Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Alliansen mellan regioner med fordonsindustri efterlyser ett EU-stödprogram för att säkerställa en rättvis och framgångsrik omställning för en bransch med 7,5 miljoner arbetstillfällen  

Alliansens medlemmar samlades i Leipzig och lade fram sina förslag för att bevara den europeiska fordonsindustrin.

För att framgångsrikt kunna hantera utfasningen av förbränningsmotorer och digitaliseringen efterlyser Europas regioner med fordonsindustri en ny EU-stödmekanism med öronmärkta medel, en ordentlig territoriell konsekvensbedömning av de nya bestämmelserna samt åtgärder för arbetskraftens omskolning och kompetensutveckling. Vid det första politiska mötet i alliansen mellan regioner med fordonsindustri i Leipzig den 17 november antog medlemmarna en strategi på kort och medellång sikt och tillsammans med kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter, Nicolas Schmit, diskuterade man det stöd som regioner med en stark fordonsindustri behöver.

Europas fordons- och underleverantörsindustri befinner sig i en omvälvnings- och omvandlingsfas: EU:s klimatmål i 55 %-paketet kräver ett betydande bidrag från vägtransportsektorn och påverkar därmed alla regioner med fordonsindustri i Europa. Fordonsindustrin påverkas kraftigt av den gröna och den digitala omställningen, och 7,5 miljoner människor – vilket motsvarar mer än 6 % av den totala sysselsättningen i Europa – arbetar inom biltillverkning och fordonstjänster. Omställningen till utsläppsfria och digitaliserade fordon kommer i hög grad att påverka de regionala fordonsekosystemen och socioekonomiska strukturerna.

20 av alliansens 29 medlemsregioner var representerade i Leipzig och framförde de farhågor som fordonssektorn i deras regioner hyser. På grundval av kraven på utsläppsfria bilar för att EU:s klimatmål ska kunna uppnås och de därmed sammanhängande förändringarna inom bilindustrin förespråkar alliansen kollektivt en europeisk mekanism till stöd för en rättvis omställning i regionerna med fordonsindustri i syfte att minimera de störande effekterna på sysselsättningen samt förbättra kapaciteten för och möjligheterna till en teknisk omvandling av den europeiska fordonsindustrin och fortsatt global konkurrenskraft inom forskning och innovation.

Michael Kretschmer, ministerpresident i Sachsen, inledde mötet med följande ord: ”Bilindustrin har inte bara sin vagga här i Sachsen, utan den är också en nyckelteknik för Tyskland.Tack vare enastående expertis och sin innovationsanda håller Sachsen på att utvecklas till ett centrum för elektromobilitet.Strukturförändringar och klimatmål innebär förändringar för Sachsen och dess bilindustri. Därför är jag tacksam för att alliansen mellan regioner med fordonsindustri har möjliggjort denna diskussion så att vi framgångsrikt kan hantera denna omvandling tillsammans.”

Emil Boc, borgmästare i Cluj-Napoca och ordförande för COTER-utskottet, sade: ”Kommunerna och regionerna kan spela en aktiv roll för att hantera störningarna i det framtida arbetet med bilindustrin. Tillsammans kan vi göra detta till en berättelse om anpassning till den nya ekonomin med miljövänliga och hållbara transporter, kvalificerad europeisk arbetskraft och innovativa fordon för mobilitet och lantbruksteknik. För att kunna hantera de förändringar som vi alla vet kommer att påverka denna marknad måste vi betrakta Europa som en enda plats Det finns en framtid för bilar i ett rent, digitalt, inkluderande och innovativt Europa om kunskap delas och infrastruktur skapas i alla regioner för att säkerställa kortare leveranskedjor, här i Europa, så att bilindustrin blir mindre känslig för störningar i de globala kedjorna.”

Thomas Schmidt (DE–EPP), ledamot av Europeiska regionkommittén och minister för regional utveckling i delstaten Sachsen, sade: ”Det var en stor ära för Sachsen att stå värd för alliansens första möte.Jag är glad över att så många regioner är med oss här i Leipzig i dag.Det är viktigt eftersom det ger tyngd åt alliansen och dess framtida arbete.Diskussionen om fordonsindustriregionernas farhågor var viktig och mycket intressant.Varje region påverkas på olika sätt.Det finns dock gemensamma intressen som vi vill föra fram tillsammans i framtiden genom alliansen.Vi vill utbyta idéer intensivt – även genom ReK och dess mellanregionala grupp om bilindustrin samt med berörda näringslivs- och arbetsmarknadsparter.Alla medlemmar kommer också att enskilt representera de gemensamma målen, till exempel gentemot EU-institutionerna och respektive medlemsstatregeringar.Dagens möte i alliansen utgör därmed startskottet för det faktiska arbetet.”

