Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s covid-19-intyg är avgörande för att blåsa nytt liv i turismen, men det måste vara icke-diskriminerande och respektera höga säkerhetsstandarder  

Regioner och kommuner stöder enhälligt att ett gemensamt dokument används för att underlätta den fria rörligheten i EU under pandemin och driva turistnäringens återhämtning.

Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarförsamling har enhälligt antagit en resolution som stöds av samtliga politiska grupper och där man välkomnar kommissionens förslag om att skapa ett nytt digitalt grönt intyg. Regionala och lokala ledare föreslår dock att dokumentet för tydlighetens skull bör döpas om till covid-19-intyget för EU, i enlighet med Europaparlamentets förslag. De framhåller starkt att det inte bör vara en resehandling och betonar principen om icke-diskriminering, särskilt gentemot personer som inte är vaccinerade. Under en debatt om återhämtningen i turist-, hotell- och restaurangnäringarna åtog sig ReK:s ledamöter dessutom att omvandla covid-19-krisen till en möjlighet och att ställa om från överturism till nya modeller som är säkra, hållbara, motståndskraftiga och i linje med målen i den europeiska gröna given.

I en resolution som antogs enhälligt den 7 maj välkomnar ReK kommissionens förslag om att skapa ett gemensamt digitalt grönt intyg för EU för att underlätta obegränsad gränsöverskridande rörlighet under covid-19-pandemin och rädda turistsäsongen. Intyget, som kan vara i digitalt format eller pappersformat, ska intyga att en person har blivit vaccinerad mot covid-19 eller, alternativt, att personen nyligen har fått ett negativt testresultat eller har tillfrisknat från infektionen. Slutligen välkomnar ReK Europaparlamentets förslag att ändra namnet till ”Covid-19-intyget för EU”, för att göra det enklare att förstå hur intyget ska användas och därmed underlätta medborgarnas användning av det.

”Det digitala gröna intyget är inte ett mirakelmedel, men det kommer att hjälpa Europa att komma på fötter igen under förutsättning att EU:s integritets- och dataskyddslagstiftning respekteras” , framhöll ReK:s ordförande, Apostolos Tzitzikostas . ”Europas turistnäring kommer inte att kunna återhämta sig om vi inte har gemensamma EU-regler för säkra resor. De lokala och regionala myndigheterna känner redan av konsekvenserna av inkomstbortfallet och deras ekonomier har helt enkelt inte råd att förlora ännu en säsong. Alla nivåer, från EU-nivå till nationell, regional och lokal nivå, måste samarbeta för att rädda turismen och hotell- och restaurangbranschen.”

Vi förlorade sommaren, hösten, vintern och två vårar. Ytterligare en förlorad säsong kommer att innebära slutet för många hotell, kaféer, båtuthyrare, nöjesparker och turistattraktioner. Vi måste vaccinera oss för att hålla oss friska och återupptäcka glädjen i att resa, träffa människor och besöka nya platser. Vi kan vända krisen till en möjlighet att på nytt upptäcka Europas fantastiska landsbygdsområden. Låt oss alla vända blad när det gäller massturism och se till att njuta av våra semestrar på ett hållbart sätt ”, framhöll Ulrika Landergren  (SE–Renew), ordförande för ReK:s utskott för naturresurser (NAT), under en separat debatt om återhämtningen inom turistnäringen och hotell- och restaurangnäringen.

De lokala och regionala ledarna understryker att det digitala gröna intyget varken bör vara en förutsättning för att kunna utöva rätten till fri rörlighet eller en resehandling, och betonar principen om icke-diskriminering, särskilt beträffande personer som inte är vaccinerade. Dessutom måste höga säkerhetsstandarder garanteras, och EU-institutionerna bör klargöra att det digitala gröna intyget inte skulle påverka gränsarbetares rätt att röra sig fritt mellan sitt hem och sin arbetsplats under pandemin.

ReK:s ledamöter upprepar sin övertygelse om att vaccinering är det viktigaste sättet att få pandemin under kontroll och återupprätta den fria rörligheten. De betonar därför behovet av att garantera lika tillgång till vaccin och efterlyser en snabb ökning av vaccinproduktionen i Europa. ReK föreslår att EU bör utforska nya lösningar, såsom ett tillfälligt upphävande av patent på läkemedel och medicinsk teknik för att behandla eller förebygga covid-19-infektioner.

