Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s städer och regioner fastställer prioriteringar för miljö, energi och klimat för 2019  
De lokala och regionala myndigheterna är fast beslutna att sätta press på medlemsstaterna så att de höjer klimatambitionerna, fastställer mål för minskad energifattigdom och involverar städerna och regionerna i de nationella klimat- och energiplaner som ska läggas fram före årets slut.

Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har antagit sitt arbetsprogram för 2019. Utöver skyddet av miljön och den biologiska mångfalden står Europas övergång till ren energi, energifattigdom, klimatförändringarna och genomförandet av Parisavtalet högst på dagordningen. Målen för hållbar utveckling, som är den sektorsövergripande planen för att fram till 2030 uppnå en bättre och mer hållbar framtid i hela världen, ska fungera som vägledning för ENVE-utskottets arbetsprogram.

Under ledning av Michele Emiliano (IT–PES) , regionpresident i Apulien, diskuterade medlemmarna den strategi för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 som kommissionen offentliggjorde i november 2018. Michele Emiliano förklarade att ”detta är EU:s mest ambitiösa försök att återskapa politiken i ett sammanhang där det uppstår allvarliga spänningar inom våra samhällen. Att vända den globala uppvärmningen låter sig inte göras på enbart lokal, regional eller nationell nivå, utan kräver ett kraftfullt internationellt samarbete. Vi måste föra samman kommuner, regioner, nationella parlament och EU för att kartlägga vilken verksamhet vi måste fasa ut och vilken som behöver ytterligare investeringar. Detta yttrande måste avspegla verkligheten i våra områden och den roll som städerna och regionerna kan och måste spela i genomförandet av strategin.” ReK:s yttrande om strategin för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 är föremål för ett samråd med berörda parter tisdagen den 29 januari under ledning av föredraganden Michele Emiliano, regionpresident i Apulien. Utkastet till yttrande kommer att antas vid ENVE-utskottets sammanträde den 4 april och vid ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna diskuterade yttrandet om ”Flernivåstyre och sektorsövergripande samarbete för att bekämpa energifattigdom” av föredraganden Kata Tüttő (HU–PES) . Ledamoten av stadsdelsfullmäktige i Budapest 12 sade att ”det är dags att fastställa gemensamma mål för att utrota energifattigdomen i Europa. Vi måste snarast beakta de oroväckande sociala och hälsomässiga konsekvenserna av energifattigdom och finna lösningar som är varaktiga och hållbara.” Föredraganden betonade vikten av det arbete som utförts inom borgmästaravtalet, särskilt som man gjort kampen mot energifattigdom till en av dess prioriteringar. Omkring 57 miljoner människor i Europa har inte tillräcklig uppvärmning, medan 52 miljoner har svårt att betala energiräkningarna i tid, påpekade Kata Tüttő. Samrådet med berörda parter om yttrandet kommer att äga rum den 7 februari 2019. Det slutliga antagandet planeras till ReK:s plenarsession den 26–27 juni 2019.

Medlemmarna diskuterade resultaten av COP24 och IPCC:s rapport om en global uppvärmning på 1,5 grader .

Cor Lamers (NL–EPP) , borgmästare i Schiedam och ENVE-utskottets ordförande, förklarade att ”det inte råder några tvivel om att vi lyckades höja de lokala myndigheternas profil i Katowice. Hänvisningen till att de nationella regeringarna ska beakta resultaten av Talanoa-dialogerna och involvera de lokala och regionala myndigheterna i utformningen och genomförandet av klimatstrategierna är tydliga bevis. Under de kommande månaderna måste vi vara mycket aktiva genom att framföra våra politiska budskap och stärka vårt samarbete med alla berörda aktörer. Vi upprepar det tvingande behovet av att höja de nationella klimatambitionerna, och vi anser att enbart gemensamma åtgärder på alla förvaltningsnivåer kan leda till framgång.”

Andrew Cooper (UK–EA) , ledamot av Kirklees Council och föredragande för ReK:s yttrande om ”Klimatstyrning efter 2020” sade att ”vi måste värna resultaten av COP24 och den konkreta uppmaningen till de nationella regeringarna att involvera de lokala och regionala myndigheterna när man utformar sina nationella handlingsplaner.” Europaparlamentsledamoten Jytte Guteland (SE–S&D) underströk det framgångsrika samarbetet med ReK under COP24 och betonade att det behövs fler sådana gemensamma insatser för att målen i Parisavtalet ska kunna uppnås.

I år kommer inledningsevenemanget för gröna veckan 2019 att äga rum i Warszawa den 13 maj, med ReK-ledamoten Adam Struzik (PL–EPP) , regionpresident i Mazowieckie (Masovien), som värd. Gröna veckan äger rum den 13–17 maj och kommer att vara inriktad på tillämpningen av miljölagstiftningen.

Roby Biwer (LU–PES) , ledamot av kommunfullmäktige i Bettembourg, redogjorde för resultatet av sitt deltagande i november förra året i COP14 för FN:s konvention om biologisk mångfald i Sharm el-Sheikh i Egypten. Roby Biwer förklarade att ”vår närvaro var mycket värdefull och uppskattad. Inte bara togs ReK:s yttrande om EU:s strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2020 emot särskilt väl och delades ut till deltagarna för diskussion, utan vårt förslag om att ta med den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas bidrag till människors hälsa i de nya målen för årtiondet efter Aichimålen 2020–2030 välkomnades ytterst varmt.” Roby Biwers yttrande om ” EU:s lokala och regionala myndigheters bidrag till den 14:e partskonferensen för konventionen om biologisk mångfald och EU:s strategi för biologisk mångfald för tiden efter 2020 ” antogs vid ReK:s 131:a plenarsession i Bryssel den 8–10 oktober 2018. Roby Biwer kommer att presentera rekommendationerna i yttrandet för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbar utveckling den 30 januari 2019 .

ENVE-utskottet har utnämnt föredragande för tre nya yttranden :

Sirpa Hertell (FI–EPP) , ledamot av stadsfullmäktige i Esbo, kommer att vara föredragande för ett icke-lagstiftningsyttrande om ”Ett hållbart EU 2030, uppföljning av FN:s mål för hållbar utveckling: Parisavtalet om klimatförändringar”.

Witold Stępień (PL–EPP) , regionpresident i Łódzkie (Łódź) 2010–2018 och nu ledamot av regionfullmäktige i Łódzkie (Łódź), kommer att leda ReK:s yttrande på eget initiativ om ”Att genomföra Parisavtalet genom en innovativ och hållbar energiomställning på regional och lokal nivå”.

József Ribányi (HU–EPP) , vice ordförande för distriktsfullmäktige i Tolna, har utnämnts till föredragande för ett ReK-yttrande på eget initiativ om ”Genomförande av paketet för ren energi: de integrerade nationella energi- och klimatplanerna som ett verktyg för en övergripande strategi för klimat samt aktiv och passiv energi”.

ENVE-utskottets nästa sammanträde äger rum i Bryssel den 4 april.

Vid den kommande plenarsessionen den 6–7 februari 2019 kommer ReK:s ledamöter att diskutera och rösta om Cor Lamers (NL–EPP) yttrande om ” Vägen till EU:s åttonde miljöhandlingsprogram ”.

Bakgrundsinformation

Foton från ENVE-utskottets 22:a sammanträde finns här . Klicka här för att gå till webbsidan och dagordningen för sammanträdet .

En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi. Den fullständiga strategin (SV) , offentliggjord av kommissionen den 28 november 2018. Kommissionens pressmeddelande .

Rapport om Energipriser och energikostnader i Europa | 9 januari 2019 – kommissionen.

Läs ReK:s höjdpunkter från COP24 och det slutliga pressmeddelandet från COP24 .

Kontaktperson: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 470881037

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023