Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Städerna och regionerna är redo att leda revolutionen för hållbar mobilitet i Europa  

För att framgångsrikt omforma den europeiska transportsektorn och göra den hållbarare måste städer och regioner i EU lägga större vikt vid att uppmuntra utsläppsfri mobilitet, främja aktiva och delade transportsätt samt omforma mobiliteten i städer och förbättra förbindelserna till landsbygdsområden. Dessa förslag ingår i ett yttrande om strategin för smart och hållbar mobilitet som antogs av Europeiska regionkommittén (ReK) och presenterades av föredraganden Robert van Asten (NL–Renew) vid ReK:s plenarsession onsdagen den 30 juni.

År 2017 stod transporterna för 27 % av EU:s koldioxidutsläpp och utsläppen i transportsektorn ökade både under 2018 och 2019 , vilket betyder att det kommer att behövas storskaliga förändringar för att uppnå EU:s ambitiösa klimatmål. Med sikte på det långsiktiga målet att minska utsläppen i transportsektorn med 90 % fram till 2050 är EU:s mobilitetsstrategi ett av de främsta initiativen i den europeiska gröna given, vilket syftar till att lägga grunden för uppnåendet av de gröna och digitala omställningsmålen i EU:s transportsystem. Strategin lades fram av Europeiska kommissionen i slutet av förra året och kompletteras med en handlingsplan med konkreta åtgärder som ska antas under de kommande fyra åren. Utsläppsfria fordon och infrastruktur för alternativa bränslen, prissättning av koldioxid med bättre incitament för användarna och mer prismässigt överkomlig och tillgänglig mobilitet hör till de nyckelområden som beskrivs i handlingsplanen.

Robert van Asten (NL–RE), ledamot av kommunstyrelsen i Haag och föredragande för yttrandet, sade: ”Lokala och regionala myndigheter har en central roll i mobilitetsomställningen som kopplar samman EU:s gröna giv med den digitala omställningen för en hållbarare och smartare mobilitet. De sociala och inkluderande aspekterna är centrala inslag i mitt yttrande, eftersom mobilitetsomställningen även kräver en beteendeförändring där användaren är central. EU kan hjälpa oss att bättre koppla samman förbindelser, tillgänglighet och hälsa, inte bara genom finansiering utan också genom att säkerställa standardisering och harmonisering av EU:s regler. Vi måste också ta hänsyn till kommissionens planer för hållbar mobilitet i städer, som kan vara ett effektivt instrument för samarbete mellan olika myndighetsnivåer, men endast om de är tillräckligt flexibla och kan möta de utmaningar som städerna och regionerna står inför.”

Europaparlamentsledamoten Ismail Ertug kommenterade ReK:s yttrande: ”EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet stakar ut kursen för den europeiska transportsektorns framtid. Digitaliseringen och utfasningen av fossila bränslen är en dubbel utmaning som kommer att bli en stor uppgift under de kommande årtiondena. För att vi ska lyckas måste den europeiska, den nationella och inte minst den regionala nivån bedriva ett nära samarbete. Det gäller särskilt infrastrukturprojekt, oavsett om vi talar om bristfälliga gränsöverskridande sammankopplingar, förbättrade järnvägssystem eller ett övergripande infrastrukturnät för alternativa bränslen.”

ReK välkomnar den mobilitetsstrategi som kommissionen föreslagit, men har identifierat flera områden som kan förbättras. Ledamöterna betonade särskilt vikten av den regionala dimensionen i mobilitetsstrategin, eftersom de lokala och regionala myndigheterna har en nyckelroll i utformningen av den europeiska transportpolitiken och tillhandahållandet av mobilitetstjänster och mobilitetsinfrastruktur. Med tanke på hur verkligheten ser ut kommer en framgångsrik mobilitetsomställning att kräva ett starkt engagemang från de lokala och regionala myndigheternas sida och en gemensam strategi som involverar alla förvaltningsnivåer, i enlighet med principen om aktiv subsidiaritet.

I yttrandet påpekas också att mobilitetsomställningen, förutom att göra transporterna hållbarare, t.ex. genom en utökad användning av järnväg snarare än luftfart, också kräver en förändring av medborgarnas beteende. Aspekter som minskade avstånd och färre resor där så är möjligt, en övergång till aktivare mobilitetsformer, såsom cykling och gång, och delade mobilitetsformer, måste utökas kraftigt för att det ambitiösa målet att minska utsläppen inom transportsektorn med 90 % fram till 2050 ska kunna uppnås. 

Ledamöterna framhöll också avsaknaden av konkreta initiativ för landsbygdsområdena i kommissionens strategi, trots mobilitetens viktiga roll för att säkerställa tillhandahållandet av tjänster i landsbygdsområden med glesare infrastruktur. I yttrandet efterlyser man därför mer EU-medel och lagstiftningsåtgärder för att bidra till att förbättra medborgarnas mobilitet, särskilt i glesbefolkade områden.

Bakgrundsinformation

Med tanke på dess regionala dimension och dess betydelse för den europeiska gröna given har mobilitets- och transportinfrastrukturen fastställts som ett av de viktigaste områdena där samarbetet mellan Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen bör stärkas.

En stor del av EU:s strategi för att göra transporterna mer hållbara är omställningen till järnväg. Året 2021 har officiellt utsetts till Europaåret för järnvägen (EYR), och ReK har redan från början deltagit aktivt i EYR, arbetat tillsammans med kommissionen och organiserat ett flertal lokala evenemang i samarbete med ReK-ledamöter. ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas och flera andra ledamöter förväntas också besöka tåget Connecting Europe Express längs dess rutt genom 23 medlemsstater den 2 september–den 7 oktober.

Ett annat nyckelområde för ReK kommer att vara det så kallade ”Horisont Europa-uppdraget” för att göra 100 städer i Europa klimatneutrala senast 2030 . En av de första milstolparna i arbetet för att åstadkomma klimatneutrala städer kommer att vara den nya ramen för mobilitet i städer, som kommissionen kommer att lägga fram i slutet av året. Båda initiativen är centrala frågor för ReK, och en aktiv subsidiaritetsstrategi för hållbar mobilitet i städer är en nyckel till framgång.

Kontaktperson:

Tobias Kolonko

Tfn +32 22822003

tobias.kolonko@cor.europa.eu

Dela: