Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste öka sin kapacitet att producera läkemedel  

Otillräcklig produktionskapacitet, ojämlikheter mellan stads- och landsbygdsområden som går långt tillbaka och bristande samarbete är några av de lärdomar från pandemin som lyfts fram av lokala och regionala ledare

Europeiska unionen måste minska sitt beroende av producenter bortom gränserna genom att uppmuntra till att produktionen av kritiska läkemedel och skyddsutrustning åter ska ske på europeisk mark, förklarade ledamöter av Europeiska regionkommittén den 7 maj. Uppmaningen till ”strategiskt oberoende” är en av rekommendationerna i yttrandet ”Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen” .

I yttrandet framhålls även ett ökat samarbete mellan myndigheter på lokal, regional, nationell och europeisk nivå som ett sätt att bygga upp unionens förmåga att förebygga, hantera och återhämta sig från hälsokriser. I rekommendationerna uppmärksammas särskilt situationen i landsbygdsområdena, och EU uppmanas att öka flexibiliteten i budgeten och reglerna för statligt stöd och att minska klyftorna mellan stads- och landsbygdssamhällen, särskilt när det gäller digital infrastruktur och transportinfrastruktur. Lokala och regionala ledare uppmanar också EU att i högre grad involvera lokala och regionala myndigheter i utvecklingen av nya EU-instrument, såsom återhämtningsplanerna inom ramen för Next Generation EU och insatsmekanismen för livsmedelskriser.

Föredraganden för yttrandet ”Regionernas och städernas erfarenheter och lärdomar av covid-19-krisen” Joke Schauvliege (BE–EPP), ledamot av Flamländska parlamentet – konstaterade: ”Detta yttrande lades fram efter ett brett samråd med och deltagande av regioner, det civila samhället och experter inom olika områden och visar att det finns ett allmänt behov av att ta till sig de viktiga lärdomarna från covid-19-krisen. EU måste till exempel ägna större uppmärksamhet åt ett fördjupat samarbete med de regionala och lokala nivåerna och låta dem delta i diskussionerna som fullvärdiga partner. Debatten om Europas framtid är också ett tillfälle att reflektera kring en bredare vision för Europa, däribland EU:s befogenheter på hälsoområdet.”

ReK:s synpunkter har begärts av kommissionens generalsekreterare och kommer att bidra till en rapport som kommissionen utarbetar för Europeiska unionens råd, som är den institution där nationella ministrar från alla EU-länder sammanträder för att anta lagstiftning och samordna politiska åtgärder.

ReK:s efterlysning av ett ökat deltagande bottnar i kommitténs långvariga förespråkande av samarbete mellan olika förvaltningsnivåer och dess bestörtning över återinförandet av gränser under pandemin och hur detta särskilt påverkat gränsregionerna. Men det är även ett uttryck för oron att EU:s insatser mot pandemin är alltför centraliserade och inriktade på samarbete med nationella myndigheter. Rekommendationerna omfattar ett krav på att gränsöverskridande samarbete bör ingå i alla krisplaner och på att interregionala, gränsöverskridande kontaktgrupper bör inrättas för att förbättra gränsöverskridande kommunikation och samarbete mellan medlemsstater och gränsregioner.

Vid sin plenarsession, som hölls online, antog Europeiska regionkommittén även en resolution om fri rörlighet under covid-19-pandemin (digitalt grönt intyg) och ökad vaccinproduktion , som inbegriper en uppmaning till ett tillfälligt upphävande av läkemedelsföretagens patent. Dessutom antog kommittén tre yttranden som fokuserar på utvecklingen av hälso- och sjukvårdsinfrastruktur och hälso- och sjukvårdspolitik på EU-nivå för att främja EU:s insatser för att uppnå strategiskt oberoende och stå emot hälsokriser. Roberto Ciambetti (IT–ECR), ordförande för regionfullmäktige i Veneto, hade utarbetat ett yttrande om den europeiska hälsounionen ; Birgitta Sacrédeus (SE–EPP), regionråd i Dalarna, var ansvarig för att utarbeta rekommendationer om EU:s läkemedelsstrategi och Europeiska läkemedelsmyndighetens roll ; Olgierd Geblewicz (PL–EPP), regionpresident i Zachodniopomorskie (Västpommern), föreslog ändringar vad gäller rollen för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och gränsöverskridande hälso- och sjukvård .

I sin första årliga regionala och lokala barometer , som släpptes i oktober 2020, fann ReK avsevärda skillnader vad gäller tillgången till hälso- och sjukvård mellan regionerna i EU och även mellan regioner i samma medlemsstat. En  enkät som genomfördes som en del av den årliga regionala och lokala barometern visade att européerna litar mer på de lokala och regionala myndigheterna än på EU eller de nationella regeringarna, och att de anser att större inflytande för regionala och lokala myndigheter skulle ha en positiv inverkan på EU:s förmåga att lösa problem. Hälsa är det område där européerna helst vill se de regionala och lokala myndigheterna utöva större inflytande över beslut som fattas på EU-nivå.

Bakgrund

Europeiska regionkommitténs rapporter och studier : årlig regional och lokal barometer ( hela rapporten , och uppgifter om hälsoeffekter , från oktober 2020); covid-19-krisens inverkan på regionala och lokala myndigheter (gemensam undersökning från ReK och OECD, oktober 2020); territoriell konsekvensbedömning: tillståndet för städer och regioner under covid-19-krisen (oktober 2020); regionalpolitiska åtgärder på hälso- och sjukvårdsområdet mot covidkrisen (oktober 2020); genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård i Europas regioner (oktober 2020).

Lokala erfarenheter : ReK:s plattform för utbyte (de lokala och regionala förvaltningarnas erfarenheter under pandemins första våg); Reinventing Cities (Eurocities rapport med dussintals exempel på kommunala åtgärder, initiativ och projekt).

Kontaktperson:

Andrew Gardner

Tfn +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-MUST-INCREASE-ITS-CAPACITY-TO-PRODUCE-MEDICINES.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023