Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare efterlyser en ny EU-märkning för att skydda industri och hantverk av högsta kvalitet  

Med utgångspunkt i den modell som tillämpas för geografiska beteckningar för livsmedel skulle det nya systemet bidra till kampen mot förfalskningar samt skydda arbetstillfällen och produkter som är en del av Europas kulturarv

Ett nytt EU-omfattande system för skydd av geografiska beteckningar för industri och hantverk, som bygger på den framgångsrika modell som används för jordbruksprodukter och livsmedel, skulle gynna både hantverkare och lokala ekonomier. Det nya systemet skulle stärka det rättsliga skyddet för produkter av hög kvalitet, bidra till kampen mot förfalskningar samt bevara och skapa arbetstillfällen. Förslaget ingår i ett yttrande som utarbetats av Martine Pinville, ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, och som antogs enhälligt onsdagen den 13 oktober av Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarförsamling.

Böhmisk kristall från Tjeckien, Solingenbestick från Tyskland, Limogesporslin från Frankrike, Muranoglass från Italien, keramik från Puente del Arzobispo och Talavera i Spanien eller donegal-tweed från Irland är bara några exempel på europeiska produkter som inte bara symboliserar flera hundra år gamla hantverkstraditioner utan är en del av ett europeiskt kulturarv som är välkänt och högt skattat både i och utanför EU. Den rika mångfalden av europeiskt hantverk kan ses i våra städer, provinser och regioner – centrum för lokal produktion som bygger på kunskaper som ofta nedärvts i generationer.

I sitt yttrande , som antogs enhälligt vid plenarsessionen, uppmanar ReK kommissionen att utarbeta en rättslig ram för att skydda hantverks- och industriprodukter i Europa. De lokala och regionala ledarna menar att bristen på harmonisering på EU-nivå vad gäller geografiska beteckningar för industri och hantverk har lett till en rad olika nationella rättsliga instrument, vilket försvagar skyddet av produkter och företag.

Föredragande Martine Pinville (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, sade: ” Under de senaste månaderna har jag haft möjlighet att diskutera med företrädare för små och medelstora företag, organisationer och offentliga myndigheter från hela Europa, som alla är överens om att det behövs en europeisk ram för geografiska beteckningar för industri och hantverk, så som redan är fallet för geografiska beteckningar för jordbruksprodukter. Att skydda vårt arv, bibehålla mervärde och bevara arbetstillfällen i ett område är för våra samhällen frågor som alla är kopplade till de geografiska beteckningarna för industri och hantverk. Europeiska regionkommittén måste åta sig att verka för att kommissionen utan dröjsmål lägger fram ett konkret förslag, som är anpassat till de verkliga förhållandena i våra regioner.

ReK framhåller de ekonomiska aspekterna av att skydda geografiska beteckningar för industri och hantverk, eftersom det förbättrar producenternas konkurrenskraft genom att öka produkternas synlighet och anseende samt konsumenternas vilja att betala för produkter vars egenskaper och ursprung garanteras. De geografiska beteckningarna återspeglar en förändring i konsumenternas efterfrågan: de vill ha ökad spårbarhet och transparens vad gäller produkters ursprung och tillverkningsprocess och visar allt större intresse för lokalt tillverkade produkter. Denna trend har bara ökat under covid-19-krisen.

ReK:s ledamöter understryker även att kopplingen mellan det geografiska området och produkten är grundläggande och särskilt återspeglas i den avgörande betydelse som den mänskliga faktorn och kunskaper har för de geografiska beteckningarna för industri och hantverk. I vissa områden har råvaran försvunnit eller så är den inte längre lämplig, men det har inte hindrat att företag och kunskaper upprätthålls, eller till och med utvecklas, för att produkter av hög kvalitet ska kunna tillverkas.

ReK:s plenarsession äger rum under 19:e Europeiska veckan för regioner och städer , som anordnas gemensamt av ReK och kommissionen den 11–14 oktober.

Bakgrund:

Det här är andra gången på sex år som ReK uppmanar kommissionen att utarbeta ett förslag till förordning för att skydda geografiska beteckningar för industri och hantverk i Europeiska unionen. Ett första yttrande med titeln ”Utvidgning av skyddet av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter”, som utarbetats av Maria Luisa Coppola (IT–EPP), antogs i februari 2015.

I sin handlingsplan för immateriella rättigheter , som antogs i november 2020, tillkännagav kommissionen sedan att den skulle undersöka möjligheten att införa ett system för att skydda geografiska beteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter (dvs. hantverks- och industriprodukter) på EU-nivå. Därmed hölls ett offentligt samråd för att bedöma konsekvenserna av de potentiella kostnaderna och fördelarna vad gäller att inrätta ett ändamålsenligt och transparent system för skydd av geografiska beteckningar, vilket slutfördes i juli 2021. Syftet var att få en ordentlig inblick i de problem som de berörda aktörerna står inför, bland annat i fråga om det befintliga rättsliga skyddet för autentiska geografiskt rotade produkter som inte är jordbruksprodukter på den inre marknaden, samt fördelarna och riskerna med åtgärder på EU-nivå och de politiska alternativ som står till buds, inbegripet kontroll och verkställande av ett framtida skyddssystem för sådana produkter inom EU. Den återkoppling som inkom för den inledande konsekvensbedömningen kompletterades med två rättsliga och ekonomiska studier. Kommissionen ska lägga fram sitt förslag till förordning före årets slut.

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Ella Huber

Ella.Huber@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-DEPENDENCE-RAW-MATERIALS-BOOST-NET-ZERO-TECHNOLOGY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
EU industry transition: regional action needed to reduce dependence on critical raw materials and boost net-zero technology manufacturing
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EER-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
Famalicão, Friuli Venezia Giulia, and South Moravia/Brno awarded for their entrepreneurial visions promoting sustainable, resilient and digital growth
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-CREATION-NEW-EU-LABEL-PROTECT-INDUSTRIAL-CRAFT-EXCELLENCE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023