Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare är redo att bidra till att främja europeiska värden inom undervisningen för att bekämpa hot mot demokratin ‎  

I egenskap av den förvaltningsnivå som befinner sig närmast medborgarna spelar EU:s lokala och regionala myndigheter en avgörande roll för att främja europeiska värden och uppmuntra medborgarna att delta i demokratiska processer. Lokala och regionala ledare är eniga om att det är brådskande att främja den europeiska demokratin inom undervisningen, i linje med medborgarnas uppmaningar i samband med konferensen om Europas framtid. Detta var huvudbudskapet under debatten om att främja europeiska värden genom utbildning för att stödja EU-medborgarskapet, vid Europeiska regionkommitténs(ReK) plenarsession den 28 april. ReK-ledamöterna antog också ett yttrandeom att stärka demokrati och integritet i samband med val, där man understryker behovet av ett öppet, rättvist och pluralistiskt samt demokratiskt deltagande på lokal och regional nivå.

Främjandet av europeiska demokratiska värden är särskilt viktigt för att bekämpa hot mot demokratin och bör ingå som en central del i alla EU-medborgares utbildning. Nu när slutsatserna från konferensen om Europas framtid är inom räckhåll kan man förvänta sig fortsatt uppföljning av medborgarnas rekommendationer om att införa en miniminivå av EU-utbildning, särskilt om EU:s demokratiska processer.

Under ReK:s plenarsessionsdebatt på temat ”Att främja de europeiska demokratiska värdena genom utbildning för att stödja EU-medborgarskapet” bekräftade lokala och regionala ledare att de är beredda att bygga vidare på sin befintliga goda praxis och bygga upp gemensamma verktyg – nedifrån och upp, på frivillig basis och med full respekt för subsidiaritetsprincipen – för att främja medborgarutbildning i syfte att fördjupa medborgarnas kunskaper om demokrati och europeiska värden och uppmuntra till debatt om Europeiska unionen. De påpekade också att innovativt undervisningsmaterial och resurser skulle vara till nytta för skolor och andra utbildningsinstitutioner i samband med denna uppgift. ReK lanserade därför en förfrågan om exempel på bästa praxis, och tillsammans med sina ledamöter har kommittén samlat in hundratals sådana initiativ i regioner över hela Europa.

ReK:s ordförandeApostolos Tzitzikostas, regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland och ordförande för delegationen för lokala och regionala myndigheter vid konferensens plenarsession, noterade: ”Mot bakgrund av kriget i Ukraina ser vi att fred och demokrati inte är givna värden i Europa. Vi lokala och regionala ledare måste informera ungdomar och uppmuntra dem att diskutera Europeiska unionen. Vårt mål är att främja medborgarskapet och stärka medborgarnas inflytande. Vi kan inte stödja EU om vi inte bryr oss om unionen och om vi inte lär oss hur vi ska göra det på daglig basis. Därför behövs en nedifrån-och-upp-ledd utveckling av en europeisk läroplan för medborgarutbildning för att främja europeiska demokratiska värden, kritiskt tänkande och mediekompetens. Detta kommer att öka kännedomen om det europeiska projektet och medborgarnas, särskilt de yngre generationernas, deltagande i EU:s demokratiska processer.

Dubravka Šuica, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för demokrati och demografi, noterade: ”Som före detta borgmästare och lärare välkomnar jag Europeiska regionkommitténs uppmaning om att främja europeiska värden och identiteter samt EU-medborgarskapet via undervisningen och kulturen på regional och lokal nivå. Redan tidigt, och genom hela livet, behöver medborgarna vara välunderrättade för att kunna föra välunderbyggda diskussioner. Den 9 maj kommer slutrapporten från konferensen om Europas framtid att läggas fram för Europaparlamentets talman, rådets ordförande och kommissionens ordförande i Strasbourg. Denna konferens hyllar våra värden och ger för utrymme för fri debatt och överläggningar med medborgarna i centrum – i stark kontrast till de brutala attackerna i Ukraina. Det är mycket viktigt att Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén, de regionala och lokala myndigheterna, fortsätter sitt nära samarbete för att göra vår demokrati och de demokratiska institutioner som ligger till grund för den rustade inför framtiden.

Domènec Ruiz Devesa, ledamot av Europaparlamentet och föredragande för en färsk resolution om genomförande av medborgarutbildning, samt medlem av konferensens arbetsgrupp om EU-demokrati, frågade sig: ”Hur kan medborgarna engagera sig på EU-nivå, om de inte förstår vad EU är? Vi måste se till att våra barn får den kunskap som krävs för att agera i ett tidigt skede. Detta efterfrågades vid konferensen om Europas framtid, och vi måste återkomma med ett svar. Inför hotet om en demokratisk tillbakagång i Europa och i andra länder räcker det inte med ytliga snabblösningar. Vi behöver verkningsfulla och systematiska lösningar, såsom att lägga fram en europeisk läroplan för medborgarutbildning som redogör för unionens historia, värden och institutioner och hur de fungerar.”

Valdeltagande och utbildning om den europeiska demokratin och EU-medborgarskapet går hand i hand. Genom att anta yttrandet ”Att stärka demokrati och integritet i samband med val” klargjorde ReK:s ledamöter att det är nödvändigt att införa olika lösningar för distansröstning för att göra valprocesserna på regional, nationell och europeisk nivå mer inkluderande och miljövänligare.De uppmanar till att den lokala och regionala nivån inkluderas i en ”gemensam mekanism för valrörelsernas motståndskraft” för att skydda valintegriteten mot potentiella hot.

Vincenzo Bianco (IT–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Catania och föredragande för yttrandet, betonade följande: ”Vi bevittnar allvarliga risker som kan urholka rättvisan i samband med valkampanjer och själva valgenomförandet. Jag syftar här på den omfattande spridningen av falska nyheter, rasistiska och diskriminerande budskap och den eventuella förfalskningen av distansröster. Vad vi behöver är tydliga och ändamålsenliga svar och en seriös och rigorös inställning från EU-institutionernas sida.

Han betonade vidare att medborgarnas deltagande i lokala institutioner måste stärkas, liksom kommunernas och regionernas deltagande i främjandet av innovativa former och verktyg för röstning, bland annat genom att främja gröna och hållbara sätt att förrätta val.

ReK-ledamöterna betonade behovet av riktade initiativ för att bemöta spridningen av desinformation på alla nivåer, en insats där lokala och regionala myndigheter bör lyftas fram som viktiga partner.

Kontaktperson:

Theresa Sostmann

Tfn +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-PROMOTE-EUROPEAN-VALUES-EDUCATION-COUNTER-THREATS-DEMOCRACY.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023