Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Öka den hållbara och smarta rörligheten i städer och storstadsområden  

Vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i december antog städerna och regionerna sina förslag om bättre kollektivtrafik i städer och storstadsområden. I yttrandet, som utarbetats av Adam Struzik (PL–EPP), regionpresident i Mazowieckie (Masovien), beskrivs utmaningarna med den ökade biltrafiken i städer och storstadsområden och hållbara och smarta rörlighetslösningar efterfrågas.

Transporterna står för omkring en fjärdedel av växthusgasutsläppen i EU och vissa transportsätt inverkar negativt på människors livskvalitet och hälsa i form av luftföroreningar, trafikstockningar, buller, olyckor och det sätt på vilket det offentliga rummet används. Storstadsregionernas utformning kräver å andra sidan att medborgarna pendlar från stadsnära områden till stadskärnor. Att ställa om till miljövänlig rörlighet är därför nödvändigt, och kostnadseffektiv kollektivtrafik måste stå i centrum för detta skifte.

”Moderna städer är uppbyggda kring en välorganiserad och effektivt förvaltad kollektivtrafik, vilket är avgörande för deras utveckling. Vi behöver hållbara lösningar som alternativ till transporter med enskilda motorfordon, för vilka de faktiska kostnaderna för närvarande är kraftigt underskattade. Samtidigt måste vi vara medvetna om att det pågår en trend i motsatt riktning, bort från kollektivtrafiken, på grund av covid-19-pandemin. Därför måste vi investera i innovativa lösningar och dra lärdom av den nuvarande situationen för att utveckla motståndskraftiga kollektivtrafiksystem som ett säkert och rättvist alternativ under den pågående krisen och inför eventuella framtida kriser ”, menade Adam Struzik , regionpresident i Mazowieckie.

Föredraganden uppmanar kommissionen att säkerställa stöd och medel, inte bara för nya investeringar i kollektivtrafik i städer och infrastruktur för icke-motordriven rörlighet, utan även för att omarbeta föråldrade och ineffektiva lösningar. Fonden för ett sammanlänkat Europa, moderniseringsfonden och faciliteten för återhämtning och resiliens samt Fonden för en rättvis omställning måste ge sina bidrag till investeringar i hållbar rörlighet i städer för att hjälpa städer och storstadsområden att minska koldioxidutsläppen från alla transportsätt och säkerställa en mer hållbar färdmedelsfördelning.

Föredraganden betonar också betydelsen av hitta sätt att tillgodose medborgarnas transportbehov och samtidigt minska deras behov av att resa och de negativa följderna av detta. Ett nära samarbete kring transport och fysisk planering kan säkerställa att medborgarna i ett nätverk av stadskärnor av lämplig storlek kan få tillgång till alla typer av varor och tjänster, särskilt när det gäller hälsa, utbildning, idrott, kultur och socialt stöd. Föredraganden efterlyser också tillförlitliga integrerade kollektivtrafiksystem som kopplar samman landsbygdsområden, stadsnära områden och stadsområden, särskilt för pendlare, äldre och ungdomar.

De regionala myndigheterna har en särskild roll att spela när det gäller kollektivtrafikens effektivitet och städernas och storstadsområdenas integrering med landsbygdsområden genom modern planering och finansiering av kollektivtrafik. Här spelar även extern finansiering från EU:s sammanhållningsfonder och andra finansieringsinstrument för transportinvesteringar en nyckelroll, särskilt Fonden för en rättvis omställning, som är en del av den europeiska gröna given ”, framhöll Adam Struzik .

Enligt honom kommer det för städernas och storstadsområdenas del att behövas politiska beslut som bygger på ett begreppsmässigt och organisatoriskt arbete och på upplysningsinsatser. De måste även ha tillräckliga finansiella resurser för att uppnå sina mål om minskade koldioxidutsläpp. För att medborgarnas vanor ska förändras i riktning mot en större andel transportsätt med mindre negativ miljöpåverkan måste det finnas en medvetenhet bland användarna och framför allt finnas faktiska valmöjligheter.

Mer information:

Intervju med Adam Struzik : Kollektivtrafiken efter covid-19 – behovet av innovativa och säkra lösningar för den rådande krisen och eventuella framtida kriser

Kontaktperson:

Carmen Schmidle

Tfn +32 (0)494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASING-SUSTAINABLE-AND-SMART-MOBILITY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023