Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-ledarna Jean-Claude Juncker och Antonio Tajani diskuterar EU:s framtid med lokala ledare  
ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz håller sitt anförande om ” Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt ”

Europeiska veckan för regioner och städer inleds den 8 oktober i Bryssel med en debatt på temat ”EU:s framtid är sammanhållning”, som leds av Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Karl - Heinz Lambertz, Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, kommissionsledamot Corinna Creţu och Europaparlamentets vice talman Pavel Telicka. Följande dag kommer ordförande Lambertz, i närvaro av Europaparlamentets talman, att lägga fram sin vision för EU:s framtid i sitt årliga anförande om Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt . Under plenarsessionen kommer ReK också att anta sin ståndpunkt om EU:s budget och frågor som migration, forskning, klimatåtgärder och plast för engångsbruk .

Den 8–11 oktober: den 16:e upplagan av Europeiska veckan för regioner och städer (#EURegionsWeek)

Under rubriken ”För en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020” kommer #EURegionsWeek att samla mer än 6 000 experter och yrkesverksamma på området EU:s regionalpolitik i Bryssel. Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att ansluta sig till ordförande Karl-Heinz Lambertz , kommissionsledamot Corina Crețu och vice talman Pavel Telicka vid inledningssessionen måndagen den 8 oktober från kl. 14.30. Under de workshoppar och diskussioner som äger rum under veckan kommer man att undersöka behovet av en stark sammanhållningspolitik efter 2020.

Se det särskilda medieprogrammet ; inledningssessionen direktsänds på ReK:s webbplats.

#CohesionAlliance -evenemang

#CohesionAlliance , en koalition för dem som anser att sammanhållningspolitiken även i fortsättningen måste vara en bärande kraft i EU:s framtid, kommer att diskutera de första resultaten och de pågående förhandlingarna vid en rad #EURegionsWeek- evenemang på temat sammanhållningspolitikens framtid och agora-möten med deltagande av partnerorganisationer och experter.

Mer information: www.cohesionalliance.eu

Den 9 oktober kl. 15.00: ”Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt”

Ordförande Karl-Heinz Lambertz anförande kommer att öppna ReK:s plenarsession och framför allt att handla om de mest akuta frågor som kommunerna och regionerna i EU står inför i dag, bland annat: EU:s nästa långsiktiga budget ( ReK:s ståndpunkt kommer att antas samma dag), framtiden för EU:s regionalpolitik, integration, hållbar utveckling och demokratin i EU, särskilt regionernas och kommunernas deltagande i EU:s beslutsfattande och initiativ på lokal nivå för att återuppväcka medborgarnas engagemang för Europa.

En debatt mellan ReK-ledamöterna och talman Antonio Tajani kommer sedan att hållas som inledning på den första dagen av ReK:s plenarsession i oktober. Debatten kommer att följas av antagandet av ReK:s rapport om Reflektioner om Europa: de lokala och regionala myndigheternas synpunkter , på begäran av Europeiska rådets ordförande Donald Tusk . Rapporten är resultatet av en två år lång dialog med mer än 40 000 medborgare och 110 lokala och regionala myndigheter.

Ordförande Karl-Heinz Lambertz anförande och debatten med talman Antonio Tajani kommer att direktsändas på www.cor.europa.eu/sotreg.go  

Den 9–10 oktober: På dagordningen dessutom (#CoRplenary)

EU:s framtida budget 2021–2027

EU:s budget och prioriteringar för det kommande årtiondet kommer att behandlas i en debatt om ReK:s ståndpunkt om den fleråriga budgetramen 2021–2027 , som leds av föredraganden Nikola Dobroslavić (HR–EPP). Ledamöterna kommer också att mer i detalj granska följande förslag för EU:s budget:

Horisont Europa: nionde ramprogrammet för forskning och innovation , föredragande Christophe Clergeau (FR–PES)

Fonden för ett sammanlänkat Europa , föredragande Isabelle Boudineau (FR–PES)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) , föredragande: Nathalie Sarrabezolles (FR–PES)

Programmet för rättigheter och värden , föredragande François Decoster (FR–ALDE)

Asyl- och migrationsfonden , föredragande: Peter Bossman (SI–PES)

Programmet för miljö och klimatpolitik (Life) , föredragande Marco Dus (IT–PES)

Andra yttranden som ska antas under ReK:s plenarsession (#CoRplenary):

En europeisk arbetsmyndighet , föredragande Doris Kampus (AT–PES)

EU:s lokala och regionala myndigheters bidrag till den 14:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald , föredragande Roby Biwer (LU–PES)

En europeisk strategi för plast i en cirkulär ekonomi , föredragande André van de Nadort (NL–PES)

Förslag till direktiv om plast för engångsbruk , föredragande Sirpa Hertell (FI–EPP)

Att integrera idrotten i EU:s agenda för tiden efter 2020, föredragande: Roberto Pella (IT–EPP)

Rena hamnar, rena hav – mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg , föredragande Spyros Spyridon (EL–EPP)

Paketet om rättvis beskattning , föredragande: Paul Lindquist (SE–EPP)

Handlingsplanen för digital utbildning , föredragande: Domenico Gambacorta (IT–EPP)

Ett starkare Europa byggs upp: ungdoms-, utbildnings- och kulturpolitikens roll , föredragande: Gillian Ford (UK–EA)

Riskbedömning i livsmedelskedjan , föredragande Miloslav Repaský (SK–EA)

En ny giv för konsumenterna , föredragande: Samuel Azzopardi (MT–EPP)

Praktisk information :

Inledningssession för #EURegionsWeek

Plats: Konferenscentret Square, rue Mont des Arts – 1000 Bryssel

När: måndagen den 8 oktober kl. 14.30

Direktsänds på ReK:s webbplats

Medieprogrammet för Europeiska veckan för regioner och städer

#SOTREG & ReK:s plenarsession #CoRplenary :

Var: Charlemagnebyggnaden (Europeiska kommissionen), Rue de la Loi, Bryssel

När: tisdagen den 9 oktober kl. 15.00–21.00 och onsdagen den 10 oktober kl. 9.00–13.00

Dagordning och dokument för plenarsessionen

Plenarsessionen direktsänds på ReK:s webbplats

Plenarsessionens medieprogram

Kontakt: PresseCdr@cor.europa.eu