Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Rättvist och genomförbart: ‎ För att EU:s 55 %-paket för klimatet ska bli framgångsrikt måste alla städer och regioner delta  

Som svar på kommissionens 55 %-paket , som syftar till att minska EU:s koldioxidutsläpp med 55 % senast 2030, anser Europeiska regionkommittén (ReK) att de nya och uppdaterade reglerna måste säkerställa en central roll och direkt finansiering för städerna och regionerna, som har rättsliga befogenheter och befinner sig nära människorna i omställningen till klimatneutralitet.

Det klimatpaket som kommissionen föreslog i dag syftar till att minska utsläppen från industri, byggnader, transporter och markanvändning, och kommer att få betydande konsekvenser för alla europeiska regioner, företag och medborgare, bl.a. genom att principen att förorenaren betalar omsätts i praktiken. Med en förnyad vision för koldioxidprissättning som huvudpunkt är det viktigt att paketet bidrar till territoriell sammanhållning. Paketet måste tillgodose behoven i alla områden samt öka delaktigheten, intäktstilldelningen och tillgången till direkt finansiering för gröna investeringar och klimatsociala utgifter för de lokala och regionala myndigheterna, som ansvarar för att genomföra 90 % av klimatanpassningsåtgärderna och 70 % av åtgärderna för att begränsa klimatförändringarna.

Apostolos Tzitzikostas , ReK:s ordförande och regionpresident i Mellersta Makedonien i Grekland, sade: ”Europas omställning till klimatneutralitet kan bara förverkligas om människornas behov sätts i centrum, hänsyn tas till varje områdes särdrag och ingen person eller region lämnas på efterkälken. Vi måste börja med att minska byråkratin och se till att Europas lokala och regionala myndigheter har direkt tillgång till EU-medel. Europa behöver en grön och rättvis återhämtning, som innebär att man tar itu med klimatkrisen, bygger upp resiliens, stöder innovation och skapar lokala arbetstillfällen. På de områden där de har befogenheter – t.ex. när det gäller energieffektivitet i byggnader, hållbara transporter, skydd av den biologiska mångfalden och bekämpning av energifattigdom – måste vi ge städerna och regionerna och alla våra medborgare möjlighet att påskynda den gröna omställningen. Därför har vi lanserat en EU-omfattande kampanj – den gröna given på lokal nivå .”

Borgmästaren i Sevilla, Juan Espadas (PES–ES), ordförande för ReK:s ENVE-utskott och för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå , framhöll: ”55 %-paketet utgör startpunkten för en ny klimatrevolution. Det måste vara ambitiöst, men vi vet att allt detta medför en kostnad. Klimatförändringarna kommer att påverka alla människor och alla områden, men de kommer först att påverka de mest utsatta i samhället. När det gäller bostäder, rörlighet, energi och mycket mer har vi för att EU ska bli redo för 55 % en viktig roll att spela i att se till att rättvisa och starkt socialt stöd garanteras så att inga människor eller platser hamnar på efterkälken.”

Med de nya och uppdaterade energi- och klimatlagarna siktar EU på att minska utsläppen med 55 % senast 2030 och uppnå ett nettonollsaldo senast 2050. 55 %-paketet är en viktig pelare i unionens strategi för klimatåtgärder och tillväxt. Det består av 13 lagstiftningsförslag som behandlar olika aspekter av den gröna omställningen, med ett förnyat system för handel med utsläppsrätter som en hörnsten. Översynen av EU:s utsläppshandelsdirektiv syftar till att utvidga handeln med utsläppsrätter till bygg- och vägtransportsektorerna, där de lokala och regionala myndigheterna har både den sakkunskap och de befogenheter som krävs för att målen i den europeiska gröna given och en socialt rättvis omställning ska kunna uppnås.

Europas regioner och städer måste erkännas inom ramen för Sociala klimatfonden, vid sidan av Fonden för en rättvis omställning, eftersom överdriven centralisering kan hota den territoriella sammanhållningen och den sociala rättvisan i den gröna omställningen. 55 %-paketet avser också energieffektivitet i byggnader, där ett utökat samarbete mellan Europeiska regionkommittén och kommissionen inleddes i mars 2021 .

Uppdateringar av befintlig EU-lagstiftning i 55 %-paketet:

 • Översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter
 • Översyn av förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 • Översyn av förordningen om ansvarsfördelning
 • Ändring av direktivet om förnybar energi
 • Ändring av energieffektivitetsdirektivet
 • Översyn av direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen
 • Ändring av förordningen om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar
 • Översyn av energiskattedirektivet

Nya lagstiftningsförslag i 55 %-paketet:

 • EU:s nya skogsstrategi
 • En mekanism för koldioxidjustering vid gränserna
 • En social facilitet för klimatåtgärder
 • ReFuelEU, luftfart – om hållbart flygbränsle
 • FuelEU, sjöfart – om ett grönare europeiskt sjöfartsområde

Kontaktperson:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FIT-FOR-55-PACKAGE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023