Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Vi efterlyser en europeisk regional resultattavla ‎ för att följa städers och regioners klimatåtgärder och bedöma effekterna av dem  

I denna intervju svarar Andries Gryffroy (BE–EA) på fem frågor om klimatförändringarnas effekter i städer och regioner och den europeiska gröna givens roll när det gäller att bekämpa den globala uppvärmningen och samtidigt leda omställningen till ett mer hållbart och motståndskraftigt samhälle. Gryffroy, som är ledamot av Flamländska parlamentet, efterlyser en europeisk regional resultattavla för att följa städers och regioners klimatåtgärder och bedöma effekterna av dem. Det är ett av nyckelförslagen i hans yttrande om ” Klimatförändringarnas inverkan på regionerna: bedömning av den europeiska gröna given ”, som ska antas vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i december.

Hur är klimatförändringarna kopplade till den gröna given?

Genom initiativet om den gröna given bekräftar EU sitt långsiktiga åtagande att uppnå klimatneutralitet senast 2050 och föreslår en tillväxtstrategi som syftar till att bevara EU:s konkurrenskraft samtidigt som unionen ska bli mer hållbar och resurseffektiv. Den gröna given skulle kunna bli avgörande för uppnåendet av våra klimatmål genom att gröna investeringar främjas – förutsatt att det är en välavvägd och målinriktad strategi som främjas där man tar hänsyn till de olika ekonomiska och sociala förhållandena i regionerna och städerna, och under förutsättning att kostnadseffektiva åtgärder och sektorer som har större potential att skapa arbetstillfällen prioriteras. För att se till att omställningen till klimatneutralitet lyckas måste den gröna given dessutom bygga på en nedifrån- och upp-strategi och delas rättvist mellan EU:s territorier, i enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, samt ha den flexibilitet som krävs för att säkerställa kostnadseffektivitet.

Vari ligger de största utmaningarna för lokala och regionala myndigheter när återhämtningen efter covid-19 ska kombineras med en långsiktigt hållbar utveckling?

Covid-19-krisen har visat att våra samhällen och ekonomier är sårbara och att vi måste stärka deras motståndskraft. De lokala och regionala myndigheterna går i bräschen i kampen mot klimatförändringarna genom att vidta djärva åtgärder för att minska utsläppen och på så sätt bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringarnas effekter. Samtidigt pressas de lokala och regionala myndigheternas finanser allvarligt av krisen, vilket gör det svårare för dem att tillhandahålla offentliga tjänster och begränsar deras finanspolitiska utrymme att investera i innovativ och koldioxidsnål teknik.

Lokala och regionala myndigheter måste därför delta fullt ut i fastställandet och genomförandet av nationella återhämtningsplaner och ges enklare och direkt tillgång till medel. Det är också viktigt att vi fokuserar på initiativ som kan bidra till att minska utsläppen till en lägre kostnad på lång sikt, såsom förbättrad energiprestanda i byggnader ( Renoveringsvågen ), hållbar rörlighet, förnybar energi och den cirkulära ekonomin.

Kan du redogöra för din ”fyrtorns”-metod?

”Fyrtorns”-metoden är en modell där en stad tar ledningen inom ett visst område och sedan involverar andra intresserade städer och kommuner genom kunskapsutbyte och utbyte av god praxis. Särskilda områden kan tilldelas på grundval av inbjudningar att lämna projektförslag, varefter ”fyrtornsstaden” mottar finansiering för att genomföra konkreta projekt och delar med sig av metoder, resultat och erfarenheter med andra deltagande städer och kommuner inom ramen för ett särskilt nätverk. Vi vet att kunskapen och möjligheterna finns där. Vi behöver bara dela med oss av denna kunskap så att andra kan ta del av den. I Europeiska regionkommittén lanserade vi nyligen en karta över bästa praxis som redan omfattar 200 projekt. Det är en del av vårt initiativ den gröna given på lokal nivå , som syftar till att visa på konkreta åtgärder just för att underlätta kunskapsutbyte och kunskapsspridning i hela EU.

Hur föreslår du att EU-medlen ska nå den subnationella nivån?

De högre utgiftsmålen för klimatrelaterade åtgärder i EU:s nästa budget för 2021–27 och det nya återhämtningsinstrumentet Next Generation EU, särskilt att 37 % av dess 750 miljarder euro har avsatts för att uppfylla målen i den gröna given, kommer att styra in EU på rätt spår för att uppnå klimatmålen. Dessa viktiga finansieringsinstrument får dock inte vara ”områdesblinda”. Vi måste se till att medlen till städer och regioner skräddarsys så att de får en betydande inverkan på den lokala ekonomin.

