med Europeiska regionkommittén uppmanar vi städerna och regionerna att utarbeta strategier för att minska katastrofriskerna. Vi vill att de lokala myndigheterna ska förstärka sin kapacitet och få tillräckliga medel, särskilt för att förbättra infrastrukturen. I dag deltar omkring 600 lokala myndigheter från hela Europa aktivt i UNISDR:s kampanj Making Cities Resilient och vidtar väsentliga åtgärder för att minska katastrofrisken."

Karl-Heinz Lambertz , ReK:s ordförande sedan i juli, sade att "Europeiska unionen är fast besluten att förbli ledande i fråga om klimatåtgärder och bör leda insatserna för att minska riskerna till följd av naturliga faror, varav många förvärras av klimatförändringarna. Den internationella dagen för katastrofriskreducering påminner oss om att EU fortfarande har mycket kvar att göra för att minska konsekvenserna av översvämningar, värmeböljor och jordbävningar. Genom att använda EU:s regionala fonder för att hantera klimatförändringar och förbereda sig för katastrofer är EU:s sammanhållningspolitik en verklig politik för motståndskraft. När vi nu inleder diskussionerna om EU:s budget efter 2020 måste vi fortsätta att ha en stark och flexibel sammanhållningspolitik i EU med öronmärkta medel för att hjälpa städerna och regionerna att övergå till en koldioxidsnål ekonomi, att katastrofsäkra ny infrastruktur och att snabbt kunna komma igång med återuppbyggnadsarbetet efter en katastrof."

I Europa har översvämningar historiskt sett utgjort den största naturliga faran, och FN förväntar sig att antalet svåra översvämningar i Europa kommer att fördubblas fram till 2050. Värmeböljor blir allt vanligare, och 2015 kostade en värmebölja 3 275 människor livet bara i Frankrike. I Italien har jordbävningar orsakat i genomsnitt 100 dödsfall per år under de senaste 50 åren, och de ekonomiska kostnaderna uppskattas till 3 miljarder euro per år. Jordbävningar kan också orsaka tsunamier i många områden i södra Europa, från Lissabon till Cypern.

Kommissionsledamot Corina Crețu framhöll att "katastrofer kan inträffa var som helst, när som helst och förändra våra liv i grunden på en minut. Sedan 2005 har naturkatastrofer kostat mer än 100 miljarder euro i Europa. Därför är dagens konferens om katastrofriskhantering mycket viktig. EU hjälper sina städer att förbereda sig bättre: bara genom sammanhållningspolitiken tillhandahålls 8 miljarder euro under denna budgetperiod för klimatanpassning och riskförebyggande åtgärder. Nyckelordet är dock utbyte av erfarenheter, särskilt när det gäller förebyggande och beredskap. När städerna talar med varandra blir Europa säkrare och starkare."

Under 2016 drabbades mer än 445 miljoner människor världen över av katastrofer till följd av naturliga faror, och preliminära uppgifter från EM-DAT, en internationell databas över katastrofer, visar att 80 miljoner människor till drabbades av 149 katastrofer i 73 länder under första kvartalet 2017. Världsbanken uppskattar att katastrofer kostar den globala ekonomin 520 miljarder US-dollar (442 miljarder euro) per år.

Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, som förvaltas av UNISDR, ingår i FN:s bredare utvecklingsagenda och avspeglas i FN:s mål för hållbar utveckling fram till 2030. Sendai-ramverket är frivilligt och hittills har 3 678 kommuner anslutit sig till UNISDR:s gräsrotsinitiativ med lokala myndigheter, Making Cities Resilient. År 2016 undertecknade Europeiska regionkommittén och UNISDR en femårig handlingsplan för att öka antalet europeiska städer och regioner som vidtar åtgärder för att minska katastrofrisken.

För information:

Den 11 oktober antog ReK ett yttrande på eget initiativ om "En europeisk politik för jordbävningssäkring av byggnader och infrastruktur". Föredragande var Vito Santarsiero (IT–PES), ledamot av regionfullmäktige i Basilicata. I mars 2017 översände kommittén sina rekommendationer om "Handlingsplanen för Sendairamen för katastrofriskreducering 2015–2030" till EU:s beslutsfattande organ för övervägande. Bakom yttrandet stod Adam Banaszak (PL–ECR), vice ordförande för regionfullmäktige i Kujawsko-Pomorskie.

I maj 2017 gjorde ordföranden, förste vice ordföranden och ledarna för de fem politiska grupperna i ReK en studieresa till de italienska regionerna Umbrien, Lazio, Abruzzo och Marche för att få en uppfattning om de skador som jordbävningarna orsakat. En videorapport finns tillgänglig.

FN inrättade den internationella dagen för katastrofriskreducering – som nu inträffar den 13 oktober – år 1989 för att främja en global kultur av katastrofriskreducering, som omfattar förebyggande och begränsning av samt beredskap för katastrofer.

FN enades 1999 om en internationell strategi för katastrofriskreducering, och inrättade då FN:s kontor för katastrofriskreducering (UNISDR) som dess sekretariat. Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030 är den senaste uppdateringen. Ramverket har sju övergripande mål – att minska antalet dödsfall, konsekvenserna för människorna, de ekonomiska förlusterna och skadorna till följd av naturkatastrofer, samt att öka det internationella samarbetet, informationen och antalet nationella och lokala strategier för katastrofriskreducering. Det omfattar fyra prioriterade åtgärder: att förstå katastrofrisken, att stärka styrningen, att öka investeringarna i motståndskraft och att förbättra katastrofberedskapen. Som ett led i sin kampanj Making Cities Resilient har UNISDR skapat en uppsättning verktyg som syftar till att katalysera kommunernas åtgärder, bl.a. verktyg för politisk vägledning och riskbedömning.

Kontaktpersoner:

Andrew Gardner, Europeiska regionkommittén, andrew.gardner@cor.europa.eu, +32 473843981

Rosalind Cook, FN:s kontor för katastrofriskreducering, rosalind.cook@un.org, +32 22904953

Dela :