Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
ReK och kommissionen lanserar ett partnerskap för att hjälpa lokala myndigheter att integrera migranter och genomföra den nya migrations- och asylpakten  

Ordförande Apostolos Tzitzikostas och kommissionsledamot Ylva Johansson tillkännagav överenskommelsen vid ReK:s plenarsession

Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) gör gemensam sak i syfte att utveckla ett nytt partnerskap för att öka stödet till det integrationsarbete som utförs av EU:s städer och regioner. Partnerskapet tillkännagavs av ReK:s ordförande, Apostolos Tzitzikostas, och kommissionsledamoten med ansvar för inrikes frågor, Ylva Johansson, vid ReK:s plenarsession i dag.

Det nya partnerskapet för integration kommer att stödja städer och regioner i EU genom arbete på tre huvudområden:

Bygga upp en öppen och regelbunden dialog mellan EU-institutionerna och de lokala och regionala myndigheterna om integration.

Bygga upp kapacitet och främja erfarenhetsutbyte för lokala och regionala myndigheter.

Förbättra uppgifter och data om integration på lokal nivå.

Partnerskapet kommer att bygga vidare på det väletablerade samarbetet mellan kommissionen och ReK inom ramen för initiativet Städer och regioner för integration , som lanserades av ReK 2019 som en politisk plattform där europeiska borgmästare och regionala ledare kan utbyta information och visa upp positiva exempel på integration av migranter och flyktingar.

Apostolos Tzitzikostas (EL–EPP), Europeiska regionkommitténs ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien, framhöll att ” migration är inte en utmaning bara för några få medlemsstater: det är en fråga för hela EU. EU måste stödja regioner, städer och öar – t.ex. Lesbos, Lampedusa och Kanarieöarna – som befinner sig i frontlinjen när det gäller att tillhandahålla stöd, integration och andra tjänster till nyanlända migranter. Även om de lokala myndigheterna har infört många framgångsrika och innovativa integrationsmetoder har de fortfarande problem med tillgång till finansiering, data och kunskap, särskilt i små städer och landsbygdsområden. Partnerskapet kommer att stödja deras ansträngningar och konkret visa att EU är på deras sida när det gäller att ta itu med de många utmaningar som de står inför.”

Kommissionsledamot Ylva Johansson underströk att ” integrationen äger rum i varje by, stad och region där migranter bor, arbetar, studerar och deltar i t.ex. idrottsaktiviteter. Lokala och regionala myndigheter tillhandahåller grundläggande tjänster i fråga om hälso- och sjukvård, bostäder och utbildning. De anordnar idrotts- och kulturaktiviteter där nyanlända möter människor och får vänner. Jag ser fram emot ett närmare samarbete med ReK för att stödja städer och regioner i deras integrationsarbete.

Mark Speich (DE–EPP), statssekreterare med ansvar för federala frågor, Europafrågor och internationella frågor i Nordrhein-Westfalen och ordförande för ReK:s utskott för medborgarskap, styresformer, institutionella frågor och yttre förbindelser (CIVEX), underströk att ” de lokala och regionala myndigheterna är centrala för den sociala integrationen och solidariteten. Jag är därför mycket glad över att kommissionen erkänner de lokala och regionala myndigheterna som nyckelaktörer och att kommissionen – i stället för en parallell EU-insats – vill sätta kommunerna och regionerna i centrum för sina program .”

ReK kommer att anta sina rekommendationer om den nya migrations- och asylpakten vid sin plenarsession i mars 2021. ReK:s föredragande Antje Grotheer (DE–PES), vice talman i Bremens delstatsparlament, sade att ” hanteringen av migration varken börjar eller slutar med mottagandet av migranter och flyktingar. Därför är handlingsplanen för integration och inkludering en integrerad del av en helhetssyn på migration, där de lokala och regionala myndigheterna står i centrum för åtgärder för att bekämpa diskriminering, främja integration och säkerställa lika tillgång till kollektiva nyttigheter och tjänster för migranter. Inkluderande samhällen är inte bara rättvisare, utan också mer välmående samhällen, och detta börjar på gräsrotsnivå .”

BAKGRUND

Europeiska regionkommitténs ordförande har framhållit att kommissionens förslag till en ny migrations- och asylpakt är ett ”välkommet och nödvändigt” initiativ som – om det godkänns – skulle bidra till att bygga upp motståndskraftiga samhällen och hantera migrationen. Han talade vid en debatt där kommissionsledamot Ylva Johansson uppmanade regioner och städer att utnyttja de ökade EU-medel som finns tillgängliga för att stödja integration av invandrare.

En central pelare i den nya migrations- och asylpakten , som först lades fram i september 2020, är en handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027 , som utarbetades i november. I EU:s nästa långtidsbudget planeras en markant ökning av EU-finansieringen för integrationsprojekt och integrationsprogram under 2021–2027.

I mars 2019 lanserade ReK initiativet Städer och regioner för integration – #regions4Integration – som syftar till att föra samman städer och regioner som är intresserade av att dela med sig av sina erfarenheter av integrationspolitik och lära sig mer om möjligheterna att säkra EU-finansiering för sitt arbete med att inkludera migranter i lokalsamhällen och lokala ekonomier.

Den senaste utbetalning av EU-medel som gjorts tillgänglig – totalt 37,2 miljoner euro – offentliggjordes i slutet av november och kommer att stödja projekt som hjälper migrerande barn och offer för människohandel, underlättar tillgången till grundläggande tjänster, inbegriper migranter i utformningen och genomförandet av integrationspolitiken och stöder utvecklingen av flerpartspartnerskap.

Mer information:

Foton från Europeiska regionkommitténs 141:a plenarsession finns i ReK:s Flickr-album .

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :