Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala och regionala ledare varnar för bristande deltagande från kommunernas och regionernas sida i de nya sammanhållningspolitiska programmen  

Ett verkligt partnerskap mellan olika styresnivåer är avgörande för att man ska kunna fastställa prioriteringar och göra ändamålsenliga investeringar i de europeiska regionerna

Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarförsamling har antagit yttrandet om lokala och regionala myndigheters konkreta medverkan i de sammanhållningspolitiska programmen för perioden 2021–2027, som utarbetats av Juraj Droba (SK–ECR), regionpresident i Bratislava. Genom att stödja detta yttrande uppmanar ReK:s ledamöter till att partnerskapsprincipen efterlevs fullt ut och genomförs inom ramen för de nya instrument som finansieras genom Next Generation EU, såsom Fonden för en rättvis omställning och faciliteten för återhämtning och resiliens.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringspolitik, med totalt 392 miljarder euro för perioden 2021–2027 . Partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen utgör hörnstenarna i sammanhållningspolitiken och omfattar medlemsstaternas strategier för hur strukturfonderna ska användas för att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen genom att man minskar skillnaderna mellan regionerna. För att säkerställa att sammanhållningspolitiken på ett framgångsrikt sätt kan tillgodose medborgarnas behov lokalt är det av avgörande betydelse att lokala och regionala myndigheter, socioekonomiska partner och det civila samhället görs fullt delaktiga i alla skeden av utarbetandet och genomförandet av dessa centrala dokument.

Juraj Droba (SK–ECR), regionpresident i Bratislava och föredragande för det yttrande som antogs av ReK:s plenarförsamling, sade: ” Jag skulle vilja framhålla vikten av att göra regionala och lokala myndigheter delaktiga i förhandlingarna om den nya programperioden på EU-nivå. Den regionala dimensionen och solida fakta saknas ofta i diskussionerna mellan regeringarna och kommissionen. Kommunernas och regionernas röst måste därför stärkas.

Yttrandet bygger på resultaten av en studie som ReK nyligen beställt , och som visar att partnernas deltagande i förberedelserna av den nya programperioden 2021–2027 bara har förbättrats obetydligt jämfört med den föregående perioden 2014–2020. I studien konstateras att potentialen hos partnerskapen fortfarande inte utnyttjas till fullo i ett antal länder, och att vissa lokala och regionala myndigheter fortfarande inte är direkt delaktiga i alla skeden av programperioderna.

De lokala och regionala ledarna vill att partnerskapsprinciperna genomförs fullt ut inom ramen för nya instrument såsom mekanismen för en rättvis omställning , faciliteten för återhämtning och resiliens , som finansieras genom Next Generation EU , och EU:s återhämtningsplan. De pekar även på den stora inverkan som faciliteten för återhämtning och resiliens kommer att få på sammanhållningspolitiken och på risken för eventuella överlappningar och inkonsekvenser mellan dessa instrument, som skulle undergräva effektiviteten hos EU:s investeringar.

ReK:s ledamöter betonar att skillnader i tidsplaneringen för utarbetandet av de nationella återhämtnings- och resiliensplanerna och partnerskapsöverenskommelserna i vissa fall kan hindra en effektiv institutionell samordning och begränsa sökandet efter synergier. Den potentiella prioriteringen av finansiering från faciliteten för återhämtning och resiliens framför sammanhållningspolitiken, till följd av trycket på snabbt genomförande och utnyttjande, kan leda till en minskning av verksamheten i samband med programplanering och genomförande av sammanhållningspolitiken 2021–2027 och bidra till ytterligare förseningar i utnyttjandet av sammanhållningsmedel. Därför vill ledamöterna att de viktigaste strategidokumenten för den nya programperioden ska antas utan dröjsmål så att genomförandet kan inledas så snart som möjligt.

De lokala ledarna varnar dessutom för tendenser till centralisering i programplaneringen och genomförandet av strukturfonderna till följd av pandemin och det parallella genomförandet av två programperioder (medel från programmen för 2014–2020 kan användas fram till och med 2023).

ReK uppmanar kommissionen att noga övervaka tillämpningen av partnerskapsprincipen, både vid informella förhandlingar med medlemsstaterna och vid bedömningen av förslag till partnerskapsöverenskommelser och operativa program, och att lämna rekommendationer till medlemsstaterna och de berörda myndigheterna för att förbättra partnerskapsprocesserna.

Bakgrund:

ReK:s plenarsession äger rum under 19:e Europeiska veckan för regioner och städer , som anordnas gemensamt av ReK och kommissionen den 11–14 oktober. Genomförandet och förverkligandet av den nya sammanhållningspolitiken för 2021–2027 kommer även att diskuteras under ett gemensamt sammanträde i Europaparlamentets utskott för regional utveckling ( REGI ) och ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget ( COTER ), med deltagande av Elisa Ferreira, kommissionsledamot med ansvar för sammanhållning och reformer. Sammanträdet kan följas här .

På grund av covid-19-pandemins effekter har hela ikraftträdandet av den nya lagstiftningen om sammanhållningspolitiken samt medlemsstaternas inlämning av partnerskapsöverenskommelser till kommissionen försenats. Förordningen för 2021–2027 trädde i kraft den 1 juli 2021 och hittills har endast partnerskapsöverenskommelsen från Grekland antagits av kommissionen .

Kontaktperson:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WINDSOR-FRAMEWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
Windsor Framework: a step towards mutually beneficial and pragmatic cooperation between EU and UK local and regional authorities
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INVOLVEMENT-REGIONS-CITIES-NEW-COHESION-POLICY-PROGRAMMES.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023