Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare till Maroš Šefčovič: vi är redo att göra gemensam sak för ett mer motståndskraftigt, grönt, rättvist och digitalt EU  

ReK:s ledamöter kommer att stödja genomförandet av Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2021 med sina kunskaper om den lokala situationen och genom att ge återkoppling om EU-åtgärdernas ändamålsenlighet.

Lokala och regionala ledare uppmanade i dag kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič att göra sitt yttersta för att mildra effekterna av den globala pandemin och sätta de lokala och regionala myndigheterna
i centrum för EU:s agenda för resiliens och återhämtning. De framhöll att de är redo att aktivt bidra till utformningen och genomförandet av kommissionens centrala initiativ, t.ex. de hälsorelaterade insatserna
i samband med covid-19, klimatpakten och faciliteten för återhämtning och resiliens.

Debatten ägde rum under ReK:s plenarsession, där vice ordförande Maroš Šefčovič presenterade kommissionens första framsynsrapport, med fokus på resiliens och kommissionens arbetsprogram för 2021 – inbegripet EU:s insatser för att bidra till återhämtningen från covid-19-pandemin. ReK antog också en resolution som betonar behovet av att ta hänsyn till de lokala och regionala skillnader som uppstått till följd av krisen och utnyttja de lokala och regionala myndigheternas sakkunskap vid utformningen av EU-lagstiftningen för 2021. ReK-ledamöterna åtog sig också att delta aktivt i konferensen om Europas framtid för att bidra till utformningen av EU:s insatser i samband med aktuella och framtida utmaningar genom en permanent och strukturerad dialog med medborgarna.

Apostolos Tzitzikostas , Europeiska regionkommitténs ordförande, sade: ” Jag tackar vice ordförande Maroš Šefčovič för det utmärkta samarbetet och för att vår kommitté involveras i kommissionens insatser för att mildra pandemins konsekvenser. Vi ser fram emot att samarbeta med hela kommissionens team om konkreta projekt under 2021. ReK:s regionala och lokala barometer 2021 kommer att vara ett användbart verktyg för att säkra en regional och lokal dimension i kommissionens rapport om tillståndet i unionen 2021 och i den övergripande EU-lagstiftningen.”

Vid sitt anförande under plenarsessionen framhöll Maroš Šefčovič , kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, att ” nästa år kommer att vara en intensiv tid för politiskt beslutsfattande. Det är viktigt att vi samarbetar och använder alla våra resurser på bästa sätt. ReK:s arbete är avgörande för att se till att de lokala, kommunala och regionala myndigheternas röster blir ordentligt hörda av EU:s beslutsfattare. Detta är viktigare nu än någonsin, när vi försöker komma till rätta med covid-19-krisen, få igång återhämtningen och planera den framtid vi vill ha för vår union. Vi behöver er hjälp med att omsätta de nationella planerna för återhämtning och resiliens i handling på fältet och göra projekten till verklighet.

ReK har också åtagit sig att bidra till kommissionens agenda för strategisk framsyn inför 2021 års rapport. Genom att övervaka den gröna, digitala och socioekonomiska dimensionen av motståndskraft på lokal och regional nivå kommer kommittén att identifiera de största sårbarheterna i europeiska städer och regioner, något som återspeglas i dess första årliga lokala och regionala barometer .

Vasco Alves Cordeiro (PT–PES), ledamot av regionparlamentet i Azorerna och första vice ordförande för ReK, betonade att ” i varje hörn av unionen, inklusive de yttersta randområdena, har covid-19-krisen haft en stark inverkan på alla sektorer. När det gäller att åstadkomma resultat och för de människor vi tjänar finns det ett ofrånkomligt och icke tillgodosett behov av att göra de lokala och regionala myndigheterna delaktiga i beslutsprocessen och av att bidra till lösningar.”

Ordförandena för de sex politiska grupperna lyfte fram aspekter av arbetsprogrammet som är särskilt viktiga för deras medlemmar.

