Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Europaparlamentet tar fasta på kraven från #CohesionAlliance  
En EU-omfattande koalition välkomnar Europaparlamentets krav på en lämplig och förenklad finansiering för alla regioner och på att stoppa frysningen av medel ‎ för att genomdriva budgetdisciplin

Omröstningen om Europeiska socialfonden+ (ESF+) den 4 april avslutade Europaparlamentets arbete med att utforma den framtida sammanhållningspolitiken genom att ändra de lagstiftningsförslag som Europeiska kommissionen lade fram i maj förra året . Omröstningen kompletterar ståndpunkterna om Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden, om förordningen om gemensamma bestämmelser och om de särskilda bestämmelser för europeiskt territoriellt samarbete som antogs den 26 och 27 mars. Sammanhållningsalliansen – en EU-omfattande allians som efterlyser en starkare sammanhållningspolitik efter 2020 – välkomnar resultatet av parlamentets arbete och uppmanar EU:s medlemsstater att påskynda förhandlingarna för att lansera de nya investeringsplanerna i tid.

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg och sätter över 350 miljarder euro från EU:s budget för 2014–2020 i rörelse för att skapa hållbar tillväxt för alla i samtliga EU:s regioner genom att involvera lokala aktörer. Dess roll och inflytande hotas av de budgetnedskärningar som vissa medlemsstater kräver och av de pågående försöken att centralisera förvaltningen och äventyra de regionala och lokala myndigheternas deltagande.

2018 lanserades därför sammanhållningsalliansen (#CohesionAlliance), som samlar alla dem som vill ha en stark sammanhållningspolitik som bygger på bidrag från lokala aktörer, av Europeiska regionkommittén (ReK) i partnerskap med Europeiska gränsregionförbundet (AEBR), Europeiska regionförsamlingen (AER), Nätverket för regionala lagstiftande församlingar (CALRE), europeiska kommuners och regioners råd (CEMR), Medelhavskommissionen vid konferensen för perifera kustregioner i Europa (CPMR) and Eurocities .

Europaparlamentets ståndpunkt om de gemensamma bestämmelserna och de särskilda förordningarna för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) 2021–2027 ligger i linje med de prioriteringar som fastställts av de 12 000 undertecknarna av #CohesionAlliance, inklusive 121 regioner, 135 städer, 50 nationella sammanslutningar för lokala och regionala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 europeiska sammanslutningar som företräder både offentliga och privata aktörer.

Alliansen har uppmanat EU-institutionerna att förse sammanhållningspolitiken med en finansieringsram som motsvarar minst en tredjedel av den framtida EU-budgeten , en ståndpunkt som även delas av Europaparlamentet i dess betänkande om förordningen om gemensamma bestämmelser. Uppmaningen om att återställa tillräckliga medel framfördes efter det att kommissionen föreslagit att de totala anslagen till sammanhållningspolitiken skulle skäras ned med 10 %. Detta innebar kraftiga nedskärningar för Sammanhållningsfonden, det europeiska territoriella samarbetet och ESF+, för vilka nya uppgifter infördes utan extra resurser. När det gäller det europeiska territoriella samarbetet efterlyste Europaparlamentet, vid sidan av en tillräcklig budget, ett intensifierat gränsöverskridande samarbete, bland annat i havsområden, och interregionalt samarbete. I detta sammanhang kommer nya interregionala innovationsinvesteringar att uppmuntra utvecklingen av europeiska värdekedjor och skapa kopplingar mellan mindre utvecklade regioner och ledande regioner.

Ett annat viktigt krav som Europaparlamentet tagit fasta på är uppmaningen om att undvika all slags centralisering och toppstyrda reformer. Nya bestämmelser måste i stället bevara och stärka partnerskapsprincipen – säkerställa att regionala och lokala aktörer är delaktiga i fastställandet och genomförandet av investeringsplaner – och den platsbaserade strategin , där politiska utmaningar kartläggs på regional och lokal nivå och politikens inverkan bedöms mot bakgrund av enhetliga indikatorer. Detta var mycket viktigt med tanke på de konkreta riskerna för centralisering – både visavi EU-institutionerna och de nationella regeringarna – av Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens förvaltning och roll. Parlamentet avvisade förslaget om att fastställa nationella – i stället för regionala – tröskelvärden för att koncentrera Eruf-medel till strategiska mål, och stärkte fondens lokala dimension genom att föreslå att minst 10 % av de nationella anslagen ska investeras i stadsområden och minst 5 % i den integrerade territoriella utvecklingen i missgynnade områden utanför städer. Angående ESF bekräftade Europaparlamentet på nytt dess nyckelroll inom EU:s sammanhållningspolitik och dess bidrag till att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning efter det att kommissionen ändrat fondens roll genom att ge den en stark koppling till samordningen av medlemsstaternas makroekonomiska politik inom ramen för den europeiska planeringsterminen.

Partner till och undertecknare av #CohesionAlliance vill att sammanhållningspolitiken ska vara ett långsiktigt investeringsverktyg för alla regioner , en ståndpunkt som delas av både kommissionen och Europaparlamentet, vars förslag också medger en viss flexibilitet vid omfördelning av resurser i händelse av oförutsedda kriser och naturkatastrofer.

En bred samstämmighet uppnåddes också med Europaparlamentet angående kravet på bättre samordning med annan EU-politik samt beträffande förenkling och motståndet mot villkor som lokala och regionala myndigheter eller andra stödmottagare inte kan påverka. Parlamentets ståndpunkt, att motsätta sig frysning av ESI-fonder som en sanktion för överträdelse av EU:s budgetdisciplin, innebär ett viktigt steg framåt och en radikal förändring jämfört med föregående år.

Rådet kommer att fortsätta sitt arbete med sammanhållningspolitiken under de kommande veckorna och månaderna, men förhandlingarna med Europaparlamentet och kommissionen kommer sannolikt att återupptas först efter valet till Europaparlamentet. Sammanhållningsalliansen kommer att fortsätta att sätta press på medlemsstaterna och EU-institutionerna för att se till att EU-medborgarna fortfarande kan förlita sig på en kraftfull sammanhållningspolitik som minskar skillnaderna och skapar fler möjligheter för alla lokalsamhällen.

Kontakta sekretariatet:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023