Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare, Europaparlamentsledamöter och kommissionsledamöter varnar medlemsstaterna: ‎ EU har inte råd med fler förseningar och nedskärningar av den framtida EU-budgeten  

EU-medborgarna vill leva på en grönare, mer inkluderande och smartare kontinent och uppmanar EU att dra sitt strå till stacken genom att tillhandahålla tillräckliga investeringar. Det är därför som lokala och regionala ledare, EU:s budgetkommissionär samt framstående Europaparlamentsledamöter , vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession som hölls i Bryssel i dag , uppmanade nationella myndigheter att sluta med all taktisk positionering och enas om ett snabbt och framåtblickande avtal om EU:s budget 2021–2027.

EU:s regionala och lokala ledare uttryckte allvarlig oro över hur långsamt förhandlingarna går om nästa fleråriga budgetram, som sätter utgiftstaken för all EU-politik under åren 2021–2027, under debatter med EU:s budgetkommissionär Günther Oettinger och ordföranden för Europaparlamentets utskott för regional utveckling (REGI), Younous Omarjee . De nedskärningar som först föreslogs av kommissionen riskerar också att bli betydligt större om medlemsstaterna inte enas om att öka sina bidrag och införa nya intäkter, såsom plast- eller internetskatter, för att finansiera ny politik och fylla det finansieringsunderskott som brexit medför.

”Åtstramningar, otillräckliga offentliga investeringar och brist på europeisk solidaritet har hållit tillbaka den ekonomiska tillväxten, sociala framsteg och regional jämlikhet, vilket har förvärrat populismen. Beslutet om nästa EU-budget kommer nu att bli den yttersta prövningen för det nya EU-ledarskapet och kommer att sätta EU:s ambitionsnivå för de kommande åren. Nedskärningar kommer att hindra regionerna och städerna från att leverera en inkluderande, sammanhållen och hållbar framtid i en tid då medborgarna kräver resultat”, sade ReK:s ordförande Karl Heinz Lambertz . Han tillade att det skulle vara ”beklagligt för 500 miljoner européer” om de nationella EU-bidragen skulle motsvara 1 % av bruttonationalinkomsten (BNI) i EU-27 – något som allt fler regeringar i medlemsstaterna kräver – i och med att han upprepade ReK:s efterlysning av en budget motsvarande 1,3 % av BNI i EU-27, vilket även Europaparlamentet stöder.

Under debatten förklarade kommissionsledamot Günther Oettinger att om de nationella bidragen i EU-27 inte fastställs till minst 1,114 % av BNI i nästa fleråriga EU-budget, vilket kommissionen först föreslog, kommer stödet till EU:s nya prioriteringar att påverkas mycket negativt. ”De som vill minska EU:s budget till 1 % av BNI i EU-27 bortser från behovet av att ta itu med Europas nya utmaningar och tomrummet efter brexit, som i sig kommer att medföra ett underskott på 84 miljarder euro över de kommande sju åren”.

Han uppmanade de lokala och regionala ledarna att sätta press på sina regeringar så att de inte längre fördröjer beslutet om nästa EU-budget. ”Klockan börjar närma sig midnatt. Om vi inte enats om ett beslut vid årsskiftet riskerar vi en avsevärd försening av genomförandet av de nya programmen som nu är ännu mer behövligt eftersom EU står inför en ekonomisk stagnation.”

Ordföranden för REGI, Younous Omarjee , sade: ”EU:s mål är att bygga upp en ekonomi som tillhandahåller sammanhållning som gynnar regionerna, territorierna och deras medborgare. Sammanhållningen ska inte stödja ekonomin utan tvärtom: ekonomin ska stödja sammanhållningen. Vi får inte glömma att påminna stats- och regeringscheferna och kommissionen om detta.”

Risken för ytterligare nedskärningar av de europeiska struktur- och investeringsfonderna diskuterades också dagen innan, tisdagen den 8 oktober, i ett gemensamt sammanträde mellan Europaparlamentets utskott för regional utveckling och ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget inom ramen för Europeiska veckan för regioner och städer 2019.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu