Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Förtroendevalda på lokal och regional nivå efterlyser en fast förankring av silverekonomin och hälsofrämjande åtgärder i EU:s politiska prioriteringar  

På initiativ av Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), regionråd i Region Dalarna, antog Europeiska regionkommittén (ReK) vid plenarsessionen i oktober ett yttrande om aktivt och hälsosamt åldrande . Europa blir allt äldre. ReK framhåller behovet av förebyggande åtgärder och den grundläggande roll som ny teknik spelar för att säkerställa ett aktivt och hälsosamt åldrande för EU:s medborgare. ”Fysisk och psykisk jämvikt liksom silverekonomin kommer att göra det enklare att möta denna utmaning, med tanke på den demografiska obalansen”, säger föredraganden Birgitta Sacrédeus.

Alla EU-länder berörs av problemet med en åldrande befolkning. Mellan 2017 och 2080 beräknas andelen personer över 80 år i befolkningen i EU-28 fördubblas och öka från 5,5 % till 12,7 %. Det förväntas att andelen personer i EU-28 som uppnått pensionsåldern nästan kommer att fördubblas under samma period och öka från 29,9 % till 52,3 %. Detta pekar på förändringar i Europas åldersstruktur.

I 20 av de 28 medlemsstaterna ansvarar regionala myndigheter – åtminstone till viss del – för hälso- och sjukvårdssystemen (och inte sällan också för de sociala systemen). Det är deras budgetar som får stå för kostnaderna för kroniska sjukdomar och de ökande kostnaderna för långtidsvård. De lokala och regionala myndigheterna spelar en nyckelroll när det gäller att utforma och främja innovation, så att äldre människor kan delta aktivt i samhällslivet utan diskriminering och leva ett tryggt och oberoende liv av hög kvalitet.

ReK efterlyser en fast förankring av det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande i EU:s politiska prioriteringar efter 2020 och en nära koppling till den digitala inre marknaden, den europeiska pelaren för sociala rättigheter och målen för hållbar utveckling på hälsoområdet.

Förtroendevalda på lokal och regional nivå efterlyser ett kraftfullt folkhälsoprogram och en prioriterad behandling i budgeten av hälsofrämjande åtgärder, förebyggande av sjukdomar och en minskning av ojämlikheterna i hälsa inom ramen för EU:s forskningsprogram för perioden efter 2020.

ReK uppmanar också medlemsstaterna och deras regioner att, tillsammans med läkarnas och sjuksköterskornas organisationer, reflektera över hur man kan göra hälsovårdsyrket mer attraktivt och över utbildnings- och omskolningsmoduler för att åtgärda bristen på arbetskraft. Kommittén föreslår att det inrättas ett Erasmus+-program för hälso- och sjukvårdspersonal, även för kvalificerad personal inom geriatrik.

De förtroendevalda på lokal och regional nivå anser att de demografiska förändringarna bör ses som en möjlighet, bland annat för den privata sektorn som behöver anpassa sig till den nya verkligheten. Till följd av den längre medellivslängden uppstår en marknad för nya och prismässigt överkomliga produkter och tjänster som underlättar ett aktivt och hälsosamt åldrande. Kommittén är övertygad om att industrin i EU har stora möjligheter att expandera inom detta område, med möjligheter till nyanställningar och export på internationella marknader.

I det antagna yttrandet rekommenderas att kommissionen samlar sådana insatser som detta ReK-initiativ om aktivt och hälsosamt åldrande på ett ställe (ett generaldirektorat inom kommissionen) för att säkerställa en effektiv samordning av och tydliga ansvarsområden för strategier, initiativ, insatser och uppföljning.

Bakgrund

Begreppet "aktivt och hälsosamt åldrande" uppstod i EU-institutionerna för omkring 20 år sedan och användes ursprungligen i samband med det europeiska programmet för sysselsättning, och därefter mer allmänt. Till de viktigaste inslagen i EU:s strategi för aktivt och hälsosamt åldrande hör en betoning på livslångt lärande, åtgärder för att uppmuntra ett längre arbetsliv, en aktiv pensionärstillvaro och förbättrade och bibehållna initiativ på hälso- och sjukvårdsområdet.

År 2011 lanserade EU det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande, som är ett partnerskap med deltagande av myndigheter på europeisk, nationell och regional nivå, icke-statliga organisationer och näringslivet. Målet är att öka EU-medborgarnas genomsnittliga antal friska levnadsår med två år senast 2020. Detta kan uppnås genom att förbättra européernas, särskilt de äldres, hälsa och livskvalitet, stärka stabiliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvårdssystemen och de sociala systemen samt öka konkurrenskraften i EU:s näringsliv genom att skapa tillväxt och affärsmöjligheter för företagen.

Partnerskapets mandat löper ut 2020.

Se även

Offentliga finanser: slutsatser om åldersrelaterade utgifter – pressmeddelande från Europeiska unionens råd, 25 maj 2018

Initiativet ”Det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande”

Världshälsoorganisationen (WHO)

Kontakt

Wioletta Wojewódzka

Tfn +32 2 2822289

+32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-AND-REGIONAL-ELECTED-REPRESENTATIVES-CALL-FOR-THE-SILVER-ECONOMY-.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022