Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Överenskommelse om lokala mål för att motverka klimatförändringarna  

Lokala ledare vill att tillämpningsområdet för granskningen av genomförandet av miljöpolitiken utvidgas till att omfatta direktivet om industriutsläpp och EU:s kemikaliepolitik. Föredragande Andrew Cooper föreslår även att åtgärder mot klimatförändringarna ska tas med, och har lagt fram idén om lokalt fastställda bidrag som ska hjälpa lokala och regionala myndigheter att bidra till Parisavtalets åtaganden.

Miljön är ett av de lagstiftningsområden där städer och regioner har fler befogenheter och mer aktivt bidrar till att forma genomförandet av politiken i Europa. Under ledning av föredraganden Andrew Cooper (UK–EA) har ledamöter av Europeiska regionkommittén antagit ett yttrande om hur man bättre kan genomföra miljölagstiftningen i Europa.

I yttrandet framhålls en rad brister när det gäller genomförandet av miljölagstiftningen. Dessa omfattar en ineffektiv samordning mellan lokala, regionala och nationella myndigheter, brist på administrativ kapacitet, otillräcklig finansiering och bristfälliga mekanismer för regelefterlevnad.

Ledamöterna lade fram en rad rekommendationer, till exempel om att inrätta en strukturerad dialog med varje medlemsstat, där de lokala och regionala myndigheterna deltar. ReK föreslår att Impel-nätverket stärks och utvidgas till nationell nivå. Impel = European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environment Law (Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning).

ReK uppmanar kommissionen att ta fram en gemensam metod för de nationella dialogerna om granskningen av genomförandet och tillhandahålla riktlinjer för att sörja för att de lokala och regionala myndigheterna deltar fullt ut under hela processen.

EU:s städer och regioner uppmanar medlemsstaterna och de regionala och lokala myndigheterna att tillämpa snabba verkställighetsåtgärder och anta proportionerliga och avskräckande påföljder för överträdelser av EU:s miljölagstiftning. ReK uppmanar medlemsstaterna att skapa möjligheter till lokala och regionala granskningar av genomförandet av miljöbestämmelserna motsvarande de nationella granskningarna. ReK uppmanar de nationella, regionala och lokala myndigheterna att ta itu med korruption och att säkerställa ett korrekt fungerande rättssystem.

EU:s ledamotsförsamling för regioner och städer uppmanar kommissionen att ta upp klimatförändringarna i nästa granskningsomgång, och ta med både begränsnings- och anpassningsåtgärder. Granskningens ursprungliga inriktning låg på avfallshantering, skydd av natur och biologisk mångfald, luftkvalitet, buller samt vattenkvalitet och vattenförvaltning.

Föredraganden Andrew Cooper (UK–EA) menade att "de lokala regeringarnas bidrag till att minska koldioxidutsläppen måste mätas, värderas och uppmuntras. Ett system med lokalt fastställda bidrag måste införas utöver de nationellt fastställda bidragen för att hjälpa till att överbrygga utsläppsklyftan.”

Andrew Cooper tillade att "lokalt fastställda bidrag kommer att bidra till att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Därmed skulle vi kunna rikta in oss på de högre mål som kvarstår och som går att nå." Andrew Coopers initiativ om lokalt fastställda bidrag är i linje med och stöds av det antagna yttrandet av Marco Dus (IT–PES) om klimatfinansiering.

ReK vill att kommissionen arbetar tillsammans med berörda nationella myndigheter, ReK, EU:s borgmästaravtal, det globala borgmästaravtalet för klimat och energi samt Iclei för att utveckla konceptet och metoder för införandet av lokala och regionalt fastställda bidrag som ska bidra till uppnåendet av de klimatmål som fastställdes i Parisavtalet (COP 21). Lokala och regionala myndigheter skulle inledningsvis involveras på frivillig basis i ett "koncepttest".

För information:

ReK:s rekommendationer om ett bättre genomförande av miljölagstiftningen i EU bygger på utvärderingsrapporten av paketet med granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning (februari 2017). Den omfattar 28 landsrapporter och kan hittas här.

En utförlig sammanfattning av resultaten på de olika politikområdena återfinns i Briefing 03/2017: Environmental Implementation Review från Europaparlamentets utredningstjänst. Denna har utarbetats på begäran av ReK inom ramen för samarbetsavtalet mellan Europaparlamentet och ReK.

Till stöd för yttrandet har ReK beställt en studie om "Effective multi-level environmental governance for a better implementation of EU environment legislation" (Effektivt flernivåstyre i miljöfrågor för att förbättra genomförandet av EU:s miljölagstiftning), som ska vara färdig i mitten av september 2017.

Europeiska regionkommittén och Europeiska kommissionen har ett nära samarbete om genomförandet av miljölagstiftningen via den gemensamma tekniska plattformen för miljösamarbete. Granskningen av genomförandet av miljöpolitiken ger regionerna och städerna en möjlighet att stärka samarbetet med Europaparlamentet, påpekas det i det antagna yttrandet. Dess mervärde ligger i att den förenar medlagstiftarens intressen med beslutsfattarnas och de verkställande myndigheternas erfarenheter. EU:s lokala myndigheter vill driva på de gemensamma sammanträdena mellan ReK:s ENVE-utskott och Europaparlamentets ENVI-utskott.

Kontaktperson:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

@david.crous@cor.europa.eu

Dela :