Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Högre klimatambitioner och direkt tillgång till EU-medel: lokala ledare vill att den gröna given ska genomföras lokalt  

Inför ett avgörande EU-toppmöte har Europeiska regionkommittén (ReK) lagt fram en rad förslag på hur den gröna given ska genomföras lokalt. I ett yttrande från föredraganden Andries Gryffroy (BE–EA) , ledamot av Flamländska parlamentet, begär städerna och regionerna att få stå i centrum för initiativen inom den gröna given och efterfrågar direkt tillgång till EU-medel samt en europeisk regional resultattavla för att bedöma deras klimatåtgärder och inverkan. Detta är några av huvudförslagen i yttrandet ”Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: en bedömning av den europeiska gröna given” . I väntan på att överenskommelser ska nås om EU:s långtidsbudget, återhämtningspaketet och målet om minskade växthusgasutsläpp senast 2030 varnar de lokala ledarna för att ytterligare förseningar kommer att äventyra den ekonomiska återhämtningen efter covid-19 och allvarligt påverka de lokala och regionala samhällena i hela EU.

Klimatåtgärder och den europeiska gröna given, som är EU:s tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050, står fortfarande högst upp på EU:s politiska dagordning. Under sin plenarsession i december 2020 antog Europeiska regionkommittén ett viktigt yttrande om den gröna given , som innehåller rekommendationer på tre områden: styrning, finansiering och övervakningsmekanismer.

Föredraganden Andries Gryffroy (BE–EA) , ledamot av Flamländska parlamentet, konstaterar att ”den gröna given endast kommer att lyckas om den främjar en nedifrån-och-upp-strategi. Vi vill se ett närmare samarbete med kommissionen och medlemsstaterna för att sörja för att regioner och städer får en central roll. Många regioner och städer har redan antagit planer för energiomställning och lokala gröna givar. Men dessa beaktas sällan i nationella planer och strategier. Vi föreslår att de lokala och regionala myndigheterna ska delta fullt ut i fastställandet och genomförandet av nationella återhämtningsplaner och ges större och enklare tillgång till medel. Vi är redo att samarbeta med kommissionen och det gemensamma forskningscentrumet för att inrätta en europeisk regional resultattavla för den gröna given på regional nivå för att övervaka och följa framstegen i genomförandet av klimat- och gröna given-relaterad lagstiftning, politik och finansiering på regional nivå”.

När det gäller styrningen beklagar kommittén att de lokala och regionala myndigheternas klimatbidrag sällan beaktas i de nationella planer som utarbetas i EU:s huvudstäder. Städerna och regionerna begär att få delta på ett strukturerat sätt i utformningen och genomförandet av de nationella covid-19-återhämtningsplanerna och gröna given-investeringarna, och föreslår att de obligatoriska samråden och flernivådialogerna utökas till att omfatta alla områden inom den gröna given, inbegripet energi och klimat, transport, biologisk mångfald och miljöanpassning av stadsområden.

När det gäller finansieringen är ledamöterna kritiska till en centraliserad förvaltning av EU-medel. I ReK:s yttrande om den gröna given efterfrågas direkt tillgång till EU-medel för städer och regioner, eftersom lokala och regionala myndigheter är den nivå som vidtar de flesta åtgärderna för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och är bäst insatta i de lokala förhållandena.

I de aktuella förslagen om EU:s budget anslås 30 % till klimatåtgärder. I covid-19-återhämtningspaketet Next Generation EU har minst 37 % av anslagen avsatts för klimatrelaterade utgifter.

Angående övervakningen påminner ledamöterna om att det behövs mekanismer och indikatorer för att korrekt bedöma klimatförändringarnas effekter på lokal och regional nivå, samt för att bedöma städernas och regionernas resultat när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och deras bidrag i kampen mot klimatförändringarna.

Kommittén föreslår därför att det ska inrättas en europeisk regional resultattavla för att belägga vilka lokala framsteg som gjorts i genomförandet av den gröna given och återhämtningsplanerna. Indikatorerna behövs för att ha ett utgångsläge för varje region när det gäller dess klimatomställning och därmed bättre kunna fastställa regionernas särdrag, utmaningar och behov samt bedöma inverkan av klimatåtgärderna.

Inför ett EU-toppmöte denna vecka i syfte att nå en överenskommelse om att uppgradera EU:s mål för utsläpp av växthusgaser fram till 2030 – och inte minst en uppgörelse om EU:s långtidsbudget och återhämtningspaket – höll ledamöterna en debatt med Svenja Schulze , Tysklands förbundsminister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet. Under debatten påminde Europeiska regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitzikostas om att ”EU:s medlemsstater måste komma överens om att minska koldioxidutsläppen med minst 55 % fram till 2030 och utan dröjsmål godkänna EU:s långtidsbudget och återhämtningsplaner. Medlen måste kunna tas i bruk senast första halvåret 2021. Annars kommer det att vara för sent för EU att hjälpa till att skydda lokalsamhällena och bevara våra ekonomier”.

Bakgrundsinformation

Så mycket som 70 % av åtgärderna för begränsning av klimatförändringarna och upp till 90 % av åtgärderna för anpassning till klimatförändringarna vidtas av lokala och regionala myndigheter, som också ansvarar för mer än 65 % av de klimat- och miljörelaterade offentliga investeringarna i EU.

Läs vår senaste intervju med föredragande Andries Gryffroy (BE–EA) här .

Den 13 oktober 2020 kom Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) överens om ett nytt samarbete för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer. Under en debatt uppmanade Frans Timmermans, Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, de lokala och regionala myndigheterna att ta egenansvar för och utforma den gröna given på de områden som faller inom deras befogenhetsområde.  Läs vårt pressmeddelande här.  

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och sörja för att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och covid-19-återhämtningsplanerna omsätts i direkt finansiering för städer och regioner och konkreta projekt för varje område. Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här .

Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Mer information:

Foton från Europeiska regionkommitténs 141:a plenarsession finns tillgängliga på ReK:s Flickr-album .

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREATER-CLIMATE-AMBITION-AND-DIRECT-ACCESS-TO-EU-FUNDS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023