Turismen är en av de sektorer som påverkas mest av begränsningar av den fria rörligheten och andra försiktighetsåtgärder för att motverka spridningen av coronaviruset. Sektorn genererar 10 % av EU:s BNP och sysselsätter 12 % av EU:s arbetskraft, men covid-19-krisen orsakade förluster på 85 %–90 % för många ekonomiska aktörer såsom hotell och restauranger, researrangörer och transportföretag. År 2020 uppgick antalet övernattningar i logianläggningar för turister i EU till 1,4 miljarder, vilket är en minskning med 52 % jämfört med 2019 . Cypern, Grekland och Malta var de värst drabbade länderna med en minskning på över 70 %.

Rita Marques , Portugals statssekreterare för turism, deltog i plenardiskussionen. ” Det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd har åtagit sig att främja gemensamma åtgärder och strategier för att säkerställa en mer hållbar, digital och konkurrenskraftig återstart för turism och resor” , förklarade hon. ”Vi har inlett en dialog om en hållbar återhämtning för turismen och en vägledning till en europeisk agenda för turism 2050. På kort sikt visar det digitala gröna intyget att vi är fast beslutna att garantera harmoniserade kriterier som stöder den fria rörligheten. Detta är ett viktigt steg framåt för sektorns återhämtning .”

Jens Zimmer Christensen , ordförande för sammanslutningen HOTREC – som företräder hotell, restauranger, kaféer och liknande inrättningar i Europa, noterade: ” Pandemin har kraftigt skakat om den europeiska hotell- och restaurangnäringen och turistnäringen och det kommer varken bli enkelt eller gå snabbt att bygga upp den igen: att man åter öppnar upp betyder inte att man återhämtat sig . EU och medlemsstaterna måste fortsätta att stödja företagen och trygga arbetstillfällena under och efter krisen. Branschen behöver bland annat en särskild återhämtningsplan för EU och ökad samordning av reserestriktioner. Jag är övertygad om att om vi fortsätter att arbeta tillsammans för hotell- och restaurangbranschen kan vår bransch stå sig och driva på den gröna och digitala omställningen .”

Bakgrund:

Efter synpunkter från EU:s stats- och regeringschefer lade kommissionen i mars fram ett förslag om att skapa ett digitalt grönt intyg för att underlätta en säker fri rörlighet inom EU för medborgarna under covid-19-pandemin. Den 14 april enades rådet om sitt förhandlingsmandat om förslaget, medan Europaparlamentet antog sitt förhandlingsmandat den 29 april . Förhandlingarna mellan de två institutionerna inleddes i veckan , och nästa trepartsmöte kommer att äga rum den 11 maj. Målet är att nå en överenskommelse före sommarens turistsäsong.

Redan i resolutionen om vaccinationskampanjen mot covid-19-pandemin , som antogs i februari 2021, uttryckte ReK sitt stöd för utarbetandet av ett standardiserat och interoperabelt vaccineringsbevis för medicinska syften, eftersom det är medicinskt nödvändigt att dokumentera vaccinationer.

I två ledande yttranden om turism, som antogs 2020 – föredragande Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES–Renew) – och 2016 – föredragande Hanspeter Wagner (AT–EPP) – framförde ReK sina förväntningar. De inbegriper

  • en uppmaning om att utarbeta en ny europeisk ram för hållbar turism som anpassas till den europeiska gröna given och FN:s Agenda 2030,
  • inrättande av en interinstitutionell kontaktgrupp för turism och en Europaomfattande allians och ett nätverk av turistregioner/turiststäder.
  • skapande av en gemensam ram för ett program för ett virtuellt ”European Citizen Travel Card” för att öka sammanhållningen mellan regionerna och lyfta fram turismens roll för att främja det europeiska medborgarskapet och den europeiska kulturen.

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 (0)473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-ARE-YOU-READY-FOR-A-NEW-CHALLENGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
#CohesionAlliance needs you. Are you ready for a new challenge?
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COVID-19-CERTIFICATE-CRUCIAL-REVIVE-REGIONAL-TOURISM-NON-DISCRIMINATORY-RESPECT-HIGH-SECURITY-STANDARDS.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023