Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given: EU måste ställa upp med nya pengar och mobilisera lokala aktörer för att uppnå klimatneutralitet  
Europeiska regionkommittén välkomnar Europeiska kommissionens finansieringsförslag inom ramen för sammanhållningspolitiken och stöder kommissionens begäran om ytterligare medel och en översyn av reglerna för statligt stöd.

Den fond respektive mekanism för rättvis omställning som Europeiska kommissionen i dag lade fram förslag om beaktar EU:s regioners och städers önskan om lokalt förankrade instrument för att ta itu med omställningen till klimatneutralitet. Men Europas lokala och regionala ledare höjer ett varningens finger mot att ta medel från EU:s regionala fonder – sammanhållningspolitiken – och att centralisera förvaltningen av den nya fonden.

Genom att sjösätta investeringsplanen inom den gröna given , som förväntas mobilisera en biljon euro fram till 2030, och inrätta en ny fond för att stödja omställningen till klimatneutralitet i områden som är beroende av koldioxidintensiva industrier, tillmötesgår man kraven från EU:s regioner och städer. Europeiska regionkommittén (ReK) – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare – har de senaste två åren efterlyst ett särskilt instrument för EU-finansiering för att stödja utfasningen av fossila bränslen i Europas ekonomier och minimera risken för uppsägningar, minskade vinster och negativa konsekvenser för den ekonomiska och sociala sammanhållningen.

Det är inte längre en fråga om huruvida Europa bör göras klimatneutralt eller inte till 2050, det är en nödvändighet. För att uppnå detta måste grundläggande strukturreformer genomföras i samtliga regioner och städer. Medlemsstaterna måste nu visa solidaritet genom att öppna sina plånböcker och bidra med ytterligare finansiering, med förvaltning i partnerskap mellan alla styresnivåer ”, sade ReK:s ordförande, Karl-Heinz Lambertz , och betonade att ” det är därför mycket viktigt att Europeiska kommissionen har valt att inrätta fonden inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik och att integrera befintliga EU-strukturfonder. Men för att fonden ska bli framgångsrik måste dess förvaltning vara koherent och inte centraliseras till Bryssel eller någon europeisk huvudstad ”.

Med hänsyn till budgetkonsekvenserna konstaterade Vojko Obersnel (PES–HR), borgmästare i Rijeka och ReK:s föredragande för ”Mekanismen för rättvis omställning”, att ” vi välkomnar att alla berörda regioner kommer att dra nytta av fonden för rättvis omställning och att extra medel kommer att skjutas till. 7,5 miljarder euro är dock inte tillräckligt för att kompensera för de kraftiga nedskärningar i sammanhållningspolitikens totala budget som har diskuterats av rådet. Varje löfte från kommissionen om ytterligare medel väcker för närvarande stora förhoppningar – men kommer sådana löften att leda till konkreta resultat i regionerna?” Mot bakgrund av de pågående förhandlingarna om EU-budgeten för 2021–2027, tillade han att ” vi riskerar att de ytterligare nedskärningar av sammahållningspolitiken som föreslås av det finländska ordförandeskapet i slutändan kommer att användas för att täcka det nya initiativets finansiella behov. Vi ska tillsammans med Europaparlamentet och alla intressenter på sammanhållningspolitikens område kämpa för att undvika att det blir så .”

Hänvisningarna till en översyn av de befintliga reglerna för statligt stöd, som finns i förslaget om en investeringsplan för den gröna given och fonden för rättvis omställning, ligger i linje med en ståndpunkt som tidigare framförts av ReK. De kan också utgöra ett viktigt första svar på ReK:s önskan av gammalt datum om att samma undantag ska tillämpas på sammanhållningspolitiken som tillämpas på de fonder som förvaltas direkt av kommissionen (t.ex. Horisont).

Vi uppskattar kommissionens förslag om större flexibilitet vad gäller reglerna för statligt stöd till de regioner som påverkas av utfasningen av kol ” sade Mark Speich (EPP–DE), statssekreterare i Nordrhein-Westfalen och ReK:s föredragande för yttrandet om ” Socioekonomisk strukturomvandling av kolregioner i Europa ”, och tillade att ” kommissionen tar således fasta på ReK:s rekommendationer . Det återstår nu att se hur denna flexibilitet kan genomföras på bästa sätt. Framtidens regler för statligt stöd bör även göra det möjligt att främja företagsinvesteringar för att minska hotet om vikande sysselsättning. Denna rätt måste garanteras i samtliga regioner där kolbrytningen fasas ut.

Europeiska regionkommittén förväntas anta sitt yttrande om mekanismen för rättvis omställning i mars.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda

Tfn +32  22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu