Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Den gröna given på lokal nivå: Kommuner och regioner föreslår ekonomiska och sociala åtgärder för att hjälpa medborgare och företag att klara energikrisen  

Öronmärkt finansiering för att uppnå energieffektivitet i byggnader, gröna investeringar som ska undantas från offentliga underskott och permanenta medborgarsamråd om klimatet är några av de föreslagna åtgärderna

Som en uppföljning avrådets antagande av allmänna riktlinjer gällande de viktigaste initiativen inom ramen för 55 %-paketethar Europeiska regionkommittén (ReK) antagit fyra yttranden med direkt koppling till kommunernas och regionernas roll i genomförandet av den europeiska gröna given – EU:s tillväxtstrategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Yttrandena behandlar ekonomiska och finansiella åtgärder för att öka de lokala gröna budgetarna, genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda och behovet av att utveckla sociala åtgärder för att skydda de mest utsatta och för att stärka medborgarnas roll i den gröna omställningen.

Kriget i Ukraina erbjuder en historisk möjlighet att överge ryska fossila bränslen och uppnå energisuveränitet i EU. På grund av skenande energipriser har antalet medborgare som drabbas av energi- och rörlighetsfattigdom ökat drastiskt. I de yttranden som antogs vid plenarsessionen i juni i EU:s ledamotsförsamling för städer, kommuner och regioner föreslås olika sätt att ta itu med dessa två viktiga utmaningar.

Vad gäller yttrandet om direktivet om byggnaders energiprestanda konstaterade föredraganden André Viola (FR–PES), ledamot av Audes departementsfullmäktige, följande: ”Vi måste bekämpa energifattigdomen och ompröva vårt energisystem för att kunna bli mer motståndskraftiga och uppnå våra klimatmål senast 2050. Vi måste vara ambitiösa när det gäller att minska koldioxidutsläppen från EU:s byggnadsbestånd, eftersom vi bara har en renoveringsvåg på oss fram till mitten av detta århundrade. Vi behöver en framtidssäkrad renoveringsplan som är ekonomiskt överkomlig för alla medborgare och lokala och regionala myndigheter. I det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda måste man ta hänsyn till byggnadernas hela livscykel och integrera tillräcklighet och cirkulär användning av material i alla skeden.”Mer information finns här.

Vad gäller yttrandet om den ekologiska omställningens miljöhänsyn och sociala acceptans framhöll föredraganden Hanna Zdanowska (PL–EPP), borgmästare i Łódź och polsk ambassadör för borgmästaravtalet, följande: ”För att den ekologiska omställningen ska lyckas måste rätt förutsättningar snabbt skapas på europeisk och nationell nivå, så att de lokala och regionala myndigheterna kan genomföra gröna åtgärder. Vi efterlyser direkta EU-medel till kommuner och regioner så att de kan genomföra den gröna given lokalt, gå vidare med diversifieringen av energikällor och göra sig oberoende av ryska fossila bränslen. I samband med detta måste vi öka energieffektiviteten inom ramen för renoveringsvågen och påskynda utbyggnaden av förnybar energi i våra kommuner och regioner. EU:s ekologiska omställning måste bygga på stark social acceptans och inte lämna några medborgare, territorier eller företag på efterkälken. För att lyckas med den ekologiska omställningen föreslår vi att permanenta lokala dialoger och lokala klimattoppmöten inrättas.” Mer information finns här.

Vad gäller yttrandet om genomförande av gröna budgetar på lokal och regional nivå, framhöll föredraganden Vincent Chauvet (FR–Renew), borgmästare i Autun, följande: ”Klimatförändringarna har en stor ekonomisk inverkan, med allt högre miljökostnader. Kommuner och regioner spelar en avgörande roll när det gäller att genomföra en grön omställning för alla. Medlemsstaterna och EU är alla ansvariga för att stödja de lokala och regionala myndigheterna genom direkt finansiering och konkreta åtgärder. Vi måste snarast enas om en gemensam definition av grön budgetering och en strukturerad men flexibel europeisk ram som kan stödja en anpassning av budgetposterna till klimat- och miljömålen. Den gröna omställningen kommer att ske lokalt eller inte alls.”Mer information finns här.Vincent Chauvet kommer att ingå i Europeiska regionkommitténs delegation till nästa globala klimatkonferens som anordnas av FN i Egypten i november (COP27).

