Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europa kommer inte att uppnå klimatneutralitet 2050 utan sina städer och regioner  
De nationella energi- och klimatplanerna lyckas inte integrera ‎ de lokala och regionala myndigheterna

Inför det nya Europaparlamentets första sammanträde formas klimatdebatten i allt högre grad av den allmänna opinionen. Demonstrationerna varje vecka vittnar om att klimatambitionerna i nuläget inte är tillräckliga för att vända den globala uppvärmningen. EU:s städer och regioner uppmanar också till högre mål och mer resurser för att påskynda Europas omställning till hållbar energi. ReK beklagar att det i medlemsstaternas nationella energi- och klimatplaner saknas den permanenta flernivådialog med lokala och regionala myndigheter som föreskrivs i styrningen av energiunionen.

Europeiska regionkommittén har enhälligt antagit yttrandet ”En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi” av Michele Emiliano (IT–PES) , regionpresident i Apulien. Yttrandet innehåller en rad förslag som bidrar till EU:s strategi för klimatneutralitet 2050 , som presenterades av kommissionen i november 2018.

Europeiska regionkommitténs ordförande Karl-Heinz Lambertz sade: ”Europa kommer inte att uppnå klimatneutralitet utan städernas och regionernas medverkan. Styrningen av energiunionen uppmanar medlemsstaterna att inrätta permanenta dialoger på flera nivåer som involverar lokala och regionala myndigheter i utformningen av nationella energi- och klimatplaner. Men de har helt klart inte lyckats med det. Om EU ska lyckas genomföra omställningen till ren energi är det av avgörande betydelse att alla medlemsstater förbinder sig till ett klimatneutralt Europa senast 2050 och inte minst involverar lokala och regionala myndigheter på permanent basis i utvecklingen av sina klimat- och energihandlingsplaner.”

Miguel Arias Cañete , kommissionär med ansvar för klimatåtgärder och energi, sade: ”Jag vill gratulera de regionala och lokala ledarna för deras viktiga arbete med klimat, energi och hållbar utveckling. Många städer och regioner har satt mer ambitiösa mål för 2030 än sina respektive nationella regeringar. Borgmästaravtalet för klimat och energi inkluderar fler än 9 000 städer och är därmed det största initiativet av städer, provinser och regioner för att genomföra energiomställningen. Vi föreslår nu bättre finansieringsmöjligheter för att städer och regioner ska kunna genomföra åtgärder både för begränsning av och anpassning till klimatförändringarna. Till exempel bör 35 % av Horisont Europa, det nya Life-programmet värt 5 miljarder euro och 30 % av InvestEU, efterföljaren till Europeiska fonden för strategiska investeringar, användas för att uppnå klimatmålen.”

Föredragande Michele Emiliano (IT–PES) , regionpresident i Apulien, sade: ”Städer och regioner bidrar till att bana en historisk väg mot en ren planet för alla. Klimatkrisen påverkar oss alla och lägger ett tungt ansvar på våra axlar. Mitt yttrande som antogs vid Europeiska regionkommitténs plenarsession i dag bekräftar behovet av att uppnå klimatneutralitet senast år 2050. Regionerna och städerna är beredda att göra sin del. Vi kan dock inte säga detsamma för Europeiska rådet eftersom vissa medlemsstater inte förband sig till detta mål förra veckan. Vi behöver en nedifrån och upp-strategi om vi verkligen vill ta itu med klimatkrisen och skapa ett rättvisare och mer hållbart Europa som inte lämnar någon åt sitt öde.”

ReK anser att den andel av EU:s budget som går till klimatet bör ökas till minst 30 % och påminner om vikten av en effektiv ”energibeskattning” för att säkerställa samordnade, enhetliga och snabba insatser mot klimatförändringarna.

Mot bakgrund av den tekniska utvecklingen stöder ledamöterna en justering av målet på 32 % för förnybar energi på EU-nivå i syfte att uppnå 40 % senast 2030 och därmed uppnå klimatneutralitet senast år 2050.

ReK föreslår att man inrättar ett ”Europeiskt observationsorgan för klimatneutralitet” för att kartlägga och övervaka olika territoriers sårbarhet vid energiomställningen. Ledamöterna är villiga att samarbeta med Europeiska kommissionen om en struktur för tekniskt utbyte vad gäller genomförandet av paketet om ren energi.

EU:s ledamotsförsamling för städer och regioner uppmanar till att systematisk involvera regioner och lokala myndigheter i genomförandet av målen för hållbar utveckling, Parisavtalet och det förberedande arbetet inom ramen för COP25, bland annat genom en företrädare för ReK som är observatör i alla UNFCCC:s organ.

I ReK:s yttrande betonas behovet av att stärka kopplingen mellan klimatpolitiska åtgärder och luftkvalitet och den direkta påverkan som dessa har på medborgarnas hälsa. Ledamöterna är eniga om att utfasningen av fossila bränslen är den mest ändamålsenliga förebyggande strategin för att skydda medborgarnas hälsa. Enligt Europeiska miljöbyrån orsakar luftföroreningar omkring 483 000 förtida dödsfall i Europa varje år.

Medlemsstaterna lade fram sina utkast till nationella energi- och klimatplaner den 31 december 2018.

De nationella energi- och klimatplanerna innehåller ländernas planeringsverktyg som ska bidra till genomförandet av energiunionens mål, i synnerhet energi- och klimatmålen för 2030. Förra veckan presenterade Europeiska kommissionen sina bedömningar av de enskilda nationella energi- och klimatplanerna . De slutliga nationella energi- och klimatplanerna måste vara klara före årsskiftet.

Bakgrundsinformation

Foton från plenarsessionen kan laddas ner här.

I styrningen av energiunionen anges att ”[m]edlemsstaterna bör inrätta en ständig plattform för energidialog på flera olika nivåer, som sammanför lokala myndigheter, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, investerare och alla andra relevanta berörda parter för att dryfta de olika energi- och klimatpolitiska alternativen. Integrerade nationella energi- och klimatplaner, liksom också långsiktiga klimat- och energipolitiska strategier, bör diskuteras på denna plattform.” Styrningen av energiunionen (januari 2018)

Här hittar du kommissionens pressmeddelande om bedömning av de nationella energi- och klimatplanerna och här finns analyserna per land . På grundval av denna analys kommer medlemsstaterna nu att se över sina strategier och lämna in sina slutliga versioner senast den 31 december 2019.

Den 28 november 2018 presenterade kommissionen sin strategiska långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi år 2050.

Strategin visar hur Europa kan visa vägen till klimatneutralitet genom att investera i realistiska tekniska lösningar, öka medborgarna inflytande och anpassa åtgärderna på viktiga områden såsom industripolitik, finans eller forskning – samtidigt som man säkerställer social rättvisa för en rättvis omställning.

I enlighet med uppmaningarna från Europaparlamentet och Europeiska rådet täcker kommissionens vision för en klimatneutral framtid nästan all EU-politik och ligger i linje med Parisavtalets mål att hålla den globala temperaturökningen väl under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Djupgående analys som åtföljer meddelandet

Pressmeddelande: Kommissionen vill se ett klimatneutralt Europa till 2050

Frågor och svar: En långsiktig strategi för en ren jord åt alla

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | Tfn +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-WILL-NOT-REACH-CLIMATE-NEUTRALITY-BY-2050-WITHOUT-ITS-CITIES-AND-REGIONS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023