Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste sätta delaktigheten i centrum för den digitala och ekologiska övergången  

I en debatt med Finlands Europaminister Tytti Tuppurainen uppmanade EU:s lokala och regionala företrädare EU att se till att alla regioner och deras invånare drar nytta av de digitala och ekologiska omställningar som formar våra samhällen. Europeiska regionkommittén (ReK) antog den 9 oktober två yttranden som begärts av Finlands EU-ordförandeskap och som fokuserar på att ta itu med den digitala klyftan och säkerställa sammanhållning och solidaritet för alla européer.

Med målet om att uppnå koldioxidneutralitet i EU senast 2050 förklarade den finländska ministern Tuppurainen : ”Det är EU:s ansvar att tillsammans med andra stora ekonomier ta på sig den ledande rollen vid övergången till en digital, hållbar och klimatneutral ekonomi. Övergången bör ses som en möjlighet. Vi måste ta till oss och forma de förändringar som den gröna övergången, den tekniska utvecklingen och globaliseringen leder till, så att ingen hamnar på efterkälken.”

Ministern tillade att ”sammanhållningspolitiken i hög grad bidrar till hållbar tillväxt för alla i alla EU:s regioner och hjälper oss att ta itu med de utmaningar som EU står inför. Det är ett viktigt verktyg för att stimulera hållbar ekonomisk tillväxt och minska regionala skillnader. Den framtida sammanhållningspolitiken måste samtidigt vara mer resultatorienterad, effektiv och ämnesinriktad.”

Karl-Heinz Lambertz , Europeiska regionkommitténs ordförande, förklarade att ”alla regioner och städer måste dra nytta av den digitala ekonomin för att vi ska kunna bygga ett konkurrenskraftigt, inkluderande och hållbart Europa. Den digitala omvandlingen av våra ekonomier går hand i hand med den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i Europa. Den kommer inte bara att bidra till att skapa arbetstillfällen utan också att stödja regioner och städer, särskilt på landsbygden och i övergångsområden, och åstadkomma den angelägna övergången till en koldioxidneutral framtid, som Europa måste ha uppnått senast 2050. Utan tillräckliga investeringar kommer regionerna och städerna dock inte att kunna uppnå resultat. Storleken och formen på nästa EU-budget kommer att ligga till grund för vår gemensamma framtid under de kommande åren. Nedskärningar i regionala investeringar och centralisering av medel kommer bara att hålla tillbaka Europa.”

I det första av de båda yttrandena påpekas det att tillgång till och ett aktivt deltagande i det digitala samhället är avgörande för en framgångsrik framtida utveckling på lokal och regional nivå. Den digitala sammanhållningen framhålls också som en viktig extra dimension av den traditionella idé om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som definieras i EU-fördragen. ReK beklagar dock att prioriteringarna på den tillträdande kommissionens politiska dagordning inte lägger tillräckligt stor vikt vid en inkluderande digital inre marknad som gynnar alla medborgare i hela Europeiska unionen.

Enligt föredraganden, Anne Karjalainen (FI–PES), ledamot av kommunfullmäktige i Kervo, ”måste den digitala omvandlingen bygga på en hållbar, konkurrenskraftig och människodriven dataekonomi i EU. I stället för teknikdriven produktutveckling bör man ägna uppmärksamhet åt att utveckla människocentrerad teknik och människocentrerade tjänster och produkter, bland annat användarorienterad design, gemensamt skapande och snabbt genomförande av pilotprojekt.”

För att garantera varje EU-medborgares rätt till konnektivitet efterlyser ReK mer stöd för utbyggnad av höghastighetsbredband och 5G-nät i lokalsamhällen, oavsett deras storlek och befolkningstäthet. I Anne Karjalainens yttrande efterlyses också ökade investeringar i digitala färdigheter och mediekompetens, it-säkerhet och konsumentskydd på den digitala ekonomins område och framhålls den roll som regionala nätverk av digitala innovationsknutpunkter spelar i genomförandet av det nya programmet för ett digitalt Europa.

Digitalisering och införande av smarta lösningar inom offentliga tjänster, framför allt på transport- och energiområdet, är också en förutsättning för en påskyndad hållbar utveckling på lokal och regional nivå. Ett yttrande som utarbetats av Andries Gryffroy (BE–EA), ledamot av Flamländska parlamentet, är inriktat på smarta städers roll när det gäller att säkerställa en rättvis övergång till klimatneutralitet och genomföra målen för hållbar utveckling på lokal nivå.

Föredraganden, Andries Gryffroy, betonade att ”städerna och lokalsamhällena har en viktig roll att spela i övergången till ett resurseffektivt och klimatneutralt Europa med biologisk mångfald. Vi måste skapa fler och bättre möjligheter att hjälpa och stödja lokala och regionala aktörer i denna utveckling. Det kommer att bli nödvändigt med ett nedifrån och upp-orienterat förhållningssätt med smarta åtgärder som utvecklas i lokalt samarbete. Denna delaktighet är också nödvändig för att överbrygga den digitala klyftan och se till att de svagaste parterna inte hamnar på efterkälken i övergången till ett digitalt samhälle.”

Bakgrundsinformation

Sammanhållningspolitiken är EU:s främsta källa till finansiella medel för att förbättra konnektiviteten: I EU:s nuvarande fleråriga budgetram (2014–2020) har 6 940 miljoner euro i form av medel från ESI-fonderna anslagits för utbyggnad av bredband, framför allt från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Fram till slutet av 2020 förväntar man sig att de finansiella medlen ska hjälpa ytterligare 14,6 miljoner hushåll att få tillgång till bredband, 77 500 företag att få stöd för att öka sin användning av IKT-tjänster och 41,7 miljoner personer att dra nytta av förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster, däribland e-hälsa. Finansiering ges också från Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och Fonden för ett sammanlänkat Europa, däribland den bredbandsfond som inrättades 2018. Läs mer .

ReK har sedan 2017 samarbetat med kommissionen i en gemensam bredbandsplattform , där lokala beslutsfattare och sakkunniga har utforskat lösningar för utbyggnaden av ett snabbare, bättre och hållbart höghastighetsbredband i alla europeiska regioner och arbetat för att undanröja den digitala klyfta som uppstått på grund av geografiskt läge eller marknadsmisslyckanden. Plattformen håller på att utöka sitt arbete till att omfatta bredare aspekter av det digitala samhället och den digitala ekonomin. Ståndpunktsdokumentet Digital Europe for All , som utarbetats av ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz och förste vice ordförande Markku Markkula lades fram vid 2019 års digitala forum .

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu