Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Lokala ledare vill stoppa importen av olja, gas och kol från Ryssland till EU  

Den energikris som Putins invasion av Ukraina har gett upphov till gör att det nu är ännu mer angeläget för EU att gradvis minska sitt beroende av olja, gas och kol. Mot bakgrund av det rådande geopolitiska läget och konsekvenserna av detta för energimarknaderna har Europeiska regionkommittén – EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala ledare – antagit en resolution om REPowerEU, med syftet att bidra till kommissionens energistrategi, som har som mål att göra oss oberoende av importerad rysk energi senast 2030. De lokala ledarna understryker att hanteringen av de rådande hoten mot EU:s energitrygghet och energiförsörjning inte står i strid med omställningen till klimatneutralitet.

Angående den rådande energikrisen konstaterar Vasco Alves Cordeiro, Europeiska regionkommitténs första vice ordförande och ledamot av regionparlamentet i Azorerna, att vi nu känner av konsekvenserna av kriget i Ukraina i hela EU.Det är familjerna och företagen som drabbas hårdast av Rysslands angrepp, inte minst med tanke på de stigande energipriserna. Från Europeiska regionkommitténs sida har vi sänt ett tydligt budskap. Det är viktigt att fasa ut importen av olja, gas och kol från Ryssland. När vi gör det får vi varken låta människor hamna på efterkälken eller göra avkall på våra klimatåtaganden. Kriget och klimatkrisen gör att vi måste tänka om vad gäller vår framtid. De lokala och regionala myndigheterna spelar en central roll i energiomställningen och vi vill se att EU:s nya REPowerEU-strategi understöder lokal planering avseende energitrygghet och investeringar i förnybara energikällor”, framhåller han.

I den antagna resolutionen om REPowerEU välkomnas möjligheten att ingripa i elprissättningen för att ta itu med den höga volatiliteten och mildra konsekvenserna för de mest utsatta grupperna samt mikro- och småföretagen. Kommittén förordar att sambandet mellan gas- och elpriserna bryts, vilket kan vara ett sätt att förhindra att höga gaspriser påverkar elpriserna, och uppmanar kommissionen att förlänga tillämpningstiden för stabilitets- och tillväxtpaktens allmänna undantagsklausul, åtminstone till slutet av 2023. De lokala ledarna varnar för att EU inte kommer att kunna bli oberoende på energiområdet förrän synkroniseringen av gas-, vätgas- och elkraftnäten och deras sammanlänkningar har förbättrats och fullbordats i hela unionen. Reglerna för statligt stöd bör ses över i syfte att främja viktiga strategiska investeringar i förnybar vätgas och i offentlig infrastruktur för laddning av elfordon.

Som ett komplement till resolutionen om REPowerEU har kommittén antagit ett paket med yttranden som bidrar till den pågående översynen inom ramen för EU:s 55 %-paket på energiområdet och genomförandet av den europeiska gröna given på lokal och regional nivå.

Vad gäller översynen av utsläppshandelssystemet uppmanar kommittén medlemsstaterna att fastställa ett krav på att minst 20 % av intäkterna från auktioneringen av utsläppsrätter ska förvaltas direkt av lokala och regionala myndigheter. Den här åtgärden föreslås i det yttrande som utarbetats av Peter Kurz (DE–PES), borgmästare i Mannheim, som menar att vi i hanteringen av kriget i Ukraina inte får ifrågasätta effektiva omställningsinstrument, vilket framför allt gäller koldioxidprissättning.Tvärtom bekräftar situationen vår mångåriga övertygelse om att vi måste fasa ut fossila bränslen. Vi måste se till att 55 %-paketet fungerar för kommuner och regioner, genom att involvera dem både i det reviderade utsläppshandelssystemet och i inrättandet av gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, och genom att skydda utsatta människor och områden med hjälp av den sociala klimatfonden”, påpekar han. I det antagna yttrandet upprepar ledamöterna att koldioxidprissättningen bör utvidgas till att omfatta alla sektorer, inklusive transport- och byggsektorerna.

