Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU måste ge sina regioner och städer styrka att försvara ‎ grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen  

Åtta veckor före valet till Europaparlamentet varnar lokala och regionala ledare för att den växande populismen hotar rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i EU. De menar att EU ytterligare måste stärka regionerna och städerna, som befinner sig i frontlinjen när det handlar om att bekämpa rasism, hatpropaganda och diskriminering och samtidigt främja social sammanhållning. Detta var huvudbudskapet under en debatt i dag med Koen Lenaerts, ordförande för Europeiska unionens domstol, Frans Timmermans, förste vice ordförande för Europeiska kommissionen, Domenica Ghidei Biidu, vice ordförande för Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans vid Europarådet, samt Michael O'Flaherty, direktör för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Karl-Heinz Lambertz , ordförande för Europeiska regionkommittén, sade: ” Städer och regioner har, på grund av sin närhet till medborgarna, en central roll att spela för att främja och respektera europeiska värden. De befinner sig i främsta ledet när det handlar om att skydda utsatta grupper genom att de vidtar åtgärder på områden såsom utbildning, föreningsfrihet och yttrandefrihet och socialpolitik. Inför valet till Europaparlamentet vill vår ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter påminna om att respekten för de grundläggande rättigheterna inte bara är en princip som är inskriven i våra fördrag och stadgor. Det är mycket viktigt att bevara vår europeiska demokrati genom att se till att alla medborgare kan delta och är representerade och skyddade.”

Koen Lenaerts , ordförande för Europeiska unionens domstol, sade: ” Europeiska unionen är grundad på värden som respekten för de grundläggande rättigheterna, demokrati och rättsstatsprincipen, vilka ger legitimitet åt det europeiska projektet.

Rättsstatsprincipen är innehållslös i avsaknad av demokrati och grundläggande rättigheter. I hierarkin av EU-normer befinner sig stadgan om de grundläggande rättigheterna i toppen. Alla nationella åtgärder som är oförenliga med stadgan måste lämnas därhän.

Europeiska kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans sade: ” De grundläggande rättigheterna skulle förbli en rättighet bara på papperet om de inte upprätthölls av oberoende domstolar. Rättsstatsprincipen är inte endast betydelsefull på den nationella nivån. Den är helt nödvändig på alla styresnivåer, även de lokala och regionala nivåerna. Tyvärr har vi de senaste åren bevittnat hur farhågorna kring rättsstatsprincipen har mångfaldigats i unionen. Denna utveckling har gjort kommissionen än mer övertygad om vikten av att använda alla instrument vi har för att upprätthålla EU:s värden.”

Den 3 april antog kommissionen ett meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU .

För information:

Här kan du följa hela debatten

Här kan du läsa Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu