Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Klimatförändringen hotar norra Östersjöns havsmiljö  

Klimatförändringens effekter kommer att synas extra tydligt i Östersjöns unika natur. Man kunde tänka sig att så inte är fallet, men förändringarna som orsakas av klimatförändringen kommer att vara omfattande.

Det finns idag många verktyg för att ta fram modeller och scenarier som används för att beskriva hur klimatförändringen kommer att påverka Östersjön, men de egentliga effekterna på områdets marina natur och därigenom på människan är ännu inte kända. Marin områdesplanering bidrar till hållbar tillväxt och utveckling av olika användningsområden samt till gott status i havsområden. Detta är dock svårt att uppnå utan att känna till hur framtiden kommer att se ut, och denna information saknas idag på såväl lokal som regional nivå. Klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar och leder till att alla europeiska länder nu bör se över sin verksamhet och sitt ansvar för miljön.

Östersjön är ett ungt havsområde med bräckt vatten, vars artsammansättning är en blandning av arter från marin- och sötvattensmiljö. Salthalten är en utmaning för båda grupperna; salthalten är endera för hög eller för låg för att vara optimal. Att inte leva i optimala förhållanden kräver energi, vilket kan ses i Östersjön genom att många arter som vuxna är mindre till storleken än i andra havsområden. Även inom Östersjön varierar förhållandena regionalt, såsom i Bottniska viken (de nordligaste delarna av Östersjön), där salthalten minskar snabbt ju längre norrut man kommer. Där går också den nordligaste utbredningsgränsen för många marina arter. Förutom den låga salthalten, innebär även de kalla vintrarna och istäcket ytterligare en utmaning för arternas anpassning. På grund av sina speciella egenskaper är Bottniska viken ett speciellt känsligt område för effekterna av klimatförändringen, vilken kan leda till att områdets undervattensnatur kan se helt annorlunda ut om hundra år.     

Klimatförändringen kommer att leda till ökad nederbörd och därmed till en minskad salinitet. Redan nu utgör detta brackvattenområde en utmanande miljö för många arter och en minskning i salthalt kommer med säkerhet att förändra arternas geografiska utbredning. I Bottniska viken förekommer viktiga nyckelarter såsom blåmussla (Mytilus trossulus) och blåstång (Fucus vesiculosus), vars förekomst begränsas av den låga salthalten och vilka därför i Bottniska viken lever på gränsen av vad de klarar av. Nyckelarter producerar viktiga ekosystemtjänster åt människan utan kostnad, tjänster vilka påverkar människans liv varje dag. Blåmusslor återvinner till exempel näringsämnen och bidrar till klart vatten, medan blåstång utgör ett viktigt habitat för ryggradslösa djur och fiskyngel. Nyckelarter är arter som direkt eller indirekt påverkar andra arter. Om nyckelarter försvinner kan det ha omfattande negativa effekter på Östersjöns biodiversitet. Att förlora arter betyder att vi förlorar naturkapital, vilket är ett direkt hot mot människans välmående.

Bottniska viken är ett av de grundaste områdena i Östersjön och är som en följd av den begränsade vattenvolymen och dess nordliga läge extra känsligt för uppvärmning. Redan nu har isvintrarna blivit kortare. Den kombinerade effekt av låg salinitet och hög temperatur kommer med stor sannolikhet att leda till att många arter försvinner från de norra delarna av Östersjön.

År 2018 inleddes Interreg Botnia-Atlanticaprojektet ECOnnect, vilket har som målsättning att studera klimatförändringens effekt på undervattensnaturen i Bottniska viken. ECOnnect genomförs i samarbete mellan Finland och Sverige och kommer att producera de första gränsöverskridande bedömningarna av hur Östersjöns marina natur kommer att se ut i framtiden.

ECOnnect finansieras av Interreg Botnia-Atlantica programmet samt Havs- och vattenmyndigheten och Österbottens förbund. Deltagare i projektet är från Sverige Länsstyrelserna Västerbotten och Västernorrland och från Finland Forststyrelsens naturtjänster och Södra Österbottens NTM-Central.