Trots sina begränsade inkomstkällor står de lokala och regionala myndigheterna för 65 % av de klimat- och miljörelaterade offentliga investeringarna. Det är därför mycket viktigt att de får direkt tillgång till EU-medel så att de kan genomföra politiken för hållbar utveckling på plats. Möjligheterna till synergier mellan de europeiska strukturfonderna och återhämtningsinstrumentet samt med andra program som Horisont Europa måste utnyttjas för att utarbeta nya lösningar för att bekämpa klimatförändringarna och skapa en mer motståndskraftig och hållbar lokal ekonomi. De nationella energi- och klimatplanerna skulle kunna bli ryggraden i den hållbara återhämtningen och skapa en strukturerad koppling mellan klimat- och energirelaterade åtgärder, finansiella behov och återhämtningspotential.

Vi vet att de offentliga finanserna inte kommer att räcka för att säkerställa en klimatomställning i tid, så vi måste bygga upp starka offentlig-privata partnerskap, utveckla deltagandebaserade strategier och tänka om kring värdekedjor. Här har Europeiska investeringsbanken (EIB) en nyckelroll eftersom man samarbetar nära med såväl stora som små regioner och städer för att ge riktat stöd och hjälpa dem att ställa om till mer hållbara ekonomiska modeller. Vi   Europeiska regionkommittén är redo att samarbeta med Europeiska kommissionen och EIB för att föra finansieringsmöjligheter för gröna given-åtgärder närmare städerna och regionerna.

Varför är det viktigt att övervaka genomförandet av den gröna given? Är de befintliga mekanismerna ändamålsenliga?

Många regionala och lokala myndigheter håller redan på att genomföra klimat- och energiplaner och planer för lokal motståndskraft. Deras åtgärder uppmärksammas dock sällan och mäts eller värdesätts ofta inte i den bredare nationella kontexten.

Städernas och regionernas planer och bidrag måste beaktas i varje steg i processen, på ett kontinuerligt och strukturerat sätt. Det finns redan flera övervakningssystem, men de är inte tillräckligt samordnade med varandra. Det är därför viktigt att målen för hållbar utveckling lokalanpassas och att man fullt ut tillvaratar de mekanismer som finns, såsom de som utvecklats inom ramen för borgmästaravtalet. Vi måste fortsätta att sträva efter kostnadseffektiva strategier, synergier och komplementaritet och samtidigt förbättra den lokala övervakningen av data. Det behövs mekanismer och indikatorer för att korrekt bedöma klimatförändringarnas effekter på lokal och regional nivå, men också för att fastställa städernas och regionernas resultat när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser och deras bidrag i kampen mot klimatförändringarna. Dessa indikatorer behövs för att få en tydlig bild av utgångsläget för varje region när det gäller dess klimatomställning och därmed bättre kunna fastställa varje territoriums särdrag och behov. Därför föreslår vi att man lanserar en europeisk regional resultattavla som ett instrument för att belägga vilka lokala framsteg som gjorts i genomförandet av den gröna given och återhämtningsplanerna. Resultattavlan skulle också fungera som ett kunskapsverktyg för att visa på mångfalden bland territoriernas behov och kartlägga och upprepa bästa praxis, inbegripet finansieringsfärdiga pilotåtgärder på lokal och subnationell nivå.

Bakgrundsinformation

Den 13 oktober 2020 kom Europeiska kommissionen och Europeiska regionkommittén (ReK) överens om ett nytt samarbete för att påskynda genomförandet av den gröna given i Europas regioner och städer. Under en debatt uppmanade Frans Timmermans, Europeiska kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för den europeiska gröna given, de lokala och regionala myndigheterna att ta egenansvar för och utforma den gröna given på de områden som faller inom deras befogenhetsområde. Läs vårt pressmeddelande här.

Den gröna given på lokal nivå är ett nytt initiativ från Europeiska regionkommittén som syftar till att sätta städer och regioner i centrum för den europeiska gröna given och säkerställa att både EU:s strategi för hållbar tillväxt och planerna för återhämtningen efter covid-19 omsätts i direkta finansiella medel för städer och regioner och konkreta projekt för varje region.

Den gröna given på lokal nivå lanserades den 15 juni 2020 i och med inrättandet av en särskild arbetsgrupp med 13 medlemmar . Läs pressmeddelandet här.

Utforska 200 exempel på bästa praxis för den gröna given på vår onlinekarta .

Pressansvarig: pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-REGIONAL-SCOREBOARD.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023