Dessutom har kommittén antagit ett yttrande om EU:s nya strategi för Arktis. Föredraganden Mirja Vehkapera (FI–Renew), ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg, framhöll följande: ”EU:s finansiering måste inriktas på att stödja och säkerställa hållbara investeringar i Arktis. Det gäller att tänka efter hur den gröna given och 55 %-paketet kan genomföras, med hänsyn till särdragen i EU:s arktiska region. Exempelvis måste de särskilda förhållandena för vintersjöfarten i Arktis beaktas i fråga om utsläppshandeln. Samtidigt är det viktigt att hitta en balans mellan ansvarsfull utveckling av naturresurser och miljöskydd för att fullt ut kunna utnyttja Arktis potential att driva på grön tillväxt och EU:s digitala omställning. Arktis kan förse Europa med kunskap, produkter, resurser och energi som är avgörande för att EU:s klimatmål ska kunna uppnås.Mer information finns här.

Bakgrund:

Byggnader står för 40 % av den slutliga energianvändningen i EU och 36 % av dess energirelaterade växthusgasutsläpp. Det yttersta målet med det nya direktivet är att fossila bränslen ska vara utfasade ur Europas byggnadsbestånd senast 2050. Kommittén anser att det nya direktivet om byggnaders energiprestanda bör tillämpas inte bara på nya byggnader utan även på renoveringar. I det yttrande som ReK har antagit i ärendet stöder kommittén André Violas förslag om att tidigarelägga avskaffandet av fossila bränslen för uppvärmning och kylning till 2025 i stället för 2027, som kommissionen föreslagit. Mer information finns här.

Kommittén uppmanar kommissionen att se över reglerna för finansiering av kommunala tjänster, minska kostnadsbördan för åtgärder rörande energieffektivitet och förnybar energi samt minska och förenkla de rättsliga hindren för ny teknik och nya affärsmodeller. För att öka den sociala acceptansen föreslår kommittén flera åtgärder, bland annat ökad användning av deltagandebaserad styrning – till exempel genom deltagandebaserade budgetar och lokala dialoger – och ekonomiskt stöd till permanenta samrådsmekanismer såsom lokala klimattoppmöten. Mer information finns här.

Europeiska regionkommittén uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att undanta gröna investeringar från beräkningen av regionala offentliga underskott och de gyllene reglerna om skuldgränser samt förespråkar en effektiv, deltagandebaserad och transparent grön budgetering. Kommittén uppmuntrar till en deltagandebaserad strategi för grön budgetering för att göra det möjligt för medborgarna, särskilt ungdomar, att förvalta en del av den årliga budgeten för genomförandet av gröna projekt. EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare efterlyser en plattform för myndighetsöverskridande samarbete i syfte att bygga upp de lokala och regionala myndigheternas kapacitet att miljöanpassa sin budget och samordna småskaliga projekt i syfte att skapa stordriftsfördelar och utbyta god praxis. Mer information finns här.

Europeiska kommissionen lyfter i EU:s nya strategi för Arktis fram den växande strategiska och geopolitiska betydelsen av Arktis. Enligt en uppskattning som offentliggjordes i början av 2022 kommer den arktiska regionen i EU att ha en investeringspotential på omkring 150 miljarder euro fram till 2030. Detta är till stor del kopplat till genomförandet av den gröna omställningen. Fokus kommer att ligga på investeringar i koldioxidneutralt stål, batteritillverkning, mineralutvinning och vidare bearbetning, den cirkulära ekonomin och produktion av bio- och vindenergi. Mer information finns här.

Den gröna given på lokal nivå är ett initiativ från ReK som syftar till att sätta kommuner och regioner i centrum för EU:s omställning till klimatneutralitet.

Kontakt:

David Crous // david.crous@cor.europa.eu // +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GDGL-ECONOMIC-SOCIAL-MEASURES-SUPPORT-ENERGY-CRISIS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023