Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-medborgarna förtjänar det bästa konsumentskyddet i världen – ett krav från de lokala myndigheterna  

Konsumentskyddsverktygen måste ta full hänsyn till de stora utmaningar som den europeiska ekonomin står inför efter covid-19-krisen.

Vid sin plenarsession i oktober antog Europeiska regionkommitténs (ReK) ledamöter yttrandet ”Ny strategi för konsumentpolitiken” och betonade vikten av att skydda konsumenternas rättigheter. Konsumentskyddet måste ta hänsyn till effekterna av covid-19-krisen, miljöförändringarna, den digitala omvandlingen, globaliseringen och de nya, specifika behov som sårbara konsumenter kan ha. Samtidigt betonar de lokala och regionala ledarna behovet av att stödja små och medelstora företag i deras digitala och gröna omställning utan att öka de administrativa bördorna. EU-finansiering är avgörande för att säkerställa denna omvandling.

År 2019 stod den privata konsumtionen för 52,6 procent av Europeiska unionens bruttonationalprodukt (BNP). Samtidigt uppger en av fem konsumenter att de har haft anledning att reklamera minst ett köp under det gångna året – en nivå som i stort sett varit oförändrad under de senaste tio åren. Konsumenterna handlar allt oftare på nätet. En av sex personer köpte minst en vara på nätet 2019. Trots att näthandel nu är allmänt förekommande har EU-reglerna halkat efter. Pandemin har visat på vikten av ett starkt konsumentskydd och ett nära samarbete mellan myndigheterna i EU, men även på vissa brister i EU:s konsumentskyddsram.

Alexia Bertrand (BE–Renew), ledamot av huvudstadsregionen Bryssels parlament och föredragande för utkastet till yttrandet Ny strategi för konsumentpolitiken , betonade: ” Konsumentskyddet är ett av de EU-politikområden som är viktigast för medborgarna och som i högsta grad är konkret för dem. EU:s inre marknad har dock genomgått många genomgripande omställningar och står nu inför en rad utmaningar, till exempel den rådande pandemin. Det gör att vi måste se över konsumentskyddet. Vi måste bekräfta vårt starka behov av att upprätthålla och tillämpa våra konsumenträttigheter. Bara för att konsumentlagstiftningen nu utnyttjas eller tillämpas får vi inte ge efter för några försök att försvaga den.”

Europeiska regionkommittén (ReK) understryker i sitt yttrande de omedelbara utmaningar som pandemin har ställt EU:s konsumenter inför och betonar med eftertryck behovet av att skydda och kraftfullt tillämpa konsumenträttigheter och relevant EU-lagstiftning i kristider. Exempelvis bör den nyligen genomförda förstärkningen av tågresenärers rättigheter och skyldigheter utvidgas till att omfatta även andra sektorer, t.ex. för att skydda konsumenter mot inställda kulturevenemang.

Hållbar konsumtion är avgörande för att målen i den gröna given ska kunna uppnås. EU:s konsumenter spelar en avgörande roll i den gröna omställningen. ReK:s ledamöter är därför överens om att det är viktigt att tillhandahålla transparent och tydlig information om produkters hållbarhet, reparerbarhet samt sociala och miljömässiga avtryck för att konsumenterna ska kunna göra välgrundade val.

Dessutom spelar de lokala och regionala myndigheterna en viktig roll när det gäller att främja nya konsumtionsmönster och konsumtionsbeteenden på lokal och regional nivå. Delningsekonomin är ett exempel på detta.

I yttrandet föreslås åtgärder såsom att kartlägga befintliga lokala initiativ för att upprätta en infrastruktur för lokal reparation och stödja affärsmodeller som gör det möjligt för konsumenter att köpa tjänster i stället för varor, att stödja lokala och regionala projekt som utvecklar konsumenternas finanskunskaper, däribland ny digital teknik, samt att stödja den lokala handeln och främja hantverkssektorn.

Avslutningsvis uppmanar ReK i sitt yttrande de lokala och regionala myndigheterna, konsumentorganisationer och företag att samarbeta så att de kan göra gemensam sak för att maximera resursanvändningen.

Bakgrundsinformation

Ny strategi för konsumentpolitiken — EU:s konsumentagenda är EU-kommissionens strategiska vision för konsumentpolitiken. Den 13 november 2020 offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny konsumentagenda – en strategi för konsumentpolitiken för perioden 2020–2025. Strategin syftar till att ta itu med fem långsiktiga prioriteringar: den gröna omställningen, den digitala omställningen, möjlighet till gottgörelse och upprätthållande av konsumenträttigheter, vissa konsumentgruppers särskilda behov och internationellt samarbete. Dessutom föreslås åtgärder för att ta itu med de omedelbara utmaningar som uppkommit under pandemin. Under nästa femårsperiod planerar kommissionen att ge konsumenterna egenmakt för den gröna omställningen, förse dem med information om produkters hållbarhet, införa en rätt till reparation samt fastställa regler rörande miljöpåståenden. Man planerar att ta itu med problematiska metoder på e-marknadsplatser, täppa till luckorna i reglerna om produktsäkerhet, särskilt för produkter som säljs på nätet, och förbättra efterlevnaden av befintliga regler. Samtidigt är planen att förbättra skyddet av sårbara grupper, särskilt personer som inte har tillgång till internet, och barn. Kommissionen planerar att revidera reglerna för banktjänster till privatkunder och förbättra de finansiella rådgivningstjänsterna i medlemsstaterna.

En strategi för konsumentpolitiken i EU — meddelande från kommissionen

Yttrandet En ny giv för konsumenterna , Samuel Azzopardi (MT–EPP)

Kontakt:

Wioletta Wojewodzka

Tel. +32 473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CONSUMER-PROTECTION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022