Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Konferensen om Europas framtid: EU kommer inte att kunna överbrygga utvecklingsklyftorna mellan områden utan en tydlig strategi för öarna  

Lokala och regionala ledare för europeiska öar betonar behovet av att ägna öarna särskild uppmärksamhet under debatterna vid konferensen om Europas framtid. De noterar även att det saknas en långsiktig strategi för EU:s öar för att minska de regionala skillnaderna.

Vikten av att ta fasta på de europeiska öarnas bidrag, behov och farhågor i debatten om konferensen om Europas framtid framhölls av lokala och regionala beslutsfattare vid dagens evenemang "Sammanhållning – vårt grundläggande värde – ett bidrag från de europeiska öarna till konferensen om Europas framtid", som anordnades av Europeiska regionkommittén (ReK) och ökommissionen vid konferensen för perifera kustregioner (CPMR), inom ramen för deras arbete i #CohesionAlliance. Företrädare för öar runtom i Europa redogjorde för sina framtidsvisioner och betonade att EU bör ha en tydlig och konsekvent strategi för öarna, som utgör hem för över 20,5 miljoner invånare, och visa dem den särskilda hänsyn som föreskrivs i fördragen.

Nathalie Sarrabezolles (FR–PES), ordförande för ReK:s utskott för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget (COTER), inledde högnivåkonferensen med följande budskap: "Att försvara sammanhållningsprincipen som ett värde – dvs. att försvara dess integrering i all EU-politik – innebär också att man försäkrar sig om att Europeiska unionen är solidariskt närvarande i alla regioner för att hjälpa dem att förverkliga sin potential, vilket är en utomordentlig möjlighet för EU som helhet."

Rosario Sánchez Grau, minister med ansvar för finanser och yttre förbindelser i regionregeringen i Balearerna (Spanien), gjorde följande uttalande på ökommissionens ordförandeskaps vägnar: "Den långsiktiga vision för EU:s landsbygdsområden som lades fram i fjol utgör en inspirerande förebild, och vi uppmanar Europeiska kommissionen att följa samma linje här. Idén om att skapa en referensram – som i framtiden skulle kunna styra den långsiktiga politiken på särskilda områden – bör stå i centrum för en EU-strategi för öarna."

Christian Solinas (IT–ECR), regionpresident för Sardinien, som var först med att, på ett brett mellanregionalt öpartnerskaps vägnar, underteckna en framställning till stöd för dagens högnivåkonferens, noterade: "Det finns inte någon särskild strategi för öarna och inga särskilda regleringsarrangemang, liknande dem som planerats för de yttersta randområdena, för att bemöta de utmaningar som vi myndigheter hanterar på daglig basis. Att tillämpa samma regler när de platsspecifika omständigheterna i grunden avviker så pass kraftigt från varandra är ett brott mot principerna om faktisk jämlikhet." Han uppmanade därför ReK att se till att öregionernas synpunkter ges utrymme i den kommande institutionella debatten. "När vi efterfrågar en särskild europeisk rättslig status, så är vi inte ute efter att utverka fördelaktiga villkor, utan vi vill ha verktyg för att trygga våra områdens ekonomiska och demografiska överlevnad", underströk han.

"Konferensen om Europas framtid har utgjort ett enastående tillfälle att samla in synpunkter från medborgare i hela EU angående Europeiska unionens prioriteringar och framtida inriktning. EU måste lyssna till alla människor, oavsett vilka de är och oavsett var de bor", konstaterade Kieran McCarthy (IE–EA), ledamot av Cork City Council. Han betonade också de specifika behov som öarna har och de särskilda utmaningar, strukturella nackdelar och begränsningar som de konfronteras med. För att medborgarna ska kunna dra full nytta av den europeiska integrationen måste EU involvera dem mer. Kieran McCarthy är medlem av delegationen av företrädare för städer och regioner vid konferensen om Europas framtid.

Bakgrund:

De europeiska öarna utgör hem för över 20,5 miljoner invånare (Eurostat, 2020) vilket motsvarar 4,6 % av EU:s befolkning. De tillhör 13 medlemsstater. I artikel 174 i EUF-fördraget fastställs det att särskild hänsyn ska tas till öregioner i fråga om unionens strävan att minska skillnaderna i utvecklingsnivå mellan olika regioner inom och mellan medlemsstaterna. Genom artikel 349 i EUF-fördraget skapas en tydlig rättslig grund för specifika åtgärder till förmån för de yttersta randområdena.

Det saknas dock alltjämt en gemensam EU-strategi för samtliga öar. En nödvändig åtgärd som öarna förväntar sig av konferensen om Europas framtid skulle därför vara att det skapas ett initiativ för att blåsa nytt liv i öarna och att tillämpningsområdet utvidgas bortom Medelhavets öar så att öarna i Östersjön, Nordsjön och Atlanten, Indiska oceanen och Stilla havet omfattas. Deras specifika utmaningar, men också deras tillgångar och potential, måste uppmärksammas närmare så att EU-strategin kan anpassas till särdragen i varje havsområde i EU.

Konferensen om Europas framtid är en medborgardriven debatt- och diskussionsserie som utgör ett unikt och lägligt tillfälle för EU-medborgarna att diskutera Europas utmaningar och prioriteringar. Konferensen har gått in i sin slutfas, under vilken arbetet med slutresultaten pågår. Besök konferensens webbplats för mer information.

ReK stöder de europeiska öarna genom sin mellanregionala grupp för öregioner, genom att tillhandahålla en plattform där alla öar kan diskutera olika sätt att säkra lika utvecklingsmöjligheter. Dessutom arbetar #CohesionAlliance för att öka medvetenheten om sammanhållningspolitikens avgörande roll för alla regioner och städer, utifrån det grundläggande värdet att ingen region eller person ska lämnas utanför. 

 

Kontakt:

Theresa Sostmann – ReK

Tfn +32 22822457

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

 

Berta López Domènech – CPMR

Tfn +32 471 82 61 98

berta.lopezdomenech@crpm.org


Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EVENTS-ISLANDS-5-APRIL.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EVENTS-ISLANDS-5-APRIL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EVENTS-ISLANDS-5-APRIL.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EVENTS-ISLANDS-5-APRIL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EVENTS-ISLANDS-5-APRIL.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023