Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
De nationella återhämtningsplanerna kommer att bli mindre verkningsfulla om städer och regioner utestängs  

En förutsättning för att den ekonomiska och sociala återhämtningen, liksom den gröna och digitala omställningen, ska lyckas är att de lokala och regionala myndigheterna görs direkt delaktiga i utarbetandet och genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna.

Ett nära partnerskap mellan alla styresnivåer, arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer är av yttersta vikt för att säkerställa att de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna svarar mot de territoriella behoven och för att undvika överlappningar med annan EU-politik och andra EU-fonder. Det här är de huvudbudskap som Europeiska regionkommittén (ReK) framfört till de nationella regeringarna och EU-institutionerna i ett yttrande som utarbetats av Rob Jonkman, ledamot av kommunstyrelsen i Opsterland, Nederländerna. Yttrandet antogs av ReK:s plenarförsamling den 1 december.

ReK:s ledamöter beklagar att utarbetandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna i huvudsak har varit en uppifrån och ned-process i de flesta medlemsstater , och uttrycker sin oro över bristen på deltagande från de lokala och regionala myndigheternas sida i genomförandet och utvärderingen. Detta tillvägagångssätt innebär en risk för att viktiga offentliga investeringar centraliseras och territoriella skillnader förbises, vilket undergräver effekterna av återhämtningsplanerna.

I yttrandet konstateras att detta gör att regioner som släpade efter i utvecklingen redan innan pandemin bröt ut riskerar att hamna ännu mer efter. Det kan handla om sysselsättning, företagsstöd, digitalisering eller andra viktiga politikområden. Att kommunerna och regionerna inte görs tillräckligt delaktiga innebär dessutom en risk för att investeringar överlappar mellan återhämtningsfonden och de sammanhållningspolitiska fonderna, vilket skapar konkurrens mellan dem. De lokala ledarna gläder sig därför åt att kommissionen inom kort kommer att offentliggöra resultattavlan för faciliteten för återhämtning och resiliens online. Den nya resultattavlan kommer att omfatta information om handläggningen av medlemsstaternas betalningsansökningar och, när så är möjligt, inbegripa en mer territoriellt inriktad övervakningsmetod, vilket förklaras i en skrivelse från kommissionens verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis till ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas och ordföranden för ReK:s utskott för ekonomisk politik, Michael Murphy.

Föredragande Rob Jonkman (NL–ECR), ledamot av kommunstyrelsen i Opsterland, påpekar: ” Faciliteten för återhämtning och resiliens är resultatet av en historisk överenskommelse mellan EU:s ledare och utgör ett ambitiöst verktyg i vår strävan att gå stärkta ur covid-19-krisen. Men även om de lokala och regionala myndigheterna ända sedan pandemin bröt ut har stått i främsta ledet i kampen mot dess socioekonomiska konsekvenser kommer de i många medlemsstater i sista hand när det gäller deltagande i arbetet kring återhämtningsplanerna. Det vi behöver är samarbete, inte centralisering.

De lokala och regionala myndigheterna står för en tredjedel av alla offentliga utgifter och mer än hälften av de offentliga investeringarna i EU, varav en stor del går till politikområden som är centrala för faciliteten för återhämtning och resiliens , som är hörnstenen i återhämtningsinstrumentet Next Generation EU . Det är således viktigt att städer och regioner görs direkt delaktiga i utformningen och genomförandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna, så att de reformer och investeringar som de omfattar kan genomföras med framgång.

För många kommuner och regioner har covid-19-krisen lett till minskade intäkter och ökade utgifter. I den andra regionala och lokala barometern , som ReK offentliggjorde i oktober, uppskattas finansunderskottet uppgå till 180 miljarder euro under enbart 2020. ReK anser att det är EU:s och dess medlemsstaters skyldighet att skyndsamt hjälpa de lokala och regionala myndigheterna att dämpa de ekonomiska chockerna och göra ekonomierna och samhällena i Europa mer hållbara, motståndskraftiga och bättre förberedda för utmaningarna och möjligheterna i samband med den gröna och digitala omställningen, och detta även genom de nationella återhämtningsplanerna.

ReK uppmanar också kommissionen att inkludera ett avsnitt om de lokala och regionala myndigheternas deltagande i sin årsrapport om genomförandet av faciliteten för återhämtning och resiliens, och uppmanar Europaparlamentet att fullt ut spela sin roll som ”vakthund” när det gäller uppnåendet av återhämtningsplanernas mål och att regelbundet involvera de lokala och regionala myndigheterna.

Bakgrund:

Den 24 september höll ReK – tillsammans med det slovenska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd – det första högnivåforumet om regional återhämtning och resiliens. Under evenemanget, som hölls i Lipica, Slovenien, betonade Paolo Gentiloni, kommissionsledamot med ansvar för ekonomi, att samarbete med kommuner och regioner är en förutsättning för ett lyckat genomförande av de nationella återhämtningsplanerna. Läs pressmeddelandet här .

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens är ett finansiellt instrument på 723,8 miljarder euro (i löpande priser, varav 338 miljarder euro i bidrag och 385,8 miljarder euro i lån) som utformats för att hjälpa medlemsstaterna att genomföra reformer och investera i EU:s gemensamma prioriteringar. Faciliteten är det största finansieringsverktyget inom ramen för återhämtningsinstrumentet Next Generation EU , som uppgår till 801 miljarder euro. För att få ta del av stöd från faciliteten måste medlemsstaterna lägga fram nationella återhämtnings- och resiliensplaner, där de redogör för de reformer och investeringar som de avser att finansiera.

ReK:s studie om lokala och regionala myndigheters deltagande i utarbetandet och genomförandet av åtta nationella återhämtnings- och resiliensplaner (juni 2021).

ReK:s och Europeiska kommuners och regioners råds gemensamma samråd om utarbetandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna. De fullständiga resultaten finns här (januari 2021).

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NATIONAL-RECOVERY-PLANS-LESS-EFFECTIVE-IF-REGIONS-CITIES-LEFT-OUT.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023