Olgierd Geblewicz (PL–EPP), regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern) och ordförande för Europeiska folkpartiets grupp , sade: ” Den övergripande plan för den europeiska hälsounionen, som tillkännagetts av kommissionsordförande Ursula von der Leyen som en reaktion på hälsokrisen, är avgörande för att stärka kapaciteten och beredskapen i medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem. Många regioner i EU, däribland min region Västpommern, har ett betydande ansvar på folkhälsoområdet, t.ex. förvaltning av sjukhus och vårdinrättningar samt utformning av förebyggande hälsostrategier. Det är därför viktigt att involvera regionala och lokala myndigheter
i utarbetandet av EU:s åtgärder mot allvarliga hälsohot, däribland gränsöverskridande hot. Innehavet av denna kunskap inom hälso- och sjukvård får inte förbises. De lokala och regionala myndigheterna kan uppvisa siffror som belyser regionala skillnader och ojämlikheter. Vi måste samordna tjänster och utveckla kapacitet för att skydda våra medborgare med liknande resurser och medel i hela Europa.”

Christophe Rouillon (FR–PES), borgmästare i Coulaines och ordförande för gruppen Europeiska Socialdemokraters Parti , sade: ” Våra territorier står inför den största utmaningen på länge, nämligen att åstadkomma en bättre återuppbyggnad efter covid-19-pandemin genom att skapa mer hållbara, inkluderande och demokratiska städer och regioner. Tack vare den socialdemokratiska gruppen intar Europeiska regionkommittén en socialt ambitiös ståndpunkt, särskilt när det gäller respekten för de grundläggande värdena, inbegripet jämställdhet och hbti-personers rättigheter, och i fråga om att ge 100 000 städer och regioner direkt tillgång till EU-finansiering för återhämtningsplanen och migrationspolitiken.”

Ulrika Landergren (SE–Renew), ledamot av kommunfullmäktige i Kungsbacka och första vice ordförande i gruppen Renew Europe , sade: ”Framsyn är avgörande på alla förvaltningsnivåer. I Västsverige ligger vi i täten när det gäller att utveckla färdigheter för den digitala tidsåldern. I vår långsiktiga strategiska planering lägger vi stor vikt vid att utveckla rätt kompetens för framtiden, inte bara för våra ungdomar, utan för hela arbetskraften samt för våra äldre och personer med funktionsnedsättning, för att vara redo för framtiden och den gröna omställningen. Vi har inte råd att lämna någon på efterkälken när samhället digitaliseras allt mer.”

Władysław Ortyl (PL–ECR), regionpresident i Podkarpackie och ledare för gruppen Europeiska konservativa och reformister , sade: ” Vi lever i extraordinära och exceptionella tider, och EU:s prioritering bör nu vara att fokusera på alla våra medborgares hälsa och på att få våra ekonomier tillbaka på rätt spår. Kommissionen bör påskynda de förslag i sitt arbetsprogram som avser covid-19-pandemin och stöder ekonomisk återhämtning, och senarelägga dem som inte stöder dessa mål. Detta är inte rätt tidpunkt för nya byråkratiska krav. Det är dags för prioritering, flexibilitet och samarbete.”

Kieran McCarthy (IE–EA), ledamot av Cork County Council och ordförande för Europeiska alliansen , sade: ” Jag välkomnar kommissionens samarbete med ReK för att säkerställa ett större deltagande av regioner och städer
i utformningen och genomförandet av EU:s politik. Detta måste göras genom att följa rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet, tillämpa principen om aktiv subsidiaritet och integrera principerna för flernivåstyre. ReK:s deltagande i Fit for Future-plattformen är ett steg i rätt riktning och vi räknar med kommissionens stöd för att sätta regionerna och städerna i centrum för initiativen för grön och digital återhämtning.”

Bernd Voss (DE–De gröna), ledamot av Schleswig-Holsteins delstatsparlament och medordförande för De gröna , sade: ”Vi uppmanar kommissionen att genomföra en minoritetspolitik som är i linje med initiativet ’Minority SafePack’. Över 1,3 miljoner människor i Europa har stött detta initiativ och det är dags att agera.”

ReK bidrar redan till EU:s lagstiftningsprocess för 2021 inom ramen för Fit for Future-plattformen :
i regeringsgruppen med tre av ReK:s sex utskottsordförande och genom ReK:s nätverk av regionala nav (RegHub), en undergrupp som samlar information från städer och regioner genom riktade samråd och sammanställer den
i rapporter om genomförandet av utvald EU-politik. Slutligen utfärdade ReK den 4 december tillsammans med alla europeiska territoriella sammanslutningar en politisk förklaring där man uppmanade EU:s ledare att agera för att möjliggöra en snabb återhämtning.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain

Mobil: +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

ReK:s Flickr-galleri

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
Michałowo och dess invånare hedras med Paweł Adamowicz-priset för flyktinghjälpen vid gränsen till Belarus
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-LEADERS-TO-SEFCOVIC.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023