Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaparlamentet ställer sig bakom de lokala ledarnas prioriteringar ‎ i fråga om regional utveckling  
Antagna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden 2021–2027 i stort sett i linje med Europeiska regionkommitténs förslag

Större fokus på hållbar stadsutveckling och samtidigt mer uppmärksamhet på klyftor mellan stad och landsbygd, regionala tröskelvärden för att koncentrera medel till centrala prioriteringar i stället för tematisk koncentration på nationell nivå, större flexibilitet i EU:s finanspolitiska regler för att möjliggöra ökade investeringar för tillväxt samt bättre samordning med EU:s andra politikområden och investeringsinstrument: detta är Europaparlamentets ståndpunkt om bestämmelserna för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden 2021–2027, vilket ligger helt i linje med de förslag som Europeiska regionkommittén antog i december förra året.

Europeiska regionkommittén välkomnar omröstningen vid Europaparlamentets plenarsammanträde den 27 mars om förordningen om Eruf och Sammanhållningsfonden. Dessa fonder utgör tillsammans de mest kraftfulla investeringsverktygen i EU:s budget. Den givande dialogen och samarbetet mellan ReK:s föredragande Michiel Rijsberman (NL–ALDE) och Europaparlamentets föredragande och REGI-utskottets vice ordförande Andrea Cozzolino har lett till att EU:s regioners och städers prioriteringar och parlamentets slutliga ståndpunkt ligger mycket nära varandra.

Precis som ReK stöder Europaparlamentet koncentrationen av medel till strategiska politiska mål men vänder sig emot kommissionens förslag om att fastställa nationella i stället för regionala tröskelvärden. En centraliserad tilldelningsmekanism strider mot sammanhållningspolitikens platsbaserade tillvägagångssätt och princip om flernivåstyre. ” Parlamentets stöd till regional koncentration lägger fokus på precis rätt ställe, nämligen närmast medborgarna ” var ReK-föredragandens kommentar efter omröstningen.

I linje med ReK efterlyser Europaparlamentsledamöterna en stark komplementaritet mellan Eruf och ESF+ i syfte att genomföra integrerade initiativ på lokal nivå (integrerade territoriella investeringar och lokalt ledda utvecklingsinitiativ).

ReK:s uppmaning om att 6 % av Eruf-medlen på nationell nivå ska anslås till hållbar stadsutveckling fick stöd av Europaparlamentet, som till och med skärpte kravet genom att begära en lägsta tröskel på 10 %. Samtidigt föreslår Europaparlamentet att minst 5 % av de nationella medlen ska avsättas för lokala myndigheter som av Eurostat klassificeras som ”Nuts III-områden” och som har svårigheter att få tillgång till grundläggande tjänster och i de flesta fall ligger i perifera områden och på landsbygden.

Både parlamentet och ReK föreslår att man bland de områden som kan få stöd från Eruf inkluderar dem som har allvarliga och permanenta naturbetingade eller demografiska nackdelar, t.ex. en åldrande befolkning och en genomsnittlig årlig befolkningsminskning. Båda institutionerna begärde att Eruf ska kunna utnyttjas för att hjälpa städer och regioner att lokalanpassa målen för hållbar utveckling.

Parlamentet anser att medlemsstaterna ska kunna lägga fram en vederbörligen motiverad begäran om ytterligare flexibilitet inom stabilitets- och tillväxtpakten för de offentliga utgifter som krävs för att medfinansiera investeringar som stöds av Eruf och Sammanhållningsfonden, vilket är något som ReK sedan länge har efterlyst. Vid fastställandet av den finanspolitiska korrigeringen inom ramen för stabilitets- och tillväxtpaktens förebyggande eller korrigerande del kommer kommissionen att vara skyldig att noggrant bedöma denna begäran på ett sätt som speglar den strategiska betydelsen av investeringar som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden.

Europaparlamentets ståndpunkt ändrar också kommissionens förslag genom att införa nya inslag, som möjligheten att använda Eruf-medel för att köpa rullande materiel, finansiera innovativa avfallshanteringsanläggningar, investera i motståndskraft mot naturkatastrofer och stabilisera farliga deponier.

Den innehåller också viktiga ändringar när det gäller överföringen av medel från Eruf eller Sammanhållningsfonden till andra EU-verktyg. Parlamentet anser att den frivilliga överföringen av 5 % av medlen från Eruf eller Sammanhållningsfonden till InvestEU-instrumentet samt överföringen av ytterligare 5 % av Eruf-anslaget till EU-program som förvaltas direkt av kommissionen ska göras i samråd med regionerna och städerna och svara mot särskilda lokala behov.

Kontaktperson:

Pierluigi Boda (ReK)

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-PARLIAMENT-BACKS-LOCAL-LEADERS-REGIONAL-DEVELOPMENT-PRIORITIES.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023