Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
En ökad budget för Erasmus måste garantera lika möjligheter för alla  
Under en debatt med EU-kommissionären framhåller lokala och regionala ledare att investeringar bör göras i utbildning och kultur för att stärka den europeiska identiteten

Europeiska regionkommittén välkomnar kommissionens förslag om att fördubbla budgeten för Erasmusprogrammet, men har understrukit behovet av att göra EU-programmet mer inkluderande så att det omfattar alla åldersgrupper, sociala bakgrunder och former av allmän och yrkesinriktad utbildning. I en debatt med EU-kommissionär Tibor Navracsics framhöll medlemmarna i EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare vikten av utbildning och kultur för att stärka den europeiska identiteten och uttryckte sitt stöd för det europeiska området för utbildning, som bör vara fullbordat senast 2025.

Tibor Navracsics , kommissionär med ansvar för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, framhöll att ”investeringar i utbildning, ungdomar och kultur är avgörande för att bygga upp ett motståndskraftigt och sammanhållet Europa. Jag är stolt över de ambitiösa förslag som kommissionen lagt fram för flaggskeppsprogrammen på detta område, Erasmus och Kreativa Europa , för EU:s nästa långsiktiga budget. Vi måste stärka dessa program för att se till att vår vision om ett europeiskt område för utbildning blir verklighet, och att vi fullt ut utnyttjar kulturens potential när det gäller att driva på den ekonomiska och sociala utvecklingen, i enlighet med vad som fastställs i vår europeiska kulturagenda . Europas regioner har en viktig roll att spela i detta sammanhang. Det är därför som jag är glad över ReK:s fortsatta stöd – vi måste fortsätta att arbeta tillsammans för att se till att våra insatser inom utbildning och kultur gynnar medborgare och företag i hela Europa.”

Europeiska regionkommitténs ordförande, Karl-Heinz Lambertz , påpekade följande: ”Genom att fördubbla budgeten för Erasmus och investera 2 miljarder euro i programmet Kreativa Europa, öppnar EU nya horisonter för miljoner människor. Investeringar i kultur och utbildning är en investering i vår gemensamma framtid. Vi måste se till att det är möjligt för alla, oavsett bakgrund, att studera och arbeta i andra EU-länder. Detta är en viktig byggsten för att vi ska kunna skapa ett öppet, dynamiskt, diversifierat och mer enat Europa.”

Regionernas och städernas rekommendationer för Erasmusprogrammet lades fram av Ulrike Hiller (DE–PES), ledamot i Bremens delstatsregering och stadsstyrelse och företrädare för delstaten Bremen på federal nivå. I yttrandet , som antogs vid ReK:s plenarsession den 6 februari, uppmanas till att garantera lika tillgång till möjligheter genom att undanröja hinder som språkbarriärer eller intellektuella funktionsnedsättningar. Programmet bör ge stöd till språkliga och interkulturella förberedande åtgärder och omfatta fler incitament för att främja rörlighet inom yrkesutbildning och lärlingsutbildning. Studiestipendier bör vara undantagna från beskattning och regelbundet anpassas till den faktiska levnadskostnaden i värdregionen.

”Utbildningserfarenhet i ett annat europeiskt land främjar i hög grad utvecklingen av framtidsorienterade yrkesfärdigheter och är nära förknippad med utvecklingen av en europeisk identitet. Erasmus har varit en framgångssaga och måste stärkas för att ge alla unga européer möjlighet att dra nytta av rörlighet”, sade föredraganden Ulrike Hiller.

I yttrandet pekas också på betydelsen av livslångt lärande och hävdas att alla åldersgrupper och både formell och icke-formell utbildning bör stödjas på samma sätt. I det efterlyses en mer insynsvänlig och rättvis fördelning av resurser under hela sjuårsperioden (2021–27) och förespråkas att ansökningsförfarandet, projektförvaltningen och dokumentationskraven bör förenklas avsevärt för alla delar av programmet. Till de ytterligare förslagen hör en gradvis utveckling av samarbetsmöjligheter med institutioner i länderna i södra och östra Medelhavsområdet och i Afrika.

När det gäller det nya initiativet DiscoverEU , som tillhandahåller gratis tågreskort till ungdomar, anser kommittén att det skulle kunna nå ut på ett bättre sätt med hjälp av finansiering via offentlig-privata partnerskap, särskilt med partner från transport- och turistnäringen.

Vid ReK:s plenarsession antogs också ett yttrande om programmet Kreativa Europa under ledning av föredraganden János Ádám Karácsony (HU–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Tahitótfalu. Med tanke på det betydligt större antalet prioriteringar i det nya programmet föreslås det i ReK:s yttrande att budgetmålet höjs till över 2 miljarder euro från det föreslagna beloppet 1,85 miljarder euro, och att kultur och kulturarv integreras på ett bättre sätt i alla prioriteringar i EU:s nästa budget.

Eftersom städer och regioner har en viktig roll när det gäller att främja och uppmärksamma det konstnärliga och kulturella livet i sina samhällen, efterlyses i yttrandet ett ökat deltagande av regionala och lokala myndigheter i programmet. ”Det är viktigt att se till att det råder balans mellan tilldelningen av resurser till storskaliga projekt å ena sidan och finansieringen av (bland annat små och medelstora företags) åtgärder och verksamhet, med inriktning på den lokala och regionala nivån, å andra sidan”, sade föredragande Karácsony.

Åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest den 14–15 mars, #EULocal

Nästa generations EU-program inom ramen för EU:s långsiktiga budget för 2021–2027 kommer att höra till diskussionspunkterna under det åttonde europeiska toppmötet för regioner och städer i Bukarest, Rumänien, den 14–15 mars – bara två veckor före Förenade kungarikets förväntade EU-utträde den 29 mars och två månader före valet till Europaparlamentet.

Mer än 500 europeiska, nationella, regionala och lokala ledare från alla EU-medlemsstater kommer att välkomnas till Rumäniens huvudstad för att fokusera på de lokala och regionala myndigheternas bidrag till EU:s framtid. Under titeln ”(Re)New EUrope” kommer toppmötet att bli årets största politiska sammankomst för borgmästare, regionpresidenter och andra valda lokala och regionala företrädare från hela EU.

Vid evenemanget kommer också 100 unga lokala och regionala politiker att delta aktivt i debatten om EU:s framtid. Där kommer också kommitténs initiativ för ett nytt nätverk av regionala nav (#RegHub) att lanseras officiellt i närvaro av de 20 deltagande regionerna.

Om du vill delta i evenemanget ombeds du att registrera dig via det rumänska EU-ordförandeskapets medieackrediteringssida (tidsgräns: den 1 mars). Vänligen notera att enbart registrerade journalister kan få medieackreditering för evenemanget.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-SKILLS-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
European Year of Skills 2023: Skills shortage threatens cohesion and socially fair transitions, local leaders warn
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INCREASED-BUDGET-FOR-ERASMUS.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022