Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare i EU och Medelhavsområdet går samman för att skydda kvinnor och bekämpa radikalisering  

Framstående borgmästare och guvernörer i Medelhavsområdet och EU har uppmanat nationella, regionala och lokala myndigheter att bedriva ett närmare samarbete för att hjälpa kvinnor och förebygga radikalisering av ungdomar. I de två uppsättningar politiska förslag som antogs av församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU och Medelhavsområdet (Arlem) den 21 februari betonas de lokala och regionala myndigheternas ansvar för att anordna utbildning och bygga upp social infrastruktur.

Rapporterna – "Women's empowerment in the Mediterranean region" ("Kvinnors egenmakt i Medelhavsområdet") och "The role of the sub-national authorities from the Mediterranean region in addressing radicalisation and violent extremism of young people" ("De lokala och regionala myndigheternas roll i att bekämpa radikalisering och våldsam extremism bland unga i Medelhavsområdet") – är de senaste i en rad rekommendationer som Arlem antagit på områden som är avgörande för en hållbar utveckling i länderna i södra och östra Medelhavsområdet. De senaste åren har Arlem också antagit förslag om till exempel klimatförändringarna, energiomställningen, vattenförvaltning och avfallshantering.

Karl-Heinz Lambertz , medordförande för Arlem och ordförande för Europeiska regionkommittén, välkomnade de två rapporterna och påpekade att "Socialt utanförskap, fattigdom och marginalisering i och utanför EU underblåser våldsam radikalisering. Endast genom mer samarbete och ökade investeringar kan vi minska ojämlikheten, skapa arbetstillfällen för ungdomar och främja integration i samhället, och dessa mål kan bara uppnås om insatser görs på lokal nivå. Det är också ytterst viktigt att de lokala ledare – från Marocko till Tyskland och från Irland till Albanien – som har samlats här i dag stöder kvinnors egenmakt och fördömer alla former av övergrepp. Detta innebär att kvinnors deltagande i politiken och näringslivet måste öka, och att åtgärder måste vidtas för att skydda kvinnor. Det första steget måste vara att öka utbildningsmöjligheterna för alla."

Arlem har även antagit rekommendationer som slår fast att de lokala ledarna ställer sig bakom de överenskomna målsättningarna inom ramen för FN:s mål för hållbar utveckling, för att göra lokalsamhällena inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Ordförande Karl-Heinz Lambertz: "Det är en stadig grund för samarbetet under de kommande åren, och vi har en användbar plattform som behandlar detta ämne inom ramen för unionen för Medelhavsområdet. Vi har också ett inspirerande exempel på samarbete som kan tjäna som förebild: De senaste två åren har kommuner i Libyen gått samman för att upprätta partnerskap med kommuner i Europa."

Gizas guvernör Mohamed Kamal El Daly, värd för sammanträdet och Arlems föredragande på temat radikalisering, framhöll att "Säkerhetsfrågan är mycket viktig när det gäller att motverka radikalisering, men vi måste fokusera på mer än säkerheten. Sysselsättning bidrar avsevärt till social integration, men satsningar på att skapa arbetstillfällen måste gå hand i hand med utbildningsreformer och investeringar i den typ av platser där unga män och kvinnor vill tillbringa sin tid, till exempel anläggningar för idrott, kultur och sociala funktioner. Vårt fokus bör framför allt ligga på utsatta områden, såsom gränsregioner och marginaliserade områden i städer och på landsbygden. Det är också av största vikt att vi inser att kvinnor kan spela en avgörande roll när det gäller att förebygga radikalisering."

Mohamed Boudra , medordförande för Arlem och ordförande för Marockos borgmästarförbund, konstaterade att "Kommuner och regioner är här för att öka samarbetet, men är också medvetna om att framgångsrik utveckling kräver ett närmare samarbete mellan lokala, regionala, nationella och överstatliga organ. Inom Arlem är vi därför väldigt glada över att unionen för Medelhavsområdet har skapat en plattform för hållbar stadsutveckling för att bidra till utbytet av erfarenheter av hur den snabba urbaniseringen kan hanteras. Samtidigt måste vi se till att klyftan mellan städer och landsbygd begränsas så mycket som möjligt, eftersom vi bara kommer att kunna uppnå en hållbar utveckling om varje region utvecklas. Vi behöver fler arbetstillfällen och en effektivare lokal förvaltning, och Arlems rapporter under 2018 om lokala strategier för att främja ungdomars företagande och goda styrelseformer kommer att bidra till detta mål. I Marocko har vi sett hur en satsning som involverar alla myndighetsnivåer på ett visst område – till exempel förnybar energi – kan hjälpa människor på landsbygden. Bland annat kan kommuner och regioner gynna sina egna ekonomier genom att vidta klimatåtgärder. Hållbar utveckling är både en lokal och en global fråga."