Arbetet inom alliansen mellan regioner med fordonsindustri kommer att inriktas på att bedöma de regionala konsekvenserna av omvandlingen av fordons- och underleverantörsindustrin, stöd till omskolning och kompetensutveckling för den regionala arbetskraften samt användning av alternativa bränslen. På grundval av alliansens förklaring i 10 punkter, som antogs vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession i juni 2022, stöder alliansen åtagandet att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser från vägtransporter och efterlyser en ram för en rättvis omställning som tryggar den ekonomiska och sociala sammanhållningen i alla europeiska regioner med fordonsindustri. I detta syfte måste ramen omfatta budgetmässiga och politiska stödåtgärder och leda till gemensam omställningsplanering på regional nivå.

Alliansen menar att detta centrala krav måste tillgodoses med hjälp av territoriella konsekvensbedömningar där man tar itu med gemensamma utmaningar och möjligheter för regioner, OEM-företag (tillverkare av originalutrustning) och särskilt små och medelstora företag som är verksamma inom fordonsindustrins leveranskedja, och att man bör stödja omskolning och kompetensutveckling för den regionala arbetskraften samt övervaka tillgång och efterfrågan på relevant kompetens.

María Chivite (ES–PES), ReK-ledamot och regionpresident i Navarra, framhöll: ”För att genomföra en rättvis omställning betonar vi i Navarra utbildning.Med en aktiv sysselsättningspolitik tar vi dessutom itu med utmaningen med omskolning.Eftersom vi bryr oss om sysselsättningen.Men vi ägnar också uppmärksamhet åt att anpassa profilerna så att digitaliseringen inte skapar en social klyfta och klyfta på arbetsmarknaden som leder till förlust av arbetstillfällen och ojämlikhet.Next Generation EU-medlen är enligt vår mening en möjlighet, och måste utgöra ett åtagande för de kommande åren för att med särskild finansiering ta itu med fordonsindustrins omvandling.”

Ytterligare krav från alliansen är att utveckla en stark forskningsram för industriell omvandling och innovation inom den europeiska fordonsindustrin, att medge flexibilitet i riktlinjerna för statligt stöd så att regioner med fordonsindustri kan vägleda och hantera denna omvandling och att stödja regionernas utbyggnad av allmänt tillgängliga tank- och laddningsstationer. Detta kommer att främja spridningen av utsläppsfria fordon och koncentrera tillgängliga offentliga och privata investeringsmedel till de olika tekniska lösningarna (t.ex. elektrifiering, vätgasteknik och syntetiska bränslen) för att trygga den europeiska fordonsindustrins konkurrenskraft och innovationsförmåga.

Bakgrund:

Alliansen mellan regioner med fordonsindustri är ett politiskt nätverk av regioner med en stark fordons- och underleverantörsindustri som kommer att påverkas av omställningen till utsläppsfria vägtransporter. Den lanserades av Europeiska regionkommittén vid dess plenarsession i juni 2022 för att säkerställa en rättvis omställning inom fordons- och underleverantörsindustrin. Alliansen är ett öppet forum för alla regioner som påverkas av omställningen. För närvarande har den 29 medlemsregioner.

Europeiska unionens mål att minska utsläppen i EU med minst 55 % senast 2030 omfattar kommissionens förordning om normer för minskade koldioxidutsläpp för personbilar och lätta nyttofordon. Ett nyligen framlagt förslag från Europaparlamentet om att förbjuda bilar med förbränningsmotor på EU-nivå från och med 2035, som antogs den 8 juni 2022, kommer att leda till ännu större förändringar inom den europeiska fordons- och underleverantörsindustrin. Målet för alliansen mellan regioner med fordonsindustri är därför att se till att omställningen inom sektorn blir rättvis och framgångsrik så att ingen region hamnar på efterkälken, samtidigt som man fullt ut stöder EU:s klimatmål.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tfn +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023