Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Internationella kvinnodagen 2019: Uttalande från ordföranden och förste vice ordföranden  

Jämställdhet är ett av Europeiska unionens grundläggande värden. Det är av avgörande betydelse för social rättvisa och en sund demokrati och ekonomi. Det är dags för verklig jämställdhet på alla styresnivåer.

Under årens lopp har stora framsteg gjorts när det gäller att stärka kvinnors ställning och åtgärda de sociala och ekonomiska obalanser som finns. Trots dessa ansträngningar har vi fortfarande en lång väg att gå innan vi kan hävda att det råder jämställdhet i Europa.

Åttio dagar före valet till Europaparlamentet, som i vissa medlemsstater sammanfaller med lokala och regionala val, uppmuntrar Europeiska regionkommittén fler kvinnor att ställa upp i val. Vi behöver fler kvinnliga politiker i politiska församlingar på lokal, regional och europeisk nivå.

Som ordförande och förste vice ordförande för Europeiska regionkommittén efterlyser vi på Internationella kvinnodagen jämställdhet i politiken, vilket inbegriper vår egen institution.

År 2019 är ordförandeposterna i våra sex utskott jämnt fördelade mellan män och kvinnor, men kvinnor är fortfarande i minoritet i vår församling. Detta är helt enkelt inte bra nog. Inför de kommande utnämningarna av kommitténs ledamöter i januari 2020 uppmanar vi de nominerande organen i alla EU-medlemsstater att komma till rätta med obalansen och öka andelen kvinnor i vår kommitté.

Om vi vill att politiken ska vara verkligt demokratisk måste vi skapa möjligheter, undanröja hinder och göra det möjligt för fler kvinnor att ta sig in i politiken. Vår representativa demokrati är inte representativ om kvinnorna är i minoritet på alla styresnivåer och i de flesta politiska positioner. Mindre än 30 % av ledamöterna i regionala församlingar och färre än en av sju borgmästare är kvinnor.

Det är dags för en radikal förändring. Det är dags att den europeiska politiken och demokratin fullt ut återspeglar våra värden och vårt samhälle. Det är dags för verklig jämställdhet på alla politiska nivåer.