För information:

• Europeiska regionkommittén inrättade församlingen för regionala och lokala myndigheter i EU-Medelhavsområdet (Arlem) 2010 för att ge ett lokalt och regionalt perspektiv på frågor som rör Medelhavsområdet. Den kompletterar de insatser som görs av EU och Medelhavsländer utanför EU i regionen för att utveckla fler kanaler och nivåer för dialog och samarbete, inklusive unionen för Medelhavsområdet. EU:s delegation i Arlem består av 32 ledamöter från Europeiska regionkommittén och åtta företrädare för EU-sammanslutningar av lokala myndigheter.

• Arlems rapport "Women's empowerment in the Mediterranean region" utarbetades av Mary Freehill, ledamot av Dublin City Council. Rapporten avslutas med nio rekommendationer. Eftersom de lokala och regionala myndigheterna "befinner sig i första ledet när det gäller att identifiera och motverka våld och skadliga beteenden som kvinnor utsätts för" understryks i rapporten att lokala och regionala ledare "har en lämplig utgångspunkt för att genomföra offentliga informationskampanjer" för att höja medvetenheten om våld i hemmet och andra former av könsrelaterat våld, att de "kan vidta betydande praktiska åtgärder för att öka kvinnors deltagande i det lokala arbetslivet" och att de är "väl placerade för att kartlägga och ta itu med hinder för kvinnors lika möjligheter när det gäller tillgång till och ägande av mark samt tillgång till finansiering". För närvarande leder dock "otillfredsställande infrastruktur och resurser till bristfälliga tjänster och ett fullständigt otillräckligt skydd för utsatta kvinnor", enligt rapporten.

• Arlem sammanträdde den 20–21 februari i Giza, Egypten, på inbjudan av Mohamed Kamal El Daly, guvernör i Giza. Inför sammanträdet besökte Arlems medlemmar ett stadsprojekt i Giza.

• Sedan 2015 har Europeiska regionkommittén utvecklat nära förbindelser med libyska kommuner, i syfte att förbättra de offentliga tjänsterna i Libyen och att hjälpa libyska kommuner att bli en del av det internationella samfundet. I januari 2016, på begäran av libyska kommuner, gick ReK med på att mobilisera och underlätta partnerskap mellan Libyen och kommuner och regioner i EU. Inom ramen för Nicosiainitiativet, vars namn beror på att man kom överens om strategin i Cyperns huvudstad, har EU:s kommuner och regioner hittills gett eller utlovat stöd till libyska lokala myndigheter på områdena vattenförvaltning, avfallshantering, primär hälso- och sjukvård, offentlig förvaltning, språkutbildning, budgetering, fiske, polisarbete och kamp mot radikalisering.

• År 2016 stod Marocko värd för FN:s stora årliga möte om klimatåtgärder – partskonferensen (COP 22). I anslutning till konferensen diskuterade Arlem hållbar utveckling med fokus på klimatåtgärder, och uppmuntrade kommuner och regioner utanför EU att ansluta sig till borgmästaravtalet, ett initiativ som innebär att de undertecknande parterna åtar sig att överträffa EU:s mål för minskade utsläpp och att de i gengäld får tekniskt stöd från EU. Borgmästaravtalet övergick år 2017 till det globala borgmästaravtalet för klimat och energi genom en fusion med initiativet Compact of Mayors i USA. ReK är politisk beskyddare av avtalet.

Foton är tillgängliga via Flickr. Bakgrundsinformation om Egypten återfinns i en studie som nyligen togs fram av Europaparlamentet.

Kontaktperson:
Andrew Gardner
Tfn +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/7TH-UFM-REGIONAL-FORUM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
ARLEM at the 7th UfM Regional Forum
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ARLEM-ACCOUNT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-AND-MEDITERRANEAN-LOCAL-LEADERS-JOIN-FORCES-TO-PROTECT-WOMEN-AND-TACKLE-RADICALISATION.ASPX

Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
Mediterranean cities and regions urge COP27 to support locally led climate action
09.11.2022