Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Kriget i Ukraina: EU:s lokala ledare diskuterar hur den ekonomiska effekten på regioner och kommuner kan minskas  

Ekonomiskt stöd och långsiktiga finansiella program behövs för att komma till rätta med de stigande energipriserna och den stigande inflationen i Europa till följd av kriget i Ukraina. Medlemmarna i Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för ekonomisk politik underströk att det brådskar med ytterligare samarbete mellan lokala och regionala myndigheter för att bli kvitt beroendet av rysk handel och energiförsörjning.

Den ryska invasionen av Ukraina har fått stora ekonomiska konsekvenser i EU:s regioner och kommuner. Energipriserna har stigit kraftigt och oljepriserna i EU är nu nästan dubbelt så höga som för ett år sedan. EU:s sanktioner mot Ryssland och inflationskrisen har stor inverkan på lokala och regionala ekonomier som är beroende av handels- och energiförbindelser med Ryssland. Den 12 maj framhöll medlemmarna i ReK:s utskott för ekonomisk politik (ECON) i en debatt med företrädare för Europeiska kommissionen att regioner som gränsar till Ukraina och Ryssland ställs inför allt större utmaningar och måste inkluderas i långsiktiga lösningar som kräver flexibilitet i befintliga finansieringsprogram.

Ilpo Heltimoinen (FI–ECR), ledamot av stadsfullmäktige i Villmanstrand, underströk konfliktens allvarliga konsekvenser för hans region, med tanke på att träexporten, som är en av de viktigaste industrisektorerna i området, främst är beroende av Saima kanal som förbinder Finland med Ryssland, och som den ryska regeringen hotar att stänga. Pehr Granfalk (SE–EPP), ledamot av kommunfullmäktige i Solna, betonade att svenska regioner, som främst importerar kemikalier för vattenrening från Ryssland och Belarus, nu står inför ett underskott på grund av kriget. Målet bör därför enligt honom vara att hitta en tillförlitlig försörjning inom unionen på lång sikt för att bli oberoende av resurser från länder utanför EU. Mirosław Lech (PL–EA), borgmästare i Korycin, förklarade att ingen dialog eller överenskommelse med Ryssland kring ekonomiska frågor kommer på fråga och att Europeiska unionen måste stå mer enad än någonsin. Lokala och regionala myndigheter påverkas mest av den avstängda gasförsörjningen till Polen, och de bör därför stödja varandra för att säkerställa ekonomisk styrka i alla EU:s regioner och kommuner.

Under sammanträdet antog ReK:s ledamöter även ett utkast till yttrande om EU:s dataakt, vilken syftar till att säkerställa att EU:s företag kan vara innovativa och konkurrera inom alla sektorer, ge enskilda personer egenmakt över sina data och bättre rusta den offentliga sektorn så att den kan hantera sociala utmaningar såsom pandemikriser. I utkastet till yttrande stöder ReK dessa mål och menar att förordningen kan förbättra framför allt de små och medelstora företagens rättigheter och minska deras beroende av stora datainnehavare.

Föredraganden, Anne Karjalainen(FI–PES), ordförande för stadsfullmäktige i Kervo och för ReK:s SEDEC-utskott som ansvarar för forskning och sysselsättning, noterade: Data är grunden för innovation och bättre tjänster till medborgarna. Vi vill att den skäliga åtkomsten till data ska förbättras för att stimulera innovation och underlätta utnyttjandet av den digitala teknikens potential till gagn för samhället och ekonomin. Vi måste dock undvika onödiga regleringar och administrativa bördor och ta hänsyn till de lokala och regionala myndigheternas kapacitet att delta i den framtida utvecklingen av den offentliga sektorn genom data och som en del av det lokala ekosystemet.

ReK uppmanar Europeiska kommissionen att tydligt definiera den nödsituation där datalagstiftningen låter den offentliga sektorn kostnadsfritt få tillgång till företagsdata, med beaktande av exempelvis gränsöverskridande nödsituationer. Datalagstiftningen bör också ta hänsyn till nationell lagstiftning om allmänhetens tillgång till offentliga myndigheters handlingar.

Utkastet till yttrande ska enligt planerna antas vid ReK:s plenarsession i slutet av juni.

ECON-utskottets medlemmar höll även en första diskussion om yttrandet om ”EU:s förordning om halvledare för att stärka Europas halvledarekosystem” med föredraganden Thomas Schmidt (DE–EPP), minister för regional utveckling i delstaten Sachsen. De utsåg också Martine Pinville (FR–PES), ledamot av regionfullmäktige i Nouvelle-Aquitaine, till föredragande för det reviderade yttrandet ”Att skydda geografiska beteckningar för industri och hantverk i Europeiska unionen”.

Som uppföljning av ett första yttrande som utarbetades av Martine Pinville i oktober 2021 lade kommissionen nyligen fram ett utkast till ram som syftar till att skydda immateriella rättigheter för hantverks- och industriprodukter. I ReK:s nya reviderade yttrande kommer kommissionens förslag att bedömas.

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Den sociala och ekonomiska sammanhållningen hotas om avlägset belägna områden försummas i EU:s politik
Den sociala och ekonomiska sammanhållningen hotas om avlägset belägna områden försummas i EU:s politik
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
Livsmedelskrisen: EU:s regionala och lokala ledare efterlyser investeringar ‎ i lokal produktion för hållbara livsmedel till rimliga priser
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/APPEAL-UKRAINIANS-KEEP-LIGHTS-WINTER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
EU regions and cities respond to the appeal of Ukrainians to keep lights on this winter
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/COTER-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ECON-12-MAY.ASPX

Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
Europe needs a “winter of solidarity” to cope with skyrocketing energy prices, local leaders warn
23.11.2022