Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
De lokala myndigheternas budskap till Charles Michel: konferensen om Europas framtid måste stärka EU:s demokratiska modell och Europas grundvalar, det vill säga dess regioner, städer och byar  

Europeiska rådets ordförande Charles Michel diskuterade Europas framtid och den gröna återhämtningen efter covid-19 med Europeiska regionkommitténs ledamöter

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnade Europeiska rådets ordförande Charles Michel till sin plenarsession den 17 mars (#CoRplenary). Charles Michel presenterade sin vision vad gäller de lokala och regionala myndigheternas roll i Europas återhämtning och demokrati. Han deltog även i en debatt om Europas framtid med ReK:s ledamöter (se inspelningen här ).

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas lät Charles Michel ta del av regionernas och städernas förväntningar: ” Vi har de senaste tolv månaderna sett hur covid-19-pandemin har svept över Europa. Men trots dessa svåra tider har Europeiska regionkommittén arbetat oförtrutet, precis som de lokala och regionala ledarna, som varje dag kämpar för att rädda liv, arbetstillfällen och lokala företag i medlemsstaterna. Covid-19-krisen har visat på begränsningarna i vårt nuvarande tvådimensionella EU, som endast bygger på medlemsstaterna och Bryssel. Konferensen om Europas framtid utgör en fantastisk möjlighet att stärka den europeiska demokratins hus, men detta kommer inte att ha någon betydelse, och kommer inte att förändra något i människors liv, om den ’blir till en skönhetstävling mellan EU-institutionerna och medlemsstaternas huvudstäder’. Målet måste vara att bygga ett bättre, öppnare, motståndskraftigt, hållbart och effektivare Europa som är mindre byråkratiskt. Vi måste alla bidra till att modernisera den europeiska demokratins hus, där EU är det skyddande taket, medlemsstaterna de starka väggarna och regionerna, städerna och byarna den stabila grunden.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel framhöll: ” Eftersom jag själv har arbetat inom de lokala myndigheterna i Vallonien vet jag hur viktig de regionala och lokala myndigheternas roll är när det gäller att hantera krisen, som nu har påverkat Europa och världen i ett helt år. De har visat att de utgör en central del av demokratin, i frontlinjen för våra tjänster till medborgarna. De har varit mycket aktiva och har vidtagit konkreta åtgärder. De har visat att lokala politiker har full legitimitet och en roll att spela. Jag ser de lokala och regionala ledarna som värdefulla partner som regeringarna måste föra ett närmare samarbete med när det gäller alla utmaningar och möjligheter som unionen står inför. Det gäller såväl skyddet av våra värden och vår demokrati som den gröna återhämtningen efter covid-19 och digitaliseringen. Dessa ledare står närmast medborgarna, är pragmatiska, har direkt kontakt med allmänheten och vet hur den kan mobiliseras. De måste göras mer delaktiga i återhämtningsplanerna, med tanke på att de förvaltar över 30 % av de offentliga investeringarna och är nyckeln till framgång. Inom ramen för konferensen om Europas framtid har de full frihet när det gäller hur de ska delta i debatten. Jag vill ta till vara på mer av den energi som lokala och regionala myndigheter uppvisar på fältet och använda den för att skapa europeisk magi.

ReK:s första vice ordförande Vasco Cordeiro påpekade: ” Om vi under konferensen om Europas framtid försöker göra allt kommer den att bli ett misslyckande. Vi bör framför allt fokusera på två frågor: hur unionen fungerar och vad den bör arbeta med. I båda fallen är de lokala och regionala myndigheternas roll avgörande. Det gäller även Europas återhämtning. Det är dags att genomföra den europeiska pelaren för sociala rättigheter, och vi måste även se till att den allmänna undantagsklausulen fortsätter att gälla nästa år. Därför efterlyser Europeiska regionkommittén en gyllene regel för hållbara investeringar.

Tillsammans med unionen verkar de lokala myndigheterna för att digitalisera landsbygdsområden, koppla samman de mest avlägsna öarna och bergsområdena, ställa om små och medelstora företag och skolor till nästa generation och göra våra områden mer motståndskraftiga. Regionerna, städerna och byarna gör Europa grönare genom att genomföra 70 % av all unionslagstiftning och av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna, och 90 % av klimatanpassningspolitiken. ReK har inrättat en högnivågrupp för europeisk demokrati som ska stödja kommitténs arbete inom ramen för konferensen.

Kontaktperson:

Michele Cercone

Mobil +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Dela :