Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
EU-lagstiftning: ‎ Kommissionen föreslår att regionernas och städernas roll ska stärkas  
I kommissionens rapport beaktas rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet

Europeiska regionkommittén (ReK) välkomnar Europeiska kommissionens avsikt att stärka de lokala och regionala myndigheternas deltagande i EU:s beslutsfattande. ReK stöder förslagen i kommissionens meddelande , som kommittén anser kommer att förbättra EU-politikens kvalitet och ändamålsenlighet genom att städerna och regionerna ges större inflytande.

I kommissionens meddelande om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna ges starkt stöd till arbetet i och rekommendationerna från arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och att ”göra mindre men göra det effektivare” , där ReK företräddes av sin ordförande och två av sina ledamöter. Kommissionen föreslår att Refitplattformen , vars syfte är att höja EU-lagstiftningens kvalitet, ska ses över genom att bredda dess inriktning till att omfatta subsidiaritets- och proportionalitetsfrågor, samt stärka de lokala och regionala myndigheternas deltagande och kopplingarna till ReK:s nätverk.

I kommissionens meddelande välkomnas också ReK:s pilotprojekt med regionala nav, som ordförande Karl-Heinz Lambertz tillkännagav tidigare denna månad i sitt anförande om Tillståndet i Europeiska unionen: regionernas och städernas ståndpunkt . Det föreslagna nätverket av regionala nav kommer att användas för att stödja granskningar av genomförandet av politiken och mer effektivt bidra med de lokala och regionala myndigheternas erfarenheter till EU:s beslutsfattande.

ReK:s ordförande Karl-Heinz Lambertz sade följande: ”Jag gläder mig åt att kommissionen inte bara har diskuterat med och lyssnat på nationella parlament och lokala och regionala myndigheter, utan aktivt har beaktat deras förslag till hur EU:s funktionssätt kan förbättras. EU måste ändra sitt arbetssätt genom att fatta beslut så nära medborgarna som möjligt. Genom att regionerna och städerna ges större inflytande i EU:s beslutsprocess kan dess lagar bli ändamålsenligare och synligare. Det handlar inte om mindre EU utan om ett EU som i praktiken sätter medborgarna i främsta rummet.”

Kommissionen uppmuntrar också Europeiska rådet, Europaparlamentet och de nationella parlamenten att använda det föreslagna systemet för subsidiaritetsbedömning samt bjuda in företrädare för lokala och regionala myndigheter till sina möten under lagstiftningsförfarandet och intensifiera samarbetet med regionala parlament. Kommissionen föreslår att dessa idéer ska vidareutvecklas vid en konferens med titeln ”Subsidiarity as a building principle of the European Union som det österrikiska rådsordförandeskapet anordnar i Bregenz den 15–16 november.

Vid sidan av ordförande Lambertz företrädde Michael Schneider (DE–EPP) och François Decoster (FR–ALDE) ReK i arbetsgruppen för subsidiaritet.

Michael Schneider, statssekreterare i delstaten Sachsen-Anhalt och ordförande för ReK:s styrgrupp för subsidiaritetsfrågor , framhöll följande: ” Subsidiariteten hjälper oss, som regionala och lokala politiker som ansvarar för genomförandet av EU-lagstiftningen på fältet, att på ett effektivt sätt tillgodose medborgarnas behov på lämplig nivå: europeisk, nationell eller regional. I detta avseende välkomnar jag i huvudsak kommissionens förslag att utnyttja subsidiariteten bättre, både politiskt och rättsligt. Under den närmaste tiden kommer många regioner att via vårt nätverk för övervakning av subsidiaritetsprincipen granska EU-lagstiftningens inverkan på regioner och städer för att se hur EU-lagstiftningens täthet kan minskas.

För att föra medborgarna närmare EU uppmanar vi de framtida ledamöterna av Europaparlamentet att se till att kommissionen efter 2019 behåller subsidiariteten högt upp på dagordningen. Europeiska regionkommittén står redo att samarbeta med EU och de nationella myndigheterna för att genomföra subsidiaritetsprincipen i praktiken.”

François Decoster, vice ordförande för regionfullmäktige i Hauts-de-France , sade följande: ”Med kommissionens stöd kommer de lokala och regionala myndigheterna att få en starkare röst och bli mer delaktiga i EU:s politik. Vår princip om aktiv subsidiaritet, som fastställs i arbetsgruppens rapport, kommer att leda till en politik som fungerar och öka egenansvaret för vad EU gör. I detta sammanhang är jag dock besviken över att kommissionen inte beaktade det Erasmusprogram för lokala och regionala förtroendevalda som jag föreslagit och som skulle ha gjort att förtroendevalda kunde ta gemensamma initiativ till medborgarnas fördel.”

Bakgrund

Subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. Genom Lissabonfördraget infördes en mekanism som gör att de nationella parlamenten kan kontrollera att förslag till EU-lagstiftning är förenliga med subsidiaritetsprincipen. Genom systemet för tidig varning har de nationella parlamenten åtta veckor på sig att lägga fram skäl till varför de anser att ett förslag till rättsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen. Om antalet motiverade yttranden motsvarar en tredjedel av de röster som tilldelats de nationella parlamenten, måste kommissionens förslag ses över. Detta förfarande med ”gult kort” har bara använts tre gånger mellan 2007 och 2017.

Arbetsgruppen för subsidiaritet, proportionalitet och att ”göra mindre men göra det effektivare” inrättades av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i november 2017. Han bad arbetsgruppen att granska tre frågor: 1) de lokala och regionala myndigheternas roll i utformningen och genomförandet av EU:s politik, 2) subsidiaritetens och proportionalitetens roll i arbetet inom unionens institutioner och organ och 3) huruvida ansvaret för vissa politikområden bör återföras till medlemsstaterna.

Arbetsgruppen sammanträdde sju gånger för att diskutera de tre målen. På grundval av dessa diskussioner, en offentlig hearing och synpunkterna från många berörda parter lägger man i arbetsgruppens rapport fram nio rekommendationer, med genomförandeåtgärder riktade till nationella parlament, nationella, regionala och lokala myndigheter, Europaparlamentet, rådet, Europeiska regionkommittén och kommissionen.

Arbetsgruppen leddes av kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans och bestod av tre ledamöter av Europeiska regionkommittén – ordförande Karl-Heinz Lambertz (Belgien), Michael Schneider (Tyskland) och François Decoster (Frankrike) – samt tre ledamöter av nationella parlament: Toomas Vitsut (Estland), Kristian Vigenin (Bulgarien) och Reinhold Lopatka (Österrike).

Kontaktperson:

Lauri Ouvinen

Tfn +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/8TH-ENLARGEMENT-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
The 8th Enlargement Day, 4-5 May 2023
18.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WANTED-LOCAL-OFFICIALS-TO-HELP-THE-WESTERN-BALKANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EC-REPORT-TAKES-ON-BOARD-SUBSIDIARITY-TASK-FORCE-RECOMMENDATIONS.ASPX

Wanted: Local officials to help the Western Balkans
Wanted: Local officials to help the Western Balkans
14.04.2023