Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare uppmanar EU att inte äventyra återhämtningen  

ReK:s ordförande och ordförandena för sex europeiska territoriella sammanslutningar höll ett onlinesammanträde den 4 december för att diskutera de lokala och regionala myndigheternas utmaningar inför 2021 samt utfärdade en politisk förklaring där de redogör för sina prioriteringar. De upprepade också sitt beslutsamma åtagande om att hjälpa människor och samhällen som drabbats av pandemins allvarliga sociala, hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser och om att erbjuda offentliga tjänster av hög kvalitet, hållbara lokala ekonomier och en beboelig miljö.

Huvudbudskapen i förklaringen är följande:

Ekonomisk återhämtning kan endast uppnås om de lokala och regionala myndigheterna har en central roll i utformningen och genomförandet av åtgärderna.

Den fleråriga budgetramen och det europeiska återhämtningsinstrumentet (Next Generation EU) bör omgående antas av medlemsstaterna så att återhämtningen kan inledas.

Sammanhållning är vårt grundläggande värde och måste bli en kompass för all EU-politik för att se till att inga människor eller orter hamnar på efterkälken

Regioner, städer och kommuner bör ges direkt tillgång till medel för att genomföra lokala miljöprojekt och stödja målet att skapa ett koldioxidneutralt EU senast 2050.

Konferensen om Europas framtid (nedan kallad ”konferensen”) bör inledas så snart som möjligt med bidrag från den lokala och regionala nivån inriktade på politikområden med stark territoriell inverkan.

Konferensen bör leda till en översyn av EU:s styrning i riktning mot ett Europa med tre dimensioner där alla styresnivåer – på europeisk, nationell, regional och lokal nivå – samarbetar på lika villkor.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas framhöll: ” Vi uppmanar medlemsstaterna att snabbt anta nästa fleråriga budgetram och Next Generation EU så att regionerna och städerna snabbt kan få tillgång till det välbehövliga stödet och leda Europas återhämtning på det lokala planet. Europas återhämtning efter pandemin kommer endast att lyckas med hjälp och stöd från de regionala och lokala myndigheterna. 300 regioner och 90 000 kommuner utgör EU:s demokratiska grundvalar och skyddsnät. De hjälper till att föra Europa närmare medborgarna. Det är dags att vi inser att det tvådimensionella Europa har nått sin gräns. Vi behöver ett tredimensionellt Europa där alla nivåer – EU-nivån och de nationella, regionala och lokal nivåerna – arbetar tillsammans för medborgarna.”

Magnus Berntsson , ordförande för Europeiska regionförsamlingen (AER), noterade: ”De lokala och regionala myndigheterna har stått i främsta ledet för att bemöta krisen. För att återhämtningen i hela Europa ska bli motståndskraftig måste de ha en nyckelroll i alla ansträngningar för att stimulera ekonomin och säkerställa en sund framtid där det går att leva både i storstäder och på landsbygden.”

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), sade: ”Att EU:s medlemsstater nyligen antog den europeiska territoriella agendan för 2030 är ett tydligt tecken på att de nationella regeringarna inser vilken roll och potential som finns i ett starkare deltagande av de lokala och regionala myndigheterna i EU:s styrning och detta synsätt bör bli vägledande för konferensen om Europas framtid och återuppbyggnaden. Å andra sidan, om (gräns)regionerna har varit laboratorier för europeisk integration under årtionden, kan de nu vara perfekta laboratorier för Europas återuppbyggnad.”

Dario Nardella , ordförande för Eurocities sade: ”Nu är inte rätt läge att lägga in nationella veton mot EU:s budget – en extra månad kan innebära katastrof för städernas förmåga att återhämta sig från denna pandemi. Låt oss se till att återhämtningsinsatserna inriktas på människor – för en grön, rättvis och digital återhämtning. Detta bör inbegripa att stärka vår demokrati och förankra den lokalt genom att engagera människor genom konferensen om Europas framtid.”

Cees Loggen, ordförande för konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR), sade : “Regionerna bidrar redan massivt till uppnåendet av EU:s klimatmål och digitala mål. Över 80 miljarder euro från ESI-fonderna har spenderats på dessa två områden sedan 2014. Regionerna bör därför spela en framträdande roll i utformningen och genomförandet av EU:s återhämtningsplaner mot bakgrund av den nödvändiga inriktningen på digital teknik och klimatet.”

Christoph Schnaudigel, medordförande för Europeiska kommuners och regioners råd (CEMR) sade: ” Konferensen är ett tillfälle för Europa att visa sin förmåga att hjälpa medborgarna att förverkliga sina ambitioner och förbättra deras levnads- och arbetsvillkor. Europeiska sammanslutningar av lokala och regionala myndigheter bör vara med i diskussionen för att framföra våra territoriers behov. Detta är avgörande för de lokala myndigheterna, som befinner sig särskilt nära medborgarna, för att de ska bli hörda och kunna föra fram sina intressen under konferensdebatten.

Gustavo Matos , ordförande för Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (Calre) sade: ”Alla slags problem som kan drabba en EU-region måste ses som en angelägenhet för hela Europa och hanteras i en anda av solidaritet och delat ansvar, på alla styresnivåer – europeisk, nationell och regional nivå. Regionala tjänster fyller en funktion som ”snabbinsats” i alla typer av nödsituationer, så regionerna måste också ha en central roll i utformningen och genomförandet av återhämtningsåtgärderna.”

Denna förklaring är ett av bidragen till EU:s arbetsprogram för 2021. Den kommer att följas av omröstningen om en resolution om kommissionens arbetsprogram för 2021 vid ReK:s plenarsession, och en debatt med kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič den 10 december.

ReK och de sammanslutningar som företräder de lokala och regionala myndigheternas intressen fortsätter även att samarbeta för att påverka EU:s lagstiftning via Fit4Future-plattformen och nätverket av regionala nav (RegHub 2.0) .

Kontaktpersoner:

ReK: Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

CPMR: Ana Canomanuel

Mobil: +32 470 11 51 91

ana.canomanuel@crpm.org

CEMR: Georgina Mombo

Mobil + 32 489 47 16 30

georgina.mombo@ccre-cemr.org

AER: Justin Sammon

Mobil: +353 87 761 82 75

j.sammon@aer.eu

Eurocities: Alex Godson
Mobil: +32 495 298 594

alex.godson@eurocities.eu  

Calre: Xiomara Hernández

Mobil: +34 620 47 23 40

xhernandez@parcan.es

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPCOM-2023-CALL-FOR-PROPOSALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

EuroPCom 2023 - Call for Proposals
EuroPCom 2023 - Call for Proposals
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-US-FOR-EUROPCOM-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Join us for EuroPCom 2022!
Join us for EuroPCom 2022!
19.09.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HATE-SPEECH-AGAINST-LOCAL-POLITICIANS-HAS-WORSENED-SIGNIFICANTLY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-WITH-ASSOCIATIONS.ASPX

Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
Hate speech against local politicians has "worsened significantly"
03.12.2021