Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Ekonomiska och monetära unionen måste vara tillväxtfrämjande, transparent och demokratisk  
I samband med att finanspakten integreras i EU:s fördrag måste ett demokratiskt beslutsfattande säkerställas och offentliga investeringar bevaras. En hjälpfond för euron (”Euro Relief Fund”) behövs för att stå emot systemhot.

Förstärkningen av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) måste leda till att det nuvarande demokratiska underskottet åtgärdas och bidra till att återigen stimulera offentliga investeringar, som fortfarande ligger på en oroväckande låg nivå. Detta är huvudbudskapen från EU:s regioner och kommuner i det yttrande som antogs den 5 juli vid plenarsessionen i Europeiska regionkommittén (ReK), EU:s ledamotsförsamling för lokala och regionala myndigheter.

I kölvattnet av den finansiella krisen enades man 2012 om striktare bestämmelser för samordning av finanspolitiken. Dessa införlivas nu i EU:s fördrag, tillsammans med nya bestämmelser som innebär att den mellanstatliga Europeiska stabilitetsmekanismen delvis omvandlas till en europeisk fond och att en europeisk ekonomi- och finansminister införs. Kommittén har i ett yttrande som utarbetats av Christophe Rouillon (FR–PES), borgmästare i Coulaines, gjort en bedömning av konsekvenserna av dessa förslag från Europeiska kommissionen för regionerna och kommunerna. ”Det är oroväckande att migrationsdebatten överskuggar alla andra frågor som kräver brådskande insatser på EU-nivå. Det finns ett akut behov av att göra EMU motståndskraftigt före nästa kris, särskilt genom att inrätta en hjälpfond för euron för att stå emot de systemhot som den globala ekonomin står inför. Denna europeiska brandvägg måste införas nu i stället för att utformas under nästa kris” , menade Christophe Rouillon när han presenterade yttrandet vid ReK:s plenarsession.

Det var viktigt att fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen – vanligen kallat finanspakten – infördes i EU-fördragen mot bakgrund av en bedömning av dess genomförande. ReK ställer sig kritisk till att en sådan bedömning uppenbarligen inte har genomförts, eller inte offentliggjorts, och de förslag som lagts fram av Europeiska kommissionen bortser helt från den ihållande låga nivån på offentliga investeringar, som har minskat från 3,4 % av EU:s BNP 2008 till 2,7 % 2016.

Eftersom offentliga investeringar ofta är de som påverkas mest av budgetkonsolidering anser lokala ledare att de nya reglerna måste skapa nödvändig flexibilitet och stödja i synnerhet de lokala och regionala myndigheternas investeringsförmåga. I detta avseende bör man inom ramen för stabilitets- och tillväxtpakten inte betrakta samfinansiering av projekt som stöds av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, programmet för transeuropeiska nät (TEN) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa som strukturutgifter. En sådan bestämmelse har redan införts för de nationella bidragen till Europeiska fonden för strategiska investeringar.

Lokala ledare ställer sig bakom införlivandet av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) – som saknar insyn och kan bli föremål för blockeringar och veton – i EU:s primärrätt, med ansvar inför Europaparlamentet. De stöder eftertryckligen kommissionens förslag om att viktiga beslut om bland annat beviljande av finansiellt stöd ska fattas med viktad majoritet på 85 % och inte längre med enhällighet.

Det föreslagna inrättandet av en europeisk ekonomi- och finansminister skulle, enligt EU:s regioner och kommuner, bidra till att öka det demokratiska ansvarstagandet och göra EMU-styrningen mer begriplig. Ministerns roll bör dock definieras ordentligt i syfte att undvika ytterligare centralisering av det finanspolitiska beslutsfattandet.

EMU:s demokratiska underskott kan emellertid endast åtgärdas genom att man visar EU-medborgarna att unionen också stöder principen om sociala framsteg och att sysselsättning, löneutveckling och sociala normer inte betraktas som underordnade makroekonomiska och budgetmässiga hänsyn.

Kontakt:

Pierluigi Boda

Tfn +32 22822461

Mobil +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Share: