Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU:s kommuner och regioner efterfrågar gemensamma EU-åtgärder för att hantera energikrisen  

EU:s lokala och regionala myndigheter har stått i främsta ledet för att stödja människor som drabbats av energikrisen och har vidtagit åtgärder för att säkerställa energibesparingar och kontinuitet i energiförsörjningen. De vill involveras närmare i de pågående energireformerna för att säkra strategiska investeringar i syfte att påskynda omställningen till ren energi. I en brådskande resolution uppmanar Europeiska regionkommittén EU att bygga en verklig energiunion och skapa synergier mellan EU:s finansieringsinstrument i syfte att påskynda lokala projekt för hållbar energi jämte program för kapacitetsuppbyggnad och kompetenshöjning för att genomföra Europaåret för kompetens 2023.

Den 9 februari antog Europeiska regionkommittén (ReK) en brådskande resolution om energikrisen. Den innehåller ett antal förslag för att påskynda EU:s omställning till ren energi, både när det gäller produktion och konsumtion, byggnader och transporter. Kommittén efterfrågar ett robust socialt paket och rättvisa omfördelningsåtgärder för att mildra energikrisens sociala konsekvenser, särskilt för de mest utsatta. De aktuella initiativen ger inte de lokala och regionala myndigheterna det omedelbara stöd som de behöver, betonas det i den antagna resolutionen.

Europeiska regionkommitténs ordförande, Vasco Alves Cordeiro, framhöll: ”Lokala och regionala myndigheter har stått i främsta ledet för att stödja hushållen, särskilt de mest utsatta, och har drivit på energibesparingsåtgärder. Hanteringen av energikrisen kan endast bli framgångsrik om den är europeisk och samtidigt förankrad i våra regioner och kommuner, eftersom de ansvarar för många frågor, såsom mobilitet, bostäder och tillgång till offentliga tjänster. Den situation vi upplever i dag är en del av en större omställning som våra samhällen måste ta itu med för att stoppa klimatnödläget och bygga en mer hållbar framtid. Kommuner och regioner måste vara en del av ekvationen för att omställningen ska fungera.”

Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa och ordförande för ENVE-utskottet och för arbetsgruppen om den gröna given på lokal nivå, noterade: ”Energikrisen får inte leda till att vi sänker vår klimatambition. De förödande effekterna av den globala uppvärmningen kommer inte att upphöra över en natt. I många medlemsstater har kommuner och regioner fastslagit mer ambitiösa mål än den nationella regeringen. Trots energikrisen har de lokala och regionala myndigheterna fortsatt att tillhandahålla viktiga offentliga tjänster för alla medborgare. Vi behöver dock ytterligare ekonomiska medel, dels för att stödja det växande antalet EU-medborgare som drabbats av energifattigdom, dels för att renovera våra byggnader så att vi kan öka energieffektiviteten och energibesparingarna. Vi uppmanar kommissionen att tillhandahålla direkta medel till lokala och regionala myndigheter för att påskynda omställningen till hållbar energi i våra samhällen, kommuner och regioner. Det är mot denna bakgrund som vi har föreslagit att ett gemensamt EU-pilotprojekt för offentlig upphandling ska lanseras för att förse städer i hela Europa med vätgasbussar.”

Kommuner och regioner efterlyser mer ambitiösa förslag för att göra lösningar för ren energi till de enklaste och billigaste alternativen på marknaden. Energigemenskaper och lokala myndigheter bör ha full rätt att få tillgång till näten, utan att behöva omfattas av samma reglering som leverantörer i detaljistledet.

Kommittén vill se en verklig energiunion med en fullt integrerad och väl sammanlänkad marknad i hela EU och uppmanar det svenska ordförandeskapet att påskynda antagandet av de återstående lagstiftningsförslagen i 55 %-paketet.

ReK stöder en förstärkning av EU:s energiplattform, eftersom den har en positiv inverkan på energipriserna. Angående de pågående reformerna på elmarknaden förväntar sig ReK att gaspriserna frikopplas från elpriserna.

EU:s kommuner och regioner uppmanar medlemsstaterna att involvera dem i översynen av de nationella energi- och klimatplanerna, som ska vara klara 2023, och de vill delta direkt i utarbetandet av de nya REPowerEU-kapitlen i planerna för faciliteten för återhämtning och resiliens i syfte att säkerställa finansiering av specifika strategiska projekt och gränsöverskridande infrastrukturprojekt. REPowerEU-kapitlen i medlemsländernas planer för återhämtning och resiliens ska staka ut nya reformer och investeringar för att öka resiliensen, säkerheten och hållbarheten i unionens energisystem – inbegripet energieffektivitet och utbyggnad av förnybar energi.

När det gäller finansiering efterlyser EU:s kommuner och regioner med kraft att riktade energiinvesteringar undantas från beräkningen av underskottet inom ramen för de finanspolitiska reglerna. EU:s ledamotsförsamling för kommuner och regioner efterfrågar även en finansieringsportal med en enda kontaktpunkt för att genomföra renoveringsvågen och uppmanar medlemsstaterna att använda REPowerEU-medel för att påskynda investeringar i energieffektivitet och upprustning av byggnader.

När det gäller transporter efterlyser Europeiska regionkommittén ett EU-omfattande projekt för offentlig upphandling för att använda vätgasbussar i EU och betonar målsättningen hos alliansen mellan regioner med fordonsindustri om att bidra till en rättvis omställning i energiintensiva regioner med en stark fordons- och leverantörsindustri.

Bakgrund:

EU:s energiplattform inrättades den 7 april 2022 vid ett första sammanträde mellan EU-länderna för att trygga EU:s energiförsörjning till överkomliga priser mot bakgrund av den aktuella geopolitiska situationen och för att fasa ut beroendet av rysk gas.

Webbportalen för den gröna given på lokal nivå.

Kontaktperson:

David Crous

David.Crous@cor.europa.eu

Tfn +32 479 470 88 37

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-COMMON-EU-RESPONSE-TO-THE-ENERGY-CRISIS.ASPX