Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Livsmedel, jordbruksprodukter och spritdrycker: lokala och regionala ledare välkomnar den förenklade registreringen av geografiska beteckningar och det starkare skyddet mot bedrägerier  

Bättre regler och en starkare roll för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet är avgörande för att bevara det väsentliga i Europas kulturella och gastronomiska arv, som genererar ett försäljningsvärde på 74,76 miljarder euro

I ett yttrande som Europeiska regionkommittén (ReK) antog vid sin plenarsession den 30 november ställer man sig bakom kommissionens förslag om att slå samman de tre ordningarna för geografiska beteckningar till ett enda system med gemensamma bestämmelser för jordbruksprodukter, livsmedel, vin och spritdrycker. ReK välkomnar framför allt att vissa uppgifter i samband med granskningen av ansökningar anförtros åt Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), som har effektiva verktyg som kan ställas till förfogande för producenter av produkter med geografiska beteckningar för att förenkla registreringsförfarandena, förbättra övervakningen av geografiska beteckningar och bekämpa bedrägerier.

De geografiska beteckningarna är en del av EU:s kulturella och gastronomiska arv och produkterna i fråga står för ett försäljningsvärde på 74,76 miljarder euro och 15,5 % av EU:s totala export av jordbruksbaserade livsmedel. I dagens läge, då priserna på jordbruksråvaror stiger kraftigt, har produktionskedjor av hög kvalitet stor inverkan på den ekonomiska och den sociala verksamheten i de regioner som de är integrerade i, särskilt i form av en stabiliserande effekt på de regionala ekonomierna.De gör det också möjligt att främja investeringar, forskning och innovation i regionerna och att säkerställa att producenterna får sin beskärda del av värdet.

Karine Gloanec-Maurin (FR–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Couëtron-au-Perche (departementet Loir-et-Cher), ordförande för kommunsammanslutningen Collines du Perche och föredragande för yttrandet, framhöll: ”De geografiska beteckningarna hänger tätt samman med den europeiska identiteten. Vem kan tänka sig Frankrike utan champagne, Italien utan parmesan eller Spanien utan iberisk skinka?De har format våra regioner och spelar alltjämt en grundläggande roll i landsbygdsutvecklingen eftersom de ger producenterna bättre inkomster och stärker landsbygdsområdenas attraktionskraft.De utgör modellen för utvecklingen av ett europeiskt jordbruk som håller hög kvalitet.Därför har ReK förordat att systemet för geografiska beteckningar ska utvecklas med sikte på en frivillig hållbarhetsstrategi, med syftet att uppmuntra producenter och producentgrupper att engagera sig mer i den hållbara omställningen.”

Europaparlamentsledamoten och föredraganden för översynen av de geografiska beteckningarna, Paolo De Castro (IT–S&D), som deltog i diskussionen, påpekade: ”Det handlar inte om en revolution, utan om att vidareutveckla ett system som saknar motsvarighet i världen, och som redan fungerar och genererar värde utan att några offentliga medel behöver investeras.För att verkligen förbättra situationen för producenter av kvalitetsprodukter arbetar vi med fyra huvudpelare, nämligen förstärkning av producentgruppernas roll, bättre skydd, förenkling och klargörande av EUIPO:s roll samt hållbarhet.Denna förordning innebär att det för första gången är möjligt att ta fram en enda text för alla kvalitetsprodukter, samtidigt som man värnar varje sektors särdrag.Jag hoppas att alla kommer att kunna bidra till att förbättra texten under de kommande veckorna, så att detta arbete inte blir en möjlighet för vissa och ett tillfälle som går förlorat för andra.”

Huvudpunkterna i yttrandet är följande:

ReK välkomnar att EUIPO ställer sin tekniska sakkunskap om immateriella rättigheter till förfogande, vilket är den största nyheten i kommissionens förslag till översyn. Denna sakkunskap skulle kunna utgöra ett viktigt stöd när det gäller att stärka skyddet av geografiska beteckningar. De geografiska beteckningarna bör dock inte behandlas som varumärken, och det bör klargöras i kommissionens förslag att EUIPO:s granskning är begränsad till immateriella rättigheter.

I förordningen bör man fastställa de kriterier för miljömässig, ekonomisk och sociokulturell hållbarhet som kommissionen vill införa genom producentgrupperna, så att EU:s medlagstiftare, dvs. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, har full kontroll över dem.

Producentgrupperna bör uppmuntras att organisera sig bättre så att de kan verka effektivt och utveckla en stark kollektiv styrning av geografiska beteckningar. Harmoniseringen på EU-nivå får dock inte undergräva befintliga nationella system som fungerar väl.

Erkännandet av de lokala och regionala organens bidrag till förberedelserna inför och fullföljandet av registreringsförfarandena är ett viktigt steg när det gäller att förbättra samarbetet mellan alla berörda aktörer.

I egenskap av EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndighetsföreträdare bör kommittén vara fullt delaktig i utvärderingen av det nya systemet för geografiska beteckningar, med tanke på beteckningarnas inverkan på lokal och regional nivå.

Bakgrund:

Den 1 januari 2021 hade medlemsstaterna registrerat 3 306 geografiska beteckningar på EU-nivå. Tre medlemsstater står för mer än hälften av de registrerade namnen, nämligen Italien (858 namn), Frankrike (734 namn) och Spanien (354 namn). Därefter följer Grekland (270 namn), Portugal (190 namn) och Tyskland (167 namn).

De flesta av de geografiska beteckningarna finns inom vinsektorn och jordbruks- och livsmedelssektorn (49 % respektive 44 % av de registrerade namnen). 7 % av de registrerade namnen betecknar spritdrycker, medan 0,2 % betecknar aromatiserade vinprodukter.

Kontaktperson:

Marie-Pierre Jouglain – pressekreterare

Tfn +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023