Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Fit for Future-plattformen: att få EU:s beslutsfattande att svara bättre mot framtida utmaningar  

Folkvalda politiker på regional och lokal nivå kommer att kunna bidra med sina synpunkter under arbetet med att utforma och utvärdera EU:s lagstiftning och bidra till att hitta konkreta svar på de frågor som är betydelsefulla för medborgarna.

Vid det första plenarsammanträdet i Fit for Future-Plattformen (F4F) , som leddes av kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor, Maroš Šefčovič, deltog tre ReK-ledamöter: Mark Speich (DE–EPP), Anne Karjalainen (FI–PES) and Ulrika Landergren (SE–RE). F4F-plattformen är det huvudsakliga instrumentet i Europeiska kommissionens agenda för en bättre lagstiftning , som syftar till att minska onödig byråkrati för medborgare och företag och se till att EU:s lagstiftning är rustad inför framtiden, mer digital och bättre lämpad att ta itu med framtida utmaningar.

Europeiska regionkommittén deltar i F4F-plattformens styrgrupp med tre av sina sex utskottsordförande vid sidan av 27 regeringsföreträdare från EU:s medlemsstater. ReK:s nätverk av regionala nav (RegHub), som samlar in information om utvalda EU-politikområden från städer och regioner under riktade samråd och sedan sammanställer den i genomföranderapporter, är en av plattformens undergrupper.

Detta första plenarsammanträde i plattformen gav tillfälle att inleda en diskussion om vilka ämnen som ska ingå i det årliga arbetsprogrammet för 2021, som kommer att färdigställas i slutet av året. Man diskuterade även hur forumet ska fungera i praktiken och dess arbetsordning.

Ulrika Landergren (SE–RE), kommunfullmäktigeledamot i Kungsbacka och ordförande för Europeiska regionkommitténs NAT-utskott förklarade sig beredd att bidra till de ämnen som kommissionen föreslagit: ”Regionerna och städerna befinner sig i första ledet när EU-lagstiftningen ska genomföras. ReK har därför goda förutsättningar att hjälpa plattformen att identifiera lagstiftning som med fördel skulle kunna digitaliseras och förenklas. Samma sak när det gäller att sätta fokus på EU:s regler kring rapporterings-, märknings-, godkännande- och tillståndsförfaranden.”

Lokala och regionala myndigheter kan med sina praktiska erfarenheter bidra till att identifiera eventuella flaskhalsar och specifika problem i samband med genomförandet av unionsrätten, vilket är av relevans för de ämnen som diskuterades i anknytning till det årliga arbetsprogrammet för 2021: minskad byråkrati kring märknings-, godkännande- och tillståndsförfaranden, till exempel på jordbruks-, hälso-, statsstöds- eller infrastrukturområdet; kartläggning av EU-regler som leder till inkonsekvens, onödig komplexitet och överlappningar; förenkling av rapporteringsskyldigheterna för stödmottagare vid projekt, där principen ”endast en gång” kan tillämpas; företagsstöd för att införa digitala lösningar och modernisera den offentliga sektorn.

Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av stadsfullmäktige i Kervo och ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC) tillade: ” Kommissionens praktiska tillvägagångssätt, som innebär att dess åtagande omsätts i ett främjande av aktiv subsidiaritet, är mycket välkommet. ReK kommer att mobilisera sina nätverk, till att börja med RegHub-plattformen, för att ge Fit-for-Future-processen regional och lokal legitimitet och sakkunskap från fältet. Vi måste också se till att den större, inkluderande processen för att få till stånd ändamålsenlig lagstiftning som kan hantera EU:s viktigaste utmaningar kring socialt rättvisa, gröna och digitala omställningar inte hamnar i skymundan för diskussionen om detaljerad lagstiftning.”

F4F-plattformens sammanträde kommer att följas upp med en omröstning om en resolution om kommissionens arbetsprogram för 2021 och en debatt där vice ordförande Maroš Šefčovič ska redogöra för kommissionens arbetsprogram för 2021 och EU:s första strategiska framsynsrapport den 10 december vid ReK:s plenarsession.

Bakgrund:

Fit for Future-plattformen lanserades den 11 maj 2020. Det är en expertgrupp på hög nivå som bistår Europeiska kommissionen i dess arbete med att förenkla lagstiftningen och minska därmed förbundna onödiga administrativa bördor och kostnader. Kommissionen kommer att beakta plattformens yttranden för att se till att EU-lagstiftningen hjälper och inte hindrar människor och företag, särskilt små och medelstora företag. Plattformens arbete kommer att inriktas på ämnen som tas upp i ett årligt arbetsprogram. För varje ämne kommer plattformen att samla in uppgifter, belägg och synpunkter om möjligheterna att förenkla och minska onödiga kostnader i samband med specifik EU-lagstiftning utan att undergräva uppnåendet av dess mål. Plattformen kommer sedan att avge yttranden, där man även beaktar digitaliseringsmöjligheter och regleringsgraden. Dessa insatser ingår i kommissionens agenda för bättre lagstiftning.

ReK:s arbetsgrupp för subsidiaritet, proportionalitet och ”göra mindre men göra det effektivare” inrättades av kommissionen i november 2017 med följande mål:

– Ge rekommendationer om hur subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna kan tillämpas bättre.

– Fastställa politikområden där arbetet kan omdelegeras eller slutgiltigt återbördas till medlemsstaterna.

– Hitta sätt att bättre involvera regionala och lokala myndigheter i utformningen av EU:s politik.

Kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans var ordförande för arbetsgruppen, som bestod av tre företrädare från ReK och tre ledamöter från de nationella parlamenten.

Arbetsgruppen lade 2018 fram sin slutrapport ”Det nya arbetssättet”, som bygger på begreppet ” aktiv subsidiaritet ”, vilket innebär att man ser till att den lokala och regionala nivåns bidrag beaktas fullt ut för att säkerställa att det finns ett tillräckligt europeiskt mervärde i alla skeden av utarbetandet, antagandet och genomförandet av EU-lagstiftningen.

ReK:s nätverk av regionala nav (RegHub) är ett nätverk för europeiska regioner och städer som bedömer genomförandet av EU:s politik. Nätverket består för närvarande av 36 särskilda kontaktpunkter. Kontaktpunkterna är tjänstemän vid en lokal eller regional förvaltning som samlar in teknisk återkoppling från berörda parter om deras erfarenheter av att genomföra befintlig EU-politik i praktiken. Nätverket bidrar på så sätt med ett lokalt och regionalt perspektiv på EU:s beslutsfattande och utvidgar dess faktabas.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Mobil: +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :