Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden  

Europeiska regionkommittén (ReK) anser att förordningen om restaurering av natur inom EU ska ta större hänsyn till de socioekonomiska, geografiska och miljömässiga särdragen i varje kommun och region, fokusera på särskilt sårbara ekosystem och hotade arter samt bättre involvera lokala och regionala myndigheter. ReK:s yttrande om förordningen om restaurering antogs vid plenarsessionen den 9 februari. Svenska och finska ledamöter lade fram ett flertal ändringsförslag som beaktades i det slutliga yttrandet.

Ledamöterna från den svenska delegationen var särskilt nöjda med att Regionkommittén pekar på att definitionen av urbana grönområden måste förtydligas och att artikel 6 om restaurering av urbana ekosystem endast bör tillämpas på urbana områden eller i dess närhet och inte på hela kommuner. Urbana områden hänvisar till territoriella enheter som klassificeras som tätbefolkade centrum och tätbefolkade kluster med hjälp av den rutbaserade typologi som har inrättats i enlighet med artikel 4b.2 i förordning (EG) nr 1059/2003.

"Stads- och landsbygdsområdenas utbredning i städer och andra lokala administrativa enheter varierar stort från en medlemsstat till en annan. Definitionen av urbana grönområden i kommissionens förslag som att all grönska inom städer, mindre städer och förorter ska ingå är därför problematisk och stämmer inte överens med vad som definieras som urbant grönområde i alla medlemsstater. Med utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov bör det istället ligga på varje medlemsstat att i den nationella restaureringsplanen identifiera urbana grönområden i 'närheten' av urbana centrum och kluster på ett sätt som stämmer överens med urban struktur, administrativa gränser och andra relevanta faktorer på lokal och nationell nivå", säger Anders Knape (SE/EPP) ledamot i Karlstads kommunfullmäktige och ordförande för den svenska delegationen.

De lokala och regionala myndigheterna saknar ofta resurser och sakkunskap för att effektivt utforma, genomföra och övervaka återställningsåtgärder. Regionkommittén uppmanar därför kommissionen att inrätta ett omfattande system för tekniskt stöd för städer och regioner, samt finansieringsinstrument som är lättillgängliga för lokala och regionala myndigheter.

Föredragande Roby Biwer (LU-PES) och Frida Nilsson (SE/Renew), ledamot av Linköpings kommunfullmäktige, företrädde tillsammans EU:s städer och regioner vid FN:s konferens om biologisk mångfald – COP15 – i december. ReK samarbetade med lokala och regionala myndigheter i hela världen för att säkerställa ett starkare erkännande och stöd till lokala och regionala myndigheter när det gäller att hejda förstörelsen av ekosystem och återställa den biologiska mångfalden. Till följd av detta nämns ReK också i COP15-beslutet som en viktig partner för att stödja genomförandet av handlingsplanen för lokala och regionala myndigheter i det globala ramverket för biologisk mångfald (Kunming-Montreal).

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 473 536 887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
I Kirunadeklarationen efterlyses mer stöd till avlägsna områden ‎ för att garantera en rättvis omställning
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023