Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Sjöfartsindustrin: Europeiska regionkommittén uppmanar nästa kommission ‎ att prioritera sjöfartssektorn  

Städerna och regionerna uppmanar till ökad medvetenhet om utvecklingsmöjligheterna för men också om hoten mot den europeiska sjöfartsindustrin. Europeiska regionkommittén (ReK) efterlyser att stöd ska ges till sjöfartsindustrin för att den ska lyckas med omställningen på miljö- och energiområdet, den digitala omvandlingen och den industriella revolutionen och för att dess yrken ska ges ny attraktionskraft. Vid plenarsessionen den 27 juni 2019 antog ReK ett yttrande om En ny europeisk agenda för att påskynda utvecklingen av den havsrelaterade industrin , som utarbetats av Christophe Clergeau (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige, Pays-de-la-Loire.

Den europeiska industrin för sjöfartsteknik är en viktig sektor i fråga om sysselsättning och står för mer än 500 000 direkta arbetstillfällen. För varje direkt arbetstillfälle vid ett europeiskt varv skapas i genomsnitt sju arbetstillfällen i regionen.

”I detta yttrande på eget initiativ bekräftas behovet av att sätta visionen för havet i centrum för kommissionens nästa mandatperiod och snabbt anta en ny industripolitisk färdplan för sjöfartsindustrin efter LeaderSHIP 2020-strategin. En av de viktiga punkterna är förslaget om att lansera en mekanism kallad ”European Sea Tech” för att mobilisera regionerna i syfte att bygga upp europeiska nätverk kring värdekedjorna och sjöfartsindustrins nya utmaningar, som sammanför lokala maritima innovationsekosystem”, betonar Christophe Clergeau.

Dessa utmaningar måste hanteras just vid en tidpunkt när den europeiska sjöfartsindustrin hotas av ny asiatisk konkurrens i segmenten med fartyg med högt mervärde, där EU är ledande. Föredraganden hävdar att denna konkurrens, genom vilken det görs försök att tillskansa sig europeisk teknik, är illojal och kännetecknas av social och miljömässig dumpning, samtidigt som den i hög utsträckning finansieras genom statligt stöd.

”Den havsrelaterade industrin måste bidra till den ekologiska omställningen, bland annat genom sektorn för marin förnybar energi, men också skapa hållbara arbetstillfällen av god kvalitet, bland annat inom varvsindustrin. Detta innebär att skydda EU från illojal konkurrens som förstör dess industriella väv”, klargör Christophe Clergeau.

I yttrandet betonas också vikten av att stödja kustsamhällen, särskilt öar och de yttersta randområdena, och att investera i omvandling och utveckling av traditionell verksamhet såsom fiske och vattenbruk.

ReK föreslår bland annat följande:

Att hänsyn tas till all maritim verksamhet, både historisk och ny, och att man integrerar de övergripande och centrala utmaningar som omställningen på miljöområdet, digitaliseringen och industrins robotisering utgör.

Att man utforskar den blå ekonomins och de marina bioresursernas alla nya möjligheter, vad gäller såväl de många marknadstillämpningarna som den nya teknik som gör det möjligt att utnyttja dem.

Att särskilda finansieringsinstrument införs som tar hänsyn till de risker som hänger samman med den marina miljöns begränsningar och den långsiktiga investeringscykeln.

Att hamnarna fullt ut erkänns som plattformar för den blå ekonomin och att en snabb omställning av hamnarna genomförs i riktning mot ren energi och minskade koldioxidutsläpp från sjötransporter, som är avgörande för sjöfartsindustrins utveckling.

Ytterligare information:

Europeiska havs- och fiskerifonden 2021–2027 – EU Legislation in Progress (briefing, januari 2019)

Yttrande på eget initiativ: Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om LeaderSHIP 2020-strategin som en vision för industrin för sjöfartsteknik: i riktning mot en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig sjöfartsindustri 2020 (april, 2018)

Kontaktperson:

Wioletta Wojewodzka

Tfn +32 22822289

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu