Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-budgeten: regionala och lokala ledare välkomnar överenskommelsen och uppmanar till att frigöra medel under första halvan av 2021 för att hjälpa de medborgare och företag som kämpar med den andra vågen av covid-19  

Kommittén lovordar Europaparlamentets insatser för att säkerställa mer omfattande EU-åtgärder inom forskning om hälso- och sjukvård, Erasmus+, demokratisk granskning av återhämtningsplanerna och nya finansiella medel för unionen.

”Avtalet är ett hoppets tecken för de lokala samhällen som kämpar med pandemins andra våg. Det slutgiltiga antagandet måste komma snart för att säkerställa att medlen når dem under första halvan av 2021. Om det blir förseningar måste viktiga investeringar som utförts 2021 – också innan den nya budgeten trätt i kraft – vara retroaktivt stödberättigade. Annars kommer det att vara för sent för EU att hjälpa till att skydda lokalsamhällena och bevara våra ekonomier” , sade Europeiska regionkommitténs (ReK) ordförande Apostolos Tzitzikostas när han kommenterade de interinstitutionella förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram 2021–2027 och återhämtningsplanen.

Isabelle Boudineau (FR–PES) , ordförande för ReK-utskottet för territoriell sammanhållningspolitik och EU:s budget ( COTER ), sade: ”Denna överenskommelse är av historiskt slag. Europaparlamentet har för första gången lyckats öka den fleråriga budgetramen med 16 miljarder euro och därigenom sett till att forskare och deltagare i Erasmus+-programmet kan dra nytta av den och även tredubblat medlen för programmet EU för hälsa, som är så viktiga i dessa kristider. Vissa osäkerheter kvarstår dock. Den tillfälliga lösningen att använda EU:s böter för konkurrensöverträdelser bör inte bara vara ett tillfälligt alternativ. I stället bör EU:s regler anpassas för att behålla denna möjlighet på lång sikt. Detsamma gäller för den överenskomna tidsplanen för nya egna medel för EU:s budget. Vi måste försäkra oss om att den ambitiösa tidsplanen åtföljs av åtgärder. Allvarliga ekonomiska tider kräver seriösa lösningar – vi behöver säkerställa en hållbar och långsiktig återhämtning för EU”.

ReK:s föredragande för den fleråriga budgetramen, Nikola Dobroslavić (HR–EPP) , sade: ”Vi välkomnar den överenskommelse som nåtts mellan rådet och Europaparlamentet om den nya fleråriga budgetramen och återhämtningspaketet. Ett snabbt antagande av dessa instrument före inledningen av den nya räkenskapsperioden 2021–2027 är av största betydelse för att städer och regioner ska kunna genomföra konkreta projekt. Europa kan inte återhämta sig utan att städerna och regionerna aktivt deltar. Sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken är fortfarande viktiga politikområden för regionerna och städerna och deras återhämtning. Sammanhållningen måste därför befästas som ett grundläggande värde och ett centralt mål för all politik och alla investeringar.

Bakgrund:

Europeiska regionkommittén efterfrågar i synnerhet följande åtgärder för att ta itu med pandemin:

1) En plan för ett hållbart, motståndskraftigt och socialt Europa, inbegripet en EU-återhämtningsfond, om minst 500 miljarder euro, som är kopplad till en ambitiös EU-budget och bygger på en gemensam europeisk skuldförsäkring.

2) En europeisk hälsomekanism för att köpa in medicinsk utrustning och för att utvärdera, anpassa och övervaka de regionala hälso- och sjukvårdssystemens kapacitet att investera i motståndskraftig och hållbar hälso- och sjukvård.

3) Finansieringssystem för att hjälpa regionala och lokala samhällen att kompensera för lokala skatteintäkter som gått förlorade och förnya de offentliga tjänsterna så att de blir digitala, hållbara och motståndskraftiga.

4) Förenklade förfaranden för att finansiera hållbar lokal infrastruktur.

5) Särskilda mekanismer och rättsliga arrangemang för att hjälpa små och medelstora företag samt turism- och kultursektorn.

6) En plan för landsbygdens delaktighet för att främja innovation, entreprenörskap och konnektivitet på landsbygden.

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Den sociala och ekonomiska sammanhållningen hotas om avlägset belägna områden försummas i EU:s politik
Den sociala och ekonomiska sammanhållningen hotas om avlägset belägna områden försummas i EU:s politik
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COHESION-ALLIANCE-REACTION-TO-GAC-CONCLUSIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

EU:s regioner och kommuner välkomnar medlemsstaternas åtagande att bibehålla sammanhållningspolitiken som en av unionens pelare
EU:s regioner och kommuner välkomnar medlemsstaternas åtagande att bibehålla sammanhållningspolitiken som en av unionens pelare
22.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-COHESION-ALLIANCE-MOBILISES-STRENGTHEN-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-COVID19-SECOND-WAVE.ASPX

Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
Europa behöver en starkare, modern och förenklad sammanhållningspolitik för att bekämpa ökande ojämlikhet
12.10.2022