Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste samarbeta mer med regionerna och städerna i hälsofrågor  

En starkare roll för EU i hälsofrågor, utökat samarbete med städerna och regionerna och en reformering av läkemedelsmarknaden krävs för att se till att EU kan stå emot hälsokriser, enligt lokala och regionala ledare

Lokala och regionala ledare har uttryckt sitt stöd för en starkare roll för EU i hälsofrågor och för EU:s planer att säkerställa en stabil och tryggad försörjning av viktiga läkemedel och nödvändig utrustning. I en rad rekommendationer som antogs vid Europeiska regionkommitténs plenarsession den 7–9 maj menar ledarna dock att det i EU:s planer för att klara av framtida hälsokriser ägnas för lite uppmärksamhet åt de lokala och regionala myndigheternas avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdssystemen i två tredjedelar av EU-länderna.

Om rekommendationerna godtas av EU:s lagstiftare innebär det att EU:s byråer – såsom Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) – måste föra ett nära samarbete med lokala och regionala myndigheter och förverkliga den fulla potentialen hos gränsöverskridande hälso- och sjukvårdssamarbete. Förutom att stödja utvecklingen av beredskapslager av medicinsk utrustning efterlyser man i förslagen en kartläggning av orsaker till läkemedelsbrist – ett problem som fanns redan före pandemin – som en del av insatserna för att göra den dysfunktionella läkemedelsmarknaden säkrare och mer transparent. ReK efterlyser även ett nätverk av referenssjukhus som är specialiserade på att studera och behandla infektionssjukdomar.

Rekommendationerna finns i tre yttranden, varav ett utvärderar byggstenarna i den europeiska hälsounionen , som kommissionen redan redogjort för och två är inriktade på ECDC, EMA och en läkemedelsstrategi för EU.

Roberto Ciambetti (IT–ECR), ordförande i regionfullmäktige i Veneto och föredragande för yttrandet ” En europeisk hälsounion: förstärkning av EU:s resiliens ” framhöll: ”De lokala och regionala myndigheterna ansvarar, i varierande grad, för hälso- och sjukvården i 19 av 27 medlemsstater och bistår även med finansiering av hälso- och sjukvården i många av dessa länder. Utan nära samarbete med dessa myndigheter går det inte att skapa en europeisk hälsounion i stånd att snabbt hejda pandemier. Vi behöver ett nätverk av referenssjukhus, större produktionskapacitet i Europa, större beredskapslager och bättre data så att vi vet var våra svaga punkter är.”

Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), föredragande för yttrandet ” En läkemedelsstrategi för Europa och lagstiftningsförslag om ändring av mandatet för Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) ” och regionråd i region Dalarna sade: ”Vi välkomnar varmt den patientcentrerade läkemedelsstrategi som kommissionen lanserat för att se till att alla patienter i hela Europa har tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga läkemedel, både under normala förhållanden och under en hälsokris. Eftersom lokala och regionala myndigheter ofta spelar en viktig roll i finansieringen, utvärderingen och försörjningen av läkemedel samt i krishantering och krisberedskap framhåller vi i vårt yttrande behovet av att de inkluderas i samarbetet kring utvecklingen av kommissionens förslag på läkemedelsområdet.”

Olgierd Geblewicz (PL–EPP), regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern) och föredragande för yttrandet ” Gränsöverskridande hot mot människors hälsa och uppdraget för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ” menade att ReK anser att regionerna ska vara fullt involverade på politisk nivå i utarbetandet och genomförandet av dessa planer: ”Vi efterlyser effektiva verktyg för samordning mellan gränsregioner, inbegripet de regioner som är belägna vid EU:s yttre gränser, och föreslår att det inrättas interregionala gränsöverskridande kontaktgrupper. Dessutom bör företrädare för ReK, i egenskap av den institution som företräder lokala och regionala myndigheter från alla länder i Europeiska unionen, delta som observatörer i arbetet i de grupper, kommittéer och arbetsgrupper som inrättats på EU-nivå för att hantera hot mot folkhälsan, särskilt den rådgivande kommittén för hot mot folkhälsan.”

I andra rekommendationer i de tre yttrandena stöder ReK till viss del idén om en EU-myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser, men uppmanar kommissionen att utarbeta mer konkreta och kraftfulla förslag, som bygger på behov och erfarenheter på lokal och regional nivå, för att trygga tillgången på läkemedel. Kommissionen uppmanas även att lägga fram förslag som belyser datasäkerhetsfrågor. I sitt stöd till översynen av ECDC:s mandat betonar ReK behovet av en tillhörande process för kapacitetsuppbyggnad – till exempel av digital infrastruktur och telemedicin – och av att uppmärksamma potentialen hos internationellt samarbete i gränsregioner.

Vid sin plenarsession, som hölls online, antog ReK också yttrandet ” Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen ” och en resolution om fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) och ökad vaccinproduktion . Resolutionen innehåller en uppmaning om ”ett tillfälligt upphävande av patent på läkemedel och medicinsk teknik för att behandla eller förebygga covid-19-infektioner”. Rekommendationerna i yttrandet om lärdomar av krisen – som utarbetats av Joke Schauvliege (BE–EPP), ledamot av flamländska parlamentet – omfattar även icke-medicinska aspekter av krisen, med särskilt fokus på erfarenheterna i landsbygdsområden och randområden. Detta yttrande, som lagts fram på begäran av kommissionen, kommer att bidra till en rapport som kommissionen utarbetar för rådet, som är den institution där ministrar från alla EU-länder sammanträder för att anta lagar och samordna politiska åtgärder.

I sin första årliga regionala och lokala barometer , som släpptes i oktober 2020, fann ReK avsevärda skillnader vad gäller tillgången till hälso- och sjukvård mellan regionerna i EU och även mellan regioner i samma medlemsstat. En enkät som genomfördes som en del av den årliga regionala och lokala barometern visade att européerna litar mer på de lokala och regionala myndigheterna än på EU eller de nationella regeringarna, och att de anser att större inflytande för regionala och lokala myndigheter skulle ha en positiv inverkan på EU:s förmåga att lösa problem. Hälsa är det område där européerna helst vill se de regionala och lokala myndigheterna utöva större inflytande över beslut som fattas på EU-nivå.

Bakgrund

Europeiska regionkommitténs rapporter och studier : årlig regional och lokal barometer ( hela rapporten , och uppgifter om hälsoeffekter , från oktober 2020); Covid-19-krisens inverkan på regionala och lokala myndigheter (gemensam undersökning från ReK och OECD, oktober 2020); Territoriell konsekvensbedömning: tillståndet för städer och regioner under covid-19-krisen (oktober 2020); Regionalpolitiska åtgärder på hälso- och sjukvårdsområdet mot covid-krisen (oktober 2020); Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (oktober 2020).

Lokala erfarenheter : ReK:s plattform för utbyte (de lokala och regionala förvaltningarnas erfarenheter under pandemins första våg); Reinventing Cities (Eurocities rapport med dussintals exempel på kommunala åtgärder, initiativ och projekt).

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LOCAL-REGIONAL-LEADERS-CALL-INCREASED-SUPPORT-OUTERMOST-REGIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-WORK-MORE-WITH-REGIONS-AND-CITIES-ON-HEALTH-MATTERS.ASPX

EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
EU local and regional leaders call for increased support for outermost regions
09.02.2023