Klicka här för att få en automatisk översättning av texten nedan.
Valdis Dombrovskis stöder de lokala myndigheternas uppmaning till de nationella regeringarna om att bättre involvera regionerna och städerna i utarbetandet av de nationella återhämtningsplanerna  

ReK:s samråd visar att de allra flesta regioner och städer utestängs från utarbetandet av planerna för återhämtning efter covid-19, trots att de har en avgörande roll i att bekämpa krisen. Kommissionen åtar sig att ta hänsyn till denna avgörande faktor när den bedömer de nationella planerna.

Resultaten av ett samråd som nyligen genomförts av ReK och CEMR visar att många regeringar i EU utestänger regionerna och städerna från utarbetandet av planerna för återhämtning efter covid-19. Vid Europeiska regionkommitténs (ReK) plenarsession i mars uppmärksammade regionala och lokala ledare kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor, Valdis Dombrovskis, på sina farhågor.

Debatten om regionernas och städernas roll i utformningen, genomförandet och styrningen av de nationella återhämtningsplanerna, samt den nya handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter, följdes av en presentation av yttrandet om översynen av EU:s handelspolitik, som utarbetats av Willy Borsus (BE–Renew Europe), vice ministerpresident samt minister för ekonomi och utrikeshandel i Vallonien. Yttrandet kommer att antas officiellt i slutet av plenarsessionen.

ReK:s ordförande Apostolos Tzitzikostas inledde debatten vid plenarsessionen genom att betona att ” toppstyrda lösningar och centralisering allvarligt skulle undergräva effekterna av EU:s återhämtningsfinansiering. Vi måste se till att den centrala roll som regioner, städer och byar spelar på pandemifronten vederbörligen återspeglas i styrningen av återhämtningsplanerna och i arbetet inom den europeiska planeringsterminen. Vi välkomnar kommissionens åtagande att ta hänsyn till denna avgörande faktor när den bedömer och godkänner de nationella planerna.

Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis sade: ” Medlemsstaterna arbetar hårt med att utarbeta planerna för återhämtning och resiliens. Ett starkt regionalt och lokalt egenansvar kommer att vara viktigt för deras framgång på fältet, tillsammans med stöd från arbetsmarknadens parter och det civila samhället. I de nationella planerna kommer man att behöva förklara hur samråden med berörda parter genomförs och återspeglas i de föreslagna investeringarna och reformerna, och hur de bidrar till att stärka sammanhållningen med beaktande av lokala, regionala och nationella skillnader. Regionala och lokala myndigheters och berörda parters deltagande kommer att vara lika viktigt i genomförandefasen.

ReK:s ledamöter diskuterade också i vilken utsträckning en reformerad EU-handelspolitik skulle kunna bidra till den ekonomiska återhämtningen. Med beaktande av både externa utmaningar, såsom ökade geopolitiska spänningar, och interna utmaningar, såsom den europeiska gröna given och den digitala omställningen, efterlyste de en översyn av EU:s handelspolitik för att anpassa den till EU:s övergripande sociala och ekonomiska riktlinjer. För att öka legitimiteten i EU:s handelspolitik efterlyste ReK ett starkare och tidigare deltagande av de lokala och regionala myndigheterna samt det civila samhällets organisationer i framtida lagstiftningsförslag på handelsområdet.

Willy Borsus (BE–Renew Europe), vice ministerpresident samt minister för ekonomi och utrikeshandel i Vallonien, sade: ” För att stärka sin ställning som global ledare för en öppen, rättvis, hållbar och regelbaserad internationell handelsordning måste EU grundligt ompröva sin handelspolitik.

Diskussionen gav dessutom tillfälle till ett första politiskt utbyte mellan lokala, regionala och europeiska företrädare om den nya handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter , som kommissionen lade fram för två veckor sedan. ” I vårt dagliga arbete i främsta ledet mot pandemin såg vi hur hälsokrisen allt mer blev en social kris. Vi välkomnar därför handlingsplanen för genomförandet av den sociala pelaren som ett verktyg för att styra investeringarna i social sammanhållning, på grundval av tydliga mål som ska uppnås genom att man integrerar resurser och politik på EU-nivå samt nationell och regional nivå ”, sade Anne Karjalainen (FI–PES), ordförande för ReK:s utskott för socialpolitik, utbildning, sysselsättning, forskning och kultur (SEDEC).

Bakgrund:

Europeiska regionkommittén och Europeiska kommuners och regioners råd ( CEMR ) har genomfört ett gemensamt samråd om de lokala och regionala myndigheternas deltagande i utarbetandet av de nationella planerna för återhämtning och resiliens. Resultaten presenterades den 22 januari under sammanträdet i ReK:s utskott för ekonomisk politik. De visade att endast ett fåtal länder tog fasta på de lokala och regionala myndigheternas synpunkter, vilket äventyrar ett framgångsrikt genomförande av återhämtningsplanen för Europa.

Mer information finns här .

Den 16 juni 2020 inledde kommissionen ett samråd om EU:s handels- och investeringspolitik . Det första syftet med samrådet var att bedöma hur handelspolitiken kan bidra till en snabb och hållbar socioekonomisk återhämtning, stärka EU:s konkurrenskraft efter covid-19 och bidra till att främja unionens värden och normer. Det andra syftet var att se över handelspolitiken enligt modellen med ” öppet strategiskt oberoende ”. Modellen med öppet strategiskt oberoende kommer att ge europeiska företag, arbetstagare och konsumenter möjlighet att dra nytta av öppenheten, samtidigt som de skyddas mot illojala metoder och EU:s resiliens mot okända framtida utmaningar byggs upp. ReK bidrog till detta arbete genom att lägga fram sitt utkast till yttrande om kommissionens översyn av handelspolitiken.

Kommissionen lade fram handlingsplanen för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter den 4 mars. I den fastställs tre ambitiösa överordnade mål som bör vägleda de politiska besluten i medlemsstaterna och deras regioner i syfte att uppnå pelarens mål, bl.a. genom att man fullt ut utnyttjar olika EU-medel för att frigöra sociala investeringar.

De nya överordnade målen ska ha uppnåtts senast 2030 och innebär att minst 78 % av EU:s befolkning i åldern 20–64 år ska ha ett arbete, minst 60   % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år och antalet personer som riskerar fattigdom eller social utestängning ska minska med minst 15 miljoner.

Pressmeddelandet om reaktionen på presentationen av handlingsplanen finns här .

Kontaktpersoner:

Matteo Miglietta

Tfn +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tfn +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Dela :
 
Relaterade nyheter

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SV/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023