Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Covid-19-återhämtningsplanen ger tillfälle att genomföra en verkligt grön revolution  

I denna intervju redogör Juanma Moreno, regionpresident i Andalusien, för sina åsikter som föredragande om den nya europeiska klimatlagen, det rättsligt bindande förslag som lagts fram för att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten senast 2050

Utkastet till yttrande från regionpresidenten i Andalusien, Juanma Moreno (ES–EPP), om klimatlagen finns här på alla officiella EU-språk. Man kommer att diskutera och rösta om texten vid nästa sammanträde i ENVE-utskottet den 8 juni . Den slutliga omröstningen och antagandet planeras till plenarsessionen den 1–2 juli, tillsammans med en debatt på hög nivå om den europeiska gröna given.

Kommissionen offentliggjorde sitt förslag till klimatlag innan covid-19 bröt ut, då situationen skilde sig mycket från den rådande. Bör insatserna för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 förbli en prioritering i den ekonomiska och sociala återhämtningsplanen?

Naturligtvis måste detta mål förbli en prioritering, på samma sätt som denna återhämtning utgör en stor möjlighet. Vi måste komma ihåg att vårt samhälle redan före den rådande situationen genomgick en industriell revolution och ägnade sig åt konsekvenserna av den globala uppvärmningen. De lösningar som vi behöver för att komma till rätta med de sociala och ekonomiska utmaningar som vi nu möter utgör också en möjlighet att styra om vårt samhälle i riktning mot en hållbar och mer motståndskraftig modell och vår ekonomi i riktning mot en klimatneutral sådan. Covid-19-återhämtningsplanen ger tillfälle att genomföra en verkligt grön revolution. Vi måste därför i högre grad utnyttja förnybara energikällor, främja energieffektivitet och effektiv infrastruktur samt vidareutveckla hållbara transportsystem, samtidigt som vi behåller fokus på skapandet av nya arbetstillfällen.

Kommissionens förslag till europeisk klimatlag kritiserades för sin bristande ambitionsnivå när det offentliggjordes. I vilka avseenden hade det kunnat vara mer ambitiöst?

Den andalusiska regeringen anser att det bindande klimatneutralitetsmål som ska uppnås senast 2050, i enlighet med den föreslagna europeiska klimatlagen, är tillräckligt ambitiöst och att det utgör en stor utmaning för hela EU. Vi menar dock att det är viktigt att nya mål för minskade utsläpp av växthusgaser som ska uppnås senast 2030 fastställs så snart som möjligt, på EU-nivå och nationell nivå, med tanke på omfattningen av de sociala, tekniska och ekonomiska förändringar som måste hanteras.

Andalusien har antagit en regional klimatlag. Utifrån dina erfarenheter, vilka är de områden där de lokala och regionala myndigheterna bättre kan bidra och få större inverkan på vägen mot klimatneutralitet? Varför har de lokala och regionala myndigheterna bättre förutsättningar på dessa områden än de nationella regeringarna?

Vissa av de koldioxidintensiva sektorer där vi måste agera faller inom de lokala och regionala myndigheternas befogenheter. Detta är fallet när det gäller transporter, bostäder och offentliga byggnader samt avfallshantering. Det är uppenbart att det är viktigt att inta en regional och lokal hållning till klimatförändringarna, eftersom den globala uppvärmningen påverkar varje region på olika sätt och på grundval av många olika faktorer. Vi måste därför upprätta samordningsmekanismer mellan alla styresnivåer så att planeringen och genomförandet av klimatpolitiken inom varje område kompletterar och är anpassade till varandra så att resurserna optimeras och bättre resultat uppnås.

Anser du att en enhetlig europeisk klimatlag på ett korrekt sätt kan återspegla och passa den stora mångfalden av regioner i Europa i geografiskt, socialt och ekonomiskt hänseende?

Det är just på grund av den socioekonomiska och geografiska mångfalden bland regionerna i EU som vi behöver en enda lag som fungerar som en enande ram. Samma anda utgör grunden för det europeiska projektet. På grund av de olika lokala och regionala förhållandena måste vi utveckla ett aktivt deltagande i alla områden, i både utformningen och genomförandet av den nya klimatlagen. De lokala och regionala myndigheterna är inte bara de offentliga förvaltningar som befinner sig närmast medborgarna, utan det är också de som har det yttersta ansvaret för att genomföra den nya lagstiftningen på fältet. Detta gör lagen till ett effektivt verktyg för att minska skillnaderna mellan olika områden och skapa ett mer motståndskraftigt samhälle.

Vilka ändringar i förslaget till europeisk klimatlag skulle du vilja lägga fram för att se till att regionerna och städerna beaktas bättre och görs mer delaktiga i processen?

Regionala och lokala faktorer är avgörande när man utarbetar strategier och handlingsplaner för klimatneutralitet. Socioekonomiska, geografiska och klimatrelaterade variabler måste beaktas när man utvärderar och bedömer sårbarheter och risker samt fastställer framtida scenarier. De nationella energi- och klimatplanerna behöver kompletteras med regionala och lokala planer, enligt samma kriterier såsom lönsamhet, ekonomisk effektivitet, energieffektivitet, rättvisa och solidaritet. De lokala och regionala myndigheterna spelar en nyckelroll i åtgärderna för att anpassa sig till och begränsa klimatförändringarna. Att utveckla regionala infallsvinklar skulle därför öka våra chanser att uppnå det kollektiva mål som vi arbetar mot, dvs. att bli den första klimatneutrala kontinenten i världen, senast 2050.

Bakgrund:

Dagordningen och utkasten till yttranden för ENVE-utskottets sammanträde den 8 juni kan hämtas här .

EU:s klimatlag: städerna och regionerna efterlyser en femårig handlingsplan . Som en reaktion på kommissionens förslag till europeisk klimatlag den 4 mars har Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas uppmanat EU att utarbeta en femårig handlingsplan och se till att alla regioner och städer görs delaktiga i arbetet med att uppnå klimatneutralitet . Läs pressmeddelandet här .

Pressansvarig:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-REVOLUTION.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023