Beträffande energieffektivitet har de lokala och regionala ledarna lagt fram en rad förslag i ett yttrande som utarbetats av föredraganden Rafał Trzaskowski (PL–EPP), borgmästare i Warszawa. Han understryker: ”Rysslands krig mot Ukraina och det faktum att gasleveranserna till några av EU:s medlemsstater nyligen avbrutits bör driva oss att göra ytterligare insatser för att uppnå våra ambitiösa klimatmål ännu snabbare. Principen om att sätta energieffektivitet främst är avgörande för EU:s strategiska oberoende. Därför ställer vi oss bakom målet att varje år renovera 3 % av de offentliga byggnaderna och att minska den offentliga sektorns efterfrågan på energi med minst 1,7 %. Vi är dock i behov av ekonomiskt och tekniskt stöd. Jag upprepar att medel måste ställas till kommunernas och regionernas direkta förfogande, så att de kan genomföra projekt inom ramen för den gröna given. Eftersom antalet utsatta medborgare som drabbas av energi- och mobilitetsfattigdom har ökat drastiskt uppmanar vi kommissionen att underlätta offentlig-privata industrikonsortier för byggnadsrenovering.

På området förnybara energikällor har kommunerna och regionerna antagit yttrandet ”Ändring av direktivet om förnybar energi för att uppfylla de nya klimatmålen för 2030”. Föredraganden Andries Gryffroy (BE–EA) vidhåller: ”Samtidigt som vi välkomnar den översyn som görs i och med det nya direktivet skulle vi vilja se fler incitament när det gäller att upprätta gemenskaper för förnybar energi. Vi måste också fortsätta att minska svårigheterna i samband med tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden samt andra faktorer som förhindrar nättillträde, i syfte att uppmuntra till kollektiv egenproduktion och egenförbrukning av förnybar energi. Produktion av förnybar energi på lokal nivå är avgörande för att vi ska kunna säkra vårt oberoende på energiområdet och stå fast vid våra globala klimatåtaganden. Vi måste öka våra investeringar och utveckla fler gränsöverskridande projekt i fråga om förnybar energi för att diversifiera EU:s energiförsörjning och få till stånd ett integrerat energisystem utan fossila bränslen.Föredraganden, som är ledamot av det flamländska parlamentet, uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram den aviserade EU-strategin för solenergi och att ytterligare främja utvecklingen av marknader för ren vätgas.

Att säkerställa en rättvis omställning där ingen hamnar på efterkälken är huvudsyftet med förslagen från Csaba Borboly (RO–EPP), föredragande för ett yttrande om en socialt rättvis grön giv och ordförande för distriktsfullmäktige i Harghita. ”Vi måste stödja de mest utsatta grupperna och tillåta undantag för hushåll samt mikro- och småföretag som berörs av energi- och mobilitetsfattigdom. Den sociala klimatfonden bör ingå i strukturfonderna och omfattas av delad förvaltning, och detta i linje med principerna om partnerskap och flernivåstyre. Kommunerna och regionerna måste delta aktivt i utarbetandet av nationella sociala klimatplaner och minst 35 % av finansieringsramen för den sociala klimatfonden bör stå under deras direkta förvaltning”, menar han.

Mer information:

Mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina lade kommissionen den 8 mars 2022 fram ett förslag till en plan för att göra EU oberoende av fossila bränslen, och i första hand gas, från Ryssland i god tid före 2030. Syftet med REPowerEU är att diversifiera gasförsörjningen, snabbare öka användningen av förnybar gas och ersätta gas i uppvärmningen och elproduktionen, vilket skulle kunna minska efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar före årets slut. Planen omfattar en rad åtgärder som syftar till att ta itu med de stigande energipriserna i Europa och fylla på gaslagren inför nästa vinter. EU har dragits med höjda energipriser i flera månader, men nu förvärras problemet på grund av osäkerhet kring tillgången.

Europeiska regionkommittén är fast besluten att genom den gröna given på lokal nivå stödja kommuner och regioner i EU:s omställning till klimatneutralitet. Den gröna given på lokal nivå är ett flaggskeppsinitiativ från kommittén som syftar till att sätta kommuner och regioner i centrum för EU:s omställning till klimatneutralitet. Den omfattar flera uppmaningar till åtgärder, bland annat ”Trees for Life” (träd för livet), en enkät som syftar till att inhämta synpunkter från kommuner och regioner vad gäller utmaningar och möjligheter i samband med genomförandet av den europeiska gröna given lokalt och en uppmaning till alla lokala och regionala myndigheter om att dela med sig av sina klimatåtaganden.

Kontaktperson:

David Crous

Tfn +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Dela :
 
Ytterligare information
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
EU:s förordning om restaurering av natur måste ta hänsyn till lokala förhållanden
10.02.2023