Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Jämlikhetsunionen måste bygga på lokalsamhällenas arbete på fältet  

I en debatt med Helena Dalli, kommissionsledamot med ansvar för jämställdhet, välkomnade Europeiska regionkommitténs ledamöter målet att integrera ett jämställdhetsperspektiv övergripande i EU:s politik, lagstiftning och finansieringsprogram, men betonade att byggandet av en verklig jämlikhetsunion kräver mer ekonomiskt och politiskt stöd från EU och medlemsstaterna för att jämställdhet, inkludering och antidiskrimineringspolitik ska kunna främjas på lokal och regional nivå. Eftersom de lokala och regionala myndigheterna befinner sig närmast medborgarnas vardag står de i främsta ledet när det gäller att skydda utsatta grupper och minoriteter och främja social sammanhållning.

Jämställdhet är ett av Europeiska unionens grundläggande värden, men olika former av diskriminering är fortfarande vanligt förekommande i Europa. En särskild Eurobarometerundersökning som publicerades 2019 visar att nästan 59 % av de tillfrågade anser att diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung är utbredd i deras land. Covid-19-krisen har ytterligare förvärrat den befintliga ojämlikheten, marginaliseringen och diskrimineringen. Kommissionen har därför lagt fram ett brett spektrum av initiativ i syfte att uppnå jämställdhet, bekämpa rasism och främja inkludering av olika minoriteter såsom hbtqi+-personer, romer och personer med funktionsnedsättning.

I sitt anförande inför Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarförsamling i dag sade kommissionsledamot Helena Dalli följande: ”Kampen mot diskriminering samt främjandet av jämlikhet är ett delat ansvar som kräver gemensamma och beslutsamma insatser från alla EU-institutioner. Vi kan åstadkomma förändringar och framsteg bara om de lokala och regionala myndigheterna behandlas som strategiska partner i genomförandet och övervakningen av jämställdhetspaketet.”

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas påpekade att ”vi måste fortsätta att utmana strukturell diskriminering och stereotyper samt skapa förutsättningar för alla att leva och utvecklas oberoende av skillnader avseende kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Vi måste också se till att det politiska beslutsfattandet tar hänsyn till behoven hos alla i våra samhällen. Att främja jämställdhet på lokal och regional nivå måste stå i centrum för allt vårt arbete som lokala och regionala politiker”.

Två yttranden med koppling till paketet för en jämställdhetsunion diskuterades vid plenarsessionen i dag. I yttrandet om EU:s handlingsplan mot rasism betonas de lokala och regionala myndigheternas centrala roll när det gäller att bekämpa rasism och hatbrott, att skydda utsatta grupper och minoriteter samt att främja social delaktighet. Lokala och regionala myndigheter bör därför erkännas som strategiska partner när det gäller att utforma, genomföra och övervaka relevanta nationella handlingsplaner, som bör kompletteras med lokala och regionala handlingsplaner för att bättre bekämpa rasism på gräsrotsnivå.

”En jämlikhetsunion är en union som vi alla kan vara stolta över, en union som ger alla sina medborgare möjlighet att utvecklas. Kampen mot både strukturell och individuell rasism är en högprioriterad fråga eftersom den är djupt rotad i EU:s medlemsstater. För att ta itu med frågan på ett effektivt sätt måste de lokala och regionala myndigheterna erkännas som strategiska partner i utformningen, genomförandet och övervakningen av alla åtgärder mot rasism”, menade föredraganden Yoomi Renström (SE–PES), ordförande för kommunfullmäktige i Ovanåker.

När det gäller strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning påpekar ReK i sitt yttrande att funktionsnedsättning är förknippat med större risk för fattigdom, utestängning och depression. Kommittén efterlyser systematisk inkludering av personer med funktionsnedsättning i beslutsfattandet genom att samarbeta med det civila samhällets organisationer, sammanslutningar av personer med funktionsnedsättning och deras familjemedlemmar. Genomförandet av strategin bör övervakas med hjälp av effektiva indikatorer för att mäta och bedöma effekterna av den sociala inkluderingen av personer med funktionsnedsättning.

”Kommuner och regioner spelar en viktig roll i socialpolitiken genom att tillhandahålla konkreta svar och stöd till de mest omedelbara behoven. Yttrandet fokuserar på aspekter som är särskilt viktiga för personer med funktionsnedsättning, som uppgår till cirka 80 miljoner personer i Europa: arbete och konkreta strategier för sysselsättningsstöd, incitament för företag och investeringar i utbildning, tillgänglighet och undanröjande av arkitektoniska hinder, samt hälsoaspekter. Det behövs en omsorgsvänlig politik som tar hänsyn till den inverkan som vård av personer med funktionshinder har på arbetsmarknaden, särskilt när det gäller kvinnor, eftersom det i mycket stor utsträckning är kvinnor som tar hand om barn och familjemedlemmar med funktionsnedsättning”, framhöll föredraganden Daniela Ballico (IT–ECR), borgmästare i Ciampino.

ReK har redan antagit yttranden om EU:s jämställdhetsstrategi och om den strategiska ramen för romer . Yttrandet om hbtqi+-strategin diskuterades i ReK:s SEDEC-utskott i april och kommer att antas vid plenarsessionen i oktober.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-TO-COMMISSIONER-DALLI.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-TO-COMMISSIONER-DALLI.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-33-A-TIME-OF-CRISES-MUST-SPUR-EFFORTS-FOR-GENDER-EQUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-TO-COMMISSIONER-DALLI.ASPX

A time of crises must spur efforts for gender equality
A time of crises must spur efforts for gender equality
14.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-TO-COMMISSIONER-DALLI.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-PRESIDENT-STATEMENT-INTERNATIONAL-WOMENS-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-TO-COMMISSIONER-DALLI.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
Statement by the President of the European Committee of the Regions, Vasco Alves Cordeiro, for International Women's Day
